Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Zpráva revizní komise

Zprávy orgánů KVL ČR a komisí pro XVI. sněm v Přerově dne 20. 10. 2007

Zpráva revizní komise

Revizní komise se za dobu od posledního sněmu zabývala zejména kontrolou plnění usnesení a činnosti představenstva, komisí, sekretariátu a hospodaření Komory a řešením stížností na členy Komory. Řešení stížností přitom vyžaduje nejvíce času a úsilí jak členů RK, tak i pracovníků sekretariátu.

Stížnosti na veterinární lékaře

Za období od posledního sněmu do konce července 2007, tedy za 8 měsíců, řešila RK na 7 zasedáních celkem 50 stížností na veterinární lékaře. 7 z nich bylo postoupeno Čestné radě, 10 vyřešila sama Revizní komise, 4 byly odloženy pro nedostatek důkazů, ve 13 případech RK neshledala pochybení veterinárního lékaře, 9 nepříslušelo do kompetence RK a 7 případů se stále řeší.

Ve 2 případech podávali Revizní komisi podnět veterinární lékaři, ve 2 případech Policie ČR, ve 4 případech orgány SVS a v ostatních případech podávaly stížnost fyzické osoby, převážně majitelé a chovatelé zvířat.

Revizní komise ve snaze navrhnout způsob, jak nárůstu počtu stížností předcházet, zpracovala podrobný přehled stížností, a to podle různých kritérií.

Tab. 1 uvádí rozbor případů podle druhu zvířat. Je zřejmé, že v počtu dominují případy týkající se psa a kočky. Jednoznačně to odráží intenzivní individuální péči (počtem pacientů i rozsahem péče) a emocionální vztah klientů k tomuto druhu zvířat. Převážná část stížností byla motivována primárně podezřením na neadekvátní odbornou péči. Zdánlivě menšina případů se týkala komunikačních a etických aspektů. Určité komunikační selhání ovšem bylo možné zaznamenat v téměř ve všech těchto případech a lze říci, že mnoho stížností by nevzniklo, pokud by klient dobře chápal, o jaké onemocnění zvířete se jedná a co z toho vyplývá, včetně počínání veterinárního lékaře při ošetřování zvířete. K poruše komunikace došlo ve většině případů, kdy RK neshledala odborné pochybení a těch, které RK řešila osobní či písemnou domluvou veterinárnímu lékaři. Je příznačné, že relativně nejvíce komunikačních problémů se vyskytlo v internistických případech, neboť interní medicína představuje pro laika pravděpodobně nejabstraktnější, nejsložitější a nejobtížněji pochopitelnou součást medicíny. Některé stížnosti poukazovaly spolu s odborným problémem i na nevhodnou organizaci práce na veterinárních pracovištích (střídání ošetřujících lékařů, nerozlišení lékaře, asistenta a praktikanta, dlouhé čekání s urgentním pacientem apod.).

Tab. 2 shrnuje rozbor stížností podle oborového rozvrstvení. Zvláštní pozornost si zasluhují případy gynekologicko-porodnické. Z 10 prezentovaných případů se jich 5 týkalo císařského řezu (fena) a 1 konzervativního vedení porodu (klisna), 4 kastrací (1 kočka, 1 kocour, 2 hřebci) a 2 zánětů pohlavního aparátu (1 klisna, 1 fena). Porody tedy činily plných 12% všech stížností, resp. 5 z 34 (15%) stížností týkajících se malých zvířat. Vezmeme-li v úvahu, že přímá asistence veterináře při porodu se v průměrné praxi malých zvířat vyskytuje s mnohem nižší četností než 12-15% případů, potvrzuje se tím obecné povědomí, že porodnictví představuje vysoce rizikový obor. Riziko ještě vynikne tím, že součástí porodnických stížností je vždy žádost o finanční kompenzaci, přičemž finanční požadavky majitelů bývají většinou v řádech statisíců Kč.

Relativně nejvíce případů postoupených Čestní radě se týkalo interní medicíny (3 ze 14). Vždy šlo o neadekvátní volbu terapie vzhledem k diagnóze. V případech interní medicíny je také nejméně často shledáno, že veterinární lékař nepochybil (2 ze 14).

Tab. 1: Rozbor stížností řešených RK, podle druhu zvířat

druh

celkem

odborný

etika/
komunikace

jiné

ČR

RK

nedostatek
důkazů

neshledáno
provinění

v
řešení

nepřísluší
RK

pes, kočka
34
21
6
7
5
7
2
9
4
7

koně

6

5

0

1

0

0

1

2

1

2

skot, prasata

5

1

1

3

1

1

1

0

2

0

exotičtí ptáci

2

1

1

0

1

0

0

1

0

0

drobní savci

2

0

1

1

0

2

0

0

0

0

bez určení druhu

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

50

28

9

13

7

10

4

13

7

9

Tab. 2: Rozbor stížností řešených RK, podle oboru

obor

celkem

odborný

etika/
komunikace

jiné

ČR

RK

nedostatek důkazů

neshledáno provinění

v řešení

nepřísluší RK

interna

14

8

5

1

3

6

2

2

1

0

chirurgie

14

9

2

1

1

3

0

5

2

3

gyn/por

10

9

1

0

2

0

1

3

2

2

právní

12

2

1

11*)

1

1

1

3

2

4

 

50

28

9

13

7

10

4

13

7

9

*) 2 případy jsou uvedeny 2x, jsou řešeny zároveň jako odborné i jako právní

Vysvětlivky:

Etika/komunikace – v případu hrají rozhodující roli etické aspekty a aspekty vzájemné komunikace mezi veterinárním lékařem a majitelem

Jiné – Týkající se porušení obecně závazných právních norem a vnitřních předpisů v jiné oblasti než odborné, nedostatky vedení dokumentace, spory o náhradu škody, welfare apod.

Právní – Rozhodující v případu je právní, nikoli odborný nebo etický a komunikační aspekt

Nepřísluší RK – Není v kompetenci RK tento případ řešit (přísluší Policii ČR, SVS, FÚ, soudu apod., nebo bylo promlčeno)

Určitá část stížností týkajících se malých zvířat obsahovala i zmínky o necitlivém hodnocení výkonu veterinárního lékaře jiným kolegou a lze se domnívat, že tyto komentáře značnou měrou motivovaly stěžovatele k sepsání stížnosti. Pozitivní je ale skutečnost, že se při kontaktu stěžovatele s dalšími veterinárními lékaři se namísto pomlouvání stále častěji objevují i neutrální lékařské zprávy věcně hodnotící zdravotní stav zvířete. Přesto zůstává porušování profesního řádu pronášením nevhodných komentářů na adresu kolegy vážným problémem.

Ze 6 případů skotu a prasat se jich 5 týkalo nesrovnalostí ve vyplnění osvědčení zdravotního stavu při přesunu na jatka a v 1 případě šlo o etický spor veterinárních lékařů mezi sebou.

Zvláštní kapitolu tvoří případy charakterizované jako “jiné” či “právní”. 3 z nich se týkaly veterinárních lékařů, u nichž je nejasný právní aspekt jejich činnosti (osvědčení o oprávnění k činnosti, členství v KVL apod.). Ty jsou řešeny čistě právní cestou. Ve dvou stížnostech majitel zvířete udával, že veterinární úkon (1 euthanázie a 1 kastrace) byl na zvířeti proveden bez jeho vědomí (úkon objednávala jiná osoba). Některé modelové právní případy zpracovává na žádost Revizní komise právní oddělení formou rozboru pro budoucí poučení veterinárních lékařů v praxi.

Ve 2 případech právních stížností šlo o hodnocení DKK a další představují různorodou směs bez jednotné charakteristiky (např. situace v útulku, welfare, osobní a právní spory chovatelů a chovatelských klubů mezi sebou apod.).

Z rozboru věkové struktury veterinárních lékařů, na něž byla podána stížnost, vyplývá, že oproti minulému období došlo k výrazně více rovnoměrnému rozvrstvení stížností na všechny věkové skupiny, s výjimkou kategorie nad 60 let, která je ve stížnostech zastoupena nejméně. Vysoký nárůst byl zaznamenán v nejmladší věkové kategorii. Pokud by tento trend přetrvával do budoucna, mohl by znamenat signál vypovídající o nedostatečné profesní přípravě z pohledu zcela samostatné činnosti absolventa (bez vedení staršího kolegy) krátce po absolutoriu. Vyvozování takových závěrů je nyní předčasné, nicméně zjištěná data opravňují k doporučení tyto trendy bedlivě sledovat.

Graf 1: Relativní počet stížností podle věku veterinárních lékařů

Tabulka 3: Relativní počet stížností podle věku veterinárních lékařů

 

Počet stížností

Věk – kategorie

2005-6

11/06-7/07

do 30 let

9,2%

22,0%

do 40 let

42,1%

28,8%

do 50 let

26,3%

22,0%

do 60 let

14,5%

20,3%

nad 60 let

7,9%

6,8%

Vztáhne-li se počet stížností na veterinární lékaře v určité věkové kategorii k celkovému počtu členů KVL tohoto věku, zjistíme, že věková kategorie 36-45 let je skutečně “postihována” relativně nejčastěji, nejvyšší počet stížností není tedy pouhým proporcionálním odrazem počtu takto starých veterinárních lékařů v praxi (tab. 4).

Tab. 4: Relativní počet veterinárních lékařů, na něž byla podána stížnost, podle věku

Věk

počet stížností

celkový počet členů KVL

podíl členů, na něž byla podána stížnost

do 35

20

788

2,54%

do 45

21

643

3,27%

do 55

13

709

1,83%

do 65

4

417

0,96%

Podíl stížností na veterinární lékaře – muže a veterinární lékařky (vztaženo k počtu členů KVL) je zcela totožný (tab. 5).

Tab. 5: Relativní počet stížností na veterinární lékaře a lékařky (vztaženo k počtu členů KVL)

 

počet stížností

počet členů KVL

podíl členů, na něž byla podána stížnost

muži

40

1745

2,29%

ženy

18

812

2,22%

Činnost představenstva, sekretariátu a komisí

Vedení a průkaznost účetnictví je nadále na velmi vysoké úrovni. Přetrvávají pouze některé dílčí nedostatky stran dokladovosti jednotlivých cestovních příkazů a náhrad času a pozdního dodání k proplacení. V hospodaření s majetkem rovněž nebyly shledány závažné nedostatky.

V činnosti představenstva a komisí apelujeme na to, aby v úkolech, které jsou součástí zápisů a usnesení, bylo vždy zadáno jméno zodpovědné osoby a termín splnění úkolu. Domníváme se, že by takový postup přispěl k lepší kontrolovatelnosti a tím i pružnosti a efektivitě práce představenstva a komisí. RK v Zápisu o kontrole činnosti členů představenstva uvedla několik příkladů úkolů, které trvají již více než rok a stále nebyly splněny ani nijak vysvětleny.

Revizní komise v průběhu roku intenzivně spolupracovala s právním oddělením KVL, které na žádost RK zpracovávalo výklady některých právních aspektů činnosti veterinárních lékařů (majetkový vztah k diagnostickému materiálu, práce přesčas, placení pojištění, vymáhání pohledávek apod.).

Ve snaze o omezení počtu stížností došlo ze strany představenstva k návrhu, aby byly stížnosti zpoplatněny, a to buď formou nevratného poplatku nebo kauce. RK tento návrh projednala a důrazně ho nedoporučuje, jednak z etických důvodů a jednak vzhledem k očekávané nepříznivé reakci chovatelské veřejnosti a s tím související negativní mediální publicitě.

Doporučení Revizní komise pro další období:

S ohledem na rozbor příčin a obsahu stížností doporučujeme:

1. Vzdělávací komisi: zaměřit se při pořádání seminářů mj. na témata

  1. Komunikace s klientem a etika práce veterinárního lékaře: zvládání emočně vypjatých a potencionálně konfliktních situací (úhyn zvířete, euthanázie, selhání léčby), psychologie komunikace, přístup k problematickým klientům

  2. Porodnictví: rozpoznání příznaků patologie porodu, vedení porodu, indikace a správné načasování císařského řezu, vyšetření a ošetření novorozence

2. Představenstvu:

  1. Vytvoření Kodexu správné veterinární praxe a Etického kodexu, které by specifikovaly správné profesní chování a požadavky na kvalitu řízení a organizaci veterinární praxe

  2. Vytvoření standardních postupů péče pro relativně snadno standardizovatelné a přitom rizikové disciplíny (porodnictví a gynekologie včetně kastrací, anesteziologie) z důvodu jasného definování zanedbání péče, resp. chybného postupu při diagnostice a léčbě.

3. Doporučujeme pokračovat v rozborech příčin vzniku stížností na veterinární lékaře i v příštích volebních obdobích, neboť sledování vývoje by mohlo napomáhat v předcházení nespokojenosti klientů.

MVDr. Vladimír Tlučhoř,
předseda RK KVL ČR