Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Zpráva prezidenta KVL ČR pro Sněm

Zprávy orgánů KVL ČR a komisí pro XVI. sněm v Přerově dne 20. 10. 2007

Zpráva prezidenta KVL ČR pro Sněm

Vážení kolegové,

ve své výroční zprávě se pokusím vyjmenovat a shrnout hlavní body činnosti Komory v období od XV. Sněmu do dneška. Jedná se o body a oblasti, které já sám považuji za důležité či vhodné k vypíchnutí, moje zpráva však nemůže nahradit podrobnější zprávy předsedů jednotlivých pracovních komisí představenstva či předsedů dalších nezávisle volených a působících orgánů Komory.

EKONOMIKA

Konečná bilance roku 2006 i dosavadní příjmy i trend čerpání rozpočtu roku 2007 jsou uspokojivé. Komora nemá v současné době dluhy či vůči sobě vznášené požadavky, naopak některé pohledávky či doposud neukončený soudní spor se společností SANO dává pro následující období určité perspektivy mimorozpočtových příjmů. Úsporný trend ve výdajové oblasti vedl k vytvoření potřebné rezervy a je na rozhodnutím Sněmu, aby rozhodl jak dále v oblasti příjmové.

Děkuji Ekonomické komisi představenstva za její činnost v průběhu celého volebního období a jmenovitě kolegovi Dr. Mráčkovi za její vedení.

MEDIÁLNÍ OBLAST

V souladu s rozhodnutím posledního Sněmu byl představenstvem vybrán nový vydavatel měsíčníku Zvěrokruh, který přislíbil rovněž součinnost na přípravě a uvedení jeho elektronické verze. Jsem si vědom, že změna zaběhnutých rutinních postupů při přípravě Zvěrokruhu přinesla vyšší náročnost na přípravu materiálů Redakční radou a rád bych tímto rovněž Redakční radě – a jejímu předsedovi kolegovi Dr. Rejnkovi zejména – před Sněmem poděkoval.

Určitý dluh cítím naopak v medializaci Komory navenek. Pro práci s médii a novináři není nic platný jeden článek v Reflexu nebo dvě či tři tiskové “lobby” konference ke zdánlivě atraktivním tématům ročně. Do budoucna je bezpodmínečně zapotřebí dlouhodobější perspektiva a navázání trvalejších – snad i osobních – vztahů se zástupci médií. Ostatně “nejznámější český veterinář” pan inženýr Duben, tiskový mluvčí SVS, je toho odpovídajícím příkladem.

VZDĚLÁVÁNÍ

Nejsem si jist,zda je to z pohledu řadového člena Komory patrné, ale Vzdělávací komise udělala v průběhu minulého období obrovský kus práce. Ať již se jedná o obnovení seznamu “učebních praxí”, vymezení požadavků na dovednosti čerstvého absolventa alma mater a jejich prosazování, zahájení cenově dostupného a náplní odpovídajícího cyklu seminářů pro “běžné” kolegy v praxi či diskuse a závěry nad koncepcí postgraduálního vzdělávání. Práci celé vzdělávací komise v minulém období vysoce oceňuji a jejím členům vyslovuji uznání. Stejně tak poděkování jejímu aktivnímu předsedovi kolegovi Dr. Hoškovi. Na tom nic nemění naše rozdílné osobní názory na řadu podstatných zásad kontinuálního vzdělávání. Doufám a věřím, že jsem vždy dbal na to, aby rozhodování představenstva jako celku bylo i ve věcech týkajících se vzdělávání společné, většinové a demokratické, a to bez ohledu na osobní názory Dr. Hoška nebo Dr. Daniela.

DISCIPLINÁRNÍ ZÁLEŽITOSTI

Nemám v úmyslu suplovat zprávy představitelů nezávisle volených statutárních orgánů Komory, rád bych však poukázal na trend, který je z obecného hlediska významný, a to stálý nárůst počtu stížností, které dostávají orgány Komory k řešení. Analýza příčin by zabrala jedno celé číslo Zvěrokruhu a nemíním se do ní v těchto řádcích pouštět. Chci však zvlášť poděkovat členům Revizní komise a jejímu předsedovi kolegovi Dr. Tlučhořovi za jejich racionální postup, který v konečném důsledku neznamená navýšení agendy pro Čestnou radu, spíše naopak. Současně rovněž nutno poděkovat členům Čestné rady s jejím předsedou kolegou Dr. Blízkem, za jejich administrativně náročnou a v řadě případů nevděčnou, nicméně nutnou činnost.

LEGISLATIVA

V těchto týdnech či měsících byly otevřeny dva zákony, potenciálně značně ovlivňující výkon praktické veterinární profese v Čechách. Jedná se o novelu Veterinárního zákona a novelu Zákona o léčivech. Je evergreenem či smutnou skutečností, že každé otevření těchto novel, znamená nejen jejich potřebnou modernizaci, ale rovněž nejrůznější formy ataků a zpochybňování veterinární profese, preskripčních práv a povinností veterinárních lékařů, distribučních cest veterinárních léčiv, stejně jako vymezení či přiznání odborných způsobilostí osobám jiným než graduovaným veterinárním lékařům.

Legislativní komise se však rovněž věnovala nezbytné novelizaci vnitřních předpisů Komory spolu se snahou o eliminaci balastních ustanovení. Za velmi důležité v tomto smyslu považuji návrh zavedení pojmu “ošetřující veterinární lékař” do profesního řádu a návrh možnosti elektronického způsobu voleb do orgánů KVL.

Děkuji Legislativní komisi představenstva za její činnost v průběhu celého volebního období a kolegovi Dr. Černému za její vedení spolu s uplatněním svých zkušeností z doby dřívějšího politického působení.

ZAHRANIČNÍ STYKY

O aktivitách Komory v této oblasti bylo ve Zvěrokruhu popsáno takové množství papíru jako – snad s výjimkou soudniček a daňového poradenství – o žádné jiné oblasti komorových aktivit. Mimo standardní interaktivní fungování na úrovni Evropských veterinárních asociací, bilaterálních vztahů s profesními komorami sousedních států, Světové veterinární asociace, atd., bych z praktických důvodů rád vyzvedl výstupy z pracovní skupiny Evropské veterinární federace Veterinary Act Working Group, jejíž činnosti se za KVL v uplynulém období účastnil kolega Dr. Bernardy. Její materiály byly základem pro “Poziční dokument Komory”, který by měl naší politické reprezentaci, státním orgánům i zákaznickým skupinám – tedy chovatelským svazům, definovat měnící se roli veterinárního lékaře (především faremních zvířat) ve společnosti, s akcentem na zvyšující se společenskou poptávku spotřebitelů po nezávadnosti a odpovídajícím welfare faremních zvířat.

Děkuji členům Zahraniční komise za jejich práci a kolegovi Dr. Kyllarovi za její vedení.

SEKRETARIÁT

Všechny výše zmíněné aktivity Komory by nebyly myslitelné bez administrativní podpory jejího sekretariátu. Byť činnost sekretariátu hodnotím jako profesionální práci na slušné úrovni, jsem přesvědčen, že v následujícím volebním období bude nutno provést racionalizaci některých činností a pracovních náplní zaměstnanců a zvýraznění mzdové diferenciace na základě posouzení aktivního nebo pasivního přístupu zaměstnanců a jejich reálné “užitečnosti” pro Komoru.

Děkuji celému sekretariátu za jeho práci v průběhu minulého období, zvláště pak děkuji Mgr. Rexovi za jeho užitečné rady i přístup, který umožnil významně snížit náklady na právní zastoupení Komory, a dále p. Skálové za aktivní přístup při využití svých organizačních schopností.

MVDr. K. Daniel,
prezident KVL ČR