Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Návrhy změny vnitřních předpisů

NÁVRHY ZMĚNY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

Do ust. § 12 se přidává nový odstavec 10 s textem tohoto znění::

“10) V případě, že se člen orgánu Komory nemůže zúčastnit jednání orgánu, jehož je členem, může dát písemnou plnou moc podle § 31 a násl. občanského zákoníku jinému členu tohoto orgánu a zmocnit ho k zastupování ke všem nebo některým právním úkonům. Zmocněnec jedná za zmocnitele v rozsahu uvedeném v plné moci. Zmocněnec může zastupovat nejvýše dva členy orgánu. Ve výjimečných případech a v nebezpečí z prodlení, lze udělení takové plné moci oznámit telefonicky nebo e-mailem nejméně dvěma členům dotčeného orgánu Komory. Takto oznámené udělení plná moci musí být doplněno o písemnou formu plné moci do tří pracovních dnů od ukončení zasedání dotčeného orgánu Komory. Bez doplnění písemné formy plné moci podle předchozí věty je plná moc absolutně neplatná a nelze ověřit zápis v jednotlivých bodech hlasování, u kterých bylo hlasováno na základě takto neplatné plné moci. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení § 6 odst. 4) tohoto řádu.”

Odůvodnění:

Navrhované ustanovení upravuje zastoupení při jednání orgánů komory na základě plné moci podle §31 a násl. občanského zákoníku.

PROFESNÍ ŘÁD

1) Ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) “Je nepřípustné podbízet veterinární ošetření nebo úkony” se vypouští.

2) Označení ust. § 4 odst. 2 písm. d) se mění na označení ust. § 4 odst. 2 písm c).

Odůvodnění ke změnám 1) a 2):

Podle sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stávající ustanovení § 4 odst. 2 písm. c) profesního řádu může vést k cenové koordinaci, růstu cen poskytovaných služeb a takto je způsobilé ohrozit hospodářskou soutěž.

3) V ust. § 9 odst. 1) se stávající písm. b), c), d) označují písm. c), d) e).

4) Text ust. § 9 odst. 1 písm. b) zní takto:

“b) Ošetřující veterinární lékař je veterinární lékař, který se osobně obeznámil se zdravotním stavem zvířete nebo skupiny zvířat, technologickými návaznostmi, nákazovou situací a předchozí léčbou i preventivními zákroky v chovu, ve kterém běžně vykonává léčebnou a preventivní veterinární činnost. U zvířat v zájmovém chovu se jedná o veterinárního lékaře, který se bezprostředně osobně seznámil s jejich zdravotním stavem. Tyto znalosti veterinárního lékaře musí být takového rozsahu, aby za běžných okolností umožnila stanovení diagnózy ve vztahu k požadované intervenci nebo předpisu léčiv.”

5) Text části první věty ust. § 10 odst. 1 písm. a) před čárkou “Chovateli smí být předepsáno nebo předáno pouze takové množství léčiv, …” se mění na text:

“1) Ošetřující veterinární lékař
a) smí chovateli předepsat nebo předat pouze takové množství léčiv, ….”

6) Text ust. § 10 odst. 1 písm. b) “Anabolika a dopingové látky musí být použity pouze pro léčbu specifické zdravotní poruchy.” se mění na text:

“1) Ošetřující veterinární lékař
b) může použít anabolika a dopingové látky pouze pro léčbu specifické zdravotní poruchy.”

7) Text části první věty ust. § 10 odst. 2 před čárkou “Vždy je nutno seznámit chovatele se způsobem, …” se mění na text: “Ošetřující veterinární lékař je povinen seznámit chovatele se způsobem, …”.

8) Slovní spojení na začátku první věty ust. § 10 odst. 3 “Veterinární lékař” se mění na slovní spojení “Ošetřující veterinární lékař”.

9) Slovní spojení uprostřed první věty ust. §10 odst. 4 “veterinární lékař” se mění na slovní spojení “ošetřující veterinární lékař”.

Odůvodnění ke změnám 3-9

Zavádí se definice ošetřujícího veterinárního lékaře a definují se jeho povinnosti.

VNITŘNÍ PŘEDPIS O PRAVIDLECH PRO VYPLÁCENÍ NÁHRAD ZA ZTRÁTU ČASU

Text ustanovení odst. 1 věty první “Výše částky vyplácené jako náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce v orgánech KVL ČR je stanovena částkou, která byla schválena sněmem KVL ČR z r. 1995, pravidelně valorizovanou o inflační koeficient.” se mění na text “Výše částky vyplácené jako náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce v orgánech KVL ČR je stanovena od 1. 1. 2008 částkou 150,-Kč, pravidelně valorizovanou o inflační koeficient.”

Odůvodnění:

Navrhuje se zvýšení hodinové sazby za výkon funkce v orgánech Komory.

VOLEBNÍ ŘÁD

Text ustanovení § 8 odst. 1 “Volby do orgánů Komory se provádějí buď volbou přímou nebo korespondenčním způsobem” se mění na text “Volby do orgánů Komory se provádějí buď volbou přímou, korespondenčním způsobem nebo elektronicky.”

Odůvodnění:

Možnosti volby formy způsobu provedení voleb do orgánů Komory se doplňují o formu elektronickou. Důvody pro zavedení elektronické formy způsobu provedení voleb jsou administrativní a ekonomické.

Předkladatel:
představenstvo KVL ČR