Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Zpráva Redakční rady

Zprávy orgánů KVL ČR a komisí pro XVI. sněm v Přerově dne 20. 10. 2007

Zpráva Redakční rady

Vážené kolegyně,vážení kolegové.

Redakční rada(RR)pracovala v r.2007 ve složení: MVDr. Jana Součková, Petr Matušina Vladimír Rejnek – předseda, příležitostně prezident Karel Daniel. RR se scházela a schází pravidelně 1x měsíčně, společně se zástupci nakladatele a do pololetí i s redaktorkou MVDr. Pavlou Hobstovou, aby připravila materiály do nového čísla Zvěrokruhu. Zapisovatelkou je paní Zdena Ševčíková.

Letošní rok byl pro nás vyjímečný, protože se v pololetí měnil nakladatel. V krátkosti uvedu, co jsem v celku podrobně, osvětlil v úvodníku Zvěrokruhu č.8. Poslední sněm v Praze nám uložil, abychom zachovali tištěnou podobu časopisu a abychom zachovali Zvěrokruh jako měsíčník. Dále jsme měli za úkol zajistit vydávání Zvěrokruhu s minimálními náklady. Posledně jmenovaný úkol znamenal vyhlásit výběrové řízení na nového nakladatele a zadat takové podmínky, které by samofinancovatelnost Zvěrokruhu zajistily. Myslíme si,že se nám toto i přes některé problémy a potíže,podařilo. Ze zájemců o nakladatelskou činnost vyšla vítězně fa.Profi Press,mimo jiné vydává i Veterinářství, která od 2.pololetí náš časopis připravuje, graficky upravuje, tiskne a distribuuje.

Od této doby se našeho pracovního setkání již neúčastní redaktorka dr. Hobstová.Její činnost se snaží nahradit celá RR ve spolupráci s nakladatelem.Pro celou RR to je práce nová, časově náročnější. Učíme se za chodu. Spolupráce s novým nakladatelem je zatím dobrá, bez větších problémů.

Jisté obavy mám z toho, že jsme nové RR, která přijde po nás, připravili náročnější podmínky pro přípravu budoucích čísel Zvěrokruhu.

V současné době probíhá výběrové řízení nového správce webových stránek KVL. Celou tuto činnost koordinuje kolega Rychlík, který Vás bude jistě zavčasu informovat, jak celá akce dopadla.

V krátkosti k Almanachu.Členové RR,hlavně kolega Matušina, společně s paní Novosadovou,připravili materiály z patnáctiletého trvání KVL,které byly rozhodnutím představenstva předány kolegům Borkovcovi, Cackovi a Rychlíkovi, ke konečnému zpracování.Dokončení Almanachu se zatím zastavilo na rozdílných názorech členů představenstva na prezentaci činností některých bývalých prezidentů KVL.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili tvorby Zvěrokruhu, v 1.pololetí jmenovitě ing. Kerndlovi a paní Novosadové z fy. Amaprint a redaktorce dr. Hobstové a dále i novým spolupracovníkům z fy. Profi Press a také paní Ševčíkové. Nesmím samozřejmě zapomenout na členy RR, kolegyni Součkovou a kolegu Matušinu.

MVDr.Vladimír Rejnek,
předseda RR