Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Zpráva čestné rady

Zprávy orgánů KVL ČR a komisí pro XVI. sněm v Přerově dne 20. 10. 2007

Zpráva čestné rady

V období od 1.9.2006 do 31.7.2007 proběhlo sedm zasedání ČR KVL. Revizní komisí KVL bylo předáno 6 případů “Návrhu na zahájení disciplinárního řízení”. Ve všech případech byli disciplinárně obvinění shledáni vinnými. Bylo uděleno 5 písemných napomenutí a v jednom případě pokuta výši 30 000 Kč + 5 000Kč náhrada nákladů disciplinárního řízení.

Jako každý rok bylo řešeno 23 kolegů s nezaplacenými členskými příspěvky. Z toho 8 kolegů na opakované písemné výzvy nereagovalo a proto bylo navrženo zrušení členství v KVL. Dvanáct kolegů před zahájením disciplinárního řízení členské příspěvky vyrovnalo a třem kolegům, kteří nezaplatili do stanoveného termínu bylo uloženo písemné napomenutí.

Zajímavá je statistika disciplinárních řízení před ČR KVL od 1994 do 2006. Celkem bylo řešeno 533 případů, tzn. v průměru 41 případů za rok(včetně “neplatičů”)oproti 29 případům v roce 2007.

Úbytek řešených případů ČR KVL je způsoben jednak odpovědným přístupem kolegů ke klientovi a jednak prací RK KVL, která dle své kompetence mnohé vyřeší.

Přesto stále hlavním důvodem stížností zůstává nedobrá komunikace veterinární lékař – klient a komunikace mezi veterinární lékaři navzájem.

ČR KVL se zabývala hospodařením s finančními prostředky KVL a připojuje se k předložené variantě č. 2 tj. snížení členských příspěvků na 3300 Kč(s Osvědčením), a 1000 Kč(bez Osvědčení)tzn. vyrovnaný rozpočet.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům ČR KVL za konstruktivní a odpovědný přístup při řešení jednotlivých případů i při samotných jednáních Čestné rady.

Vřelý dík za vzornou spolupráci patří sekretariátu ČR KVL jmenovitě pí. Horákové a tajemníku Mgr. Rexovi.

Nám všem přeji pohodu v práci a úspěšné jednání 16. směnu KVL ČR.

V Třeboni dne 3.8.2007

MVDr.Augustin Blízek,
předseda Čestné rady KVL ČR