Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XVI. Sněm – Zpráva vzdělávací komise

Zprávy orgánů KVL ČR a komisí pro XVI. sněm v Přerově dne 20. 10. 2007

Zpráva vzdělávací komise

One skills day

V oblasti dovedností absolventa VFU jsme již nachytali a předali seznam dovedností, jimiž by měl vládnout čerstvý absolvent, škola přislíbila přípravu “indexu dovedností” pro studenty .

Nabídka místa výkonu praxe

připravili jsme a zveřejnili seznam veterinárních lékařů, ochotných si vzít někoho na praxi ( viz web KVL). Mrzí mne nízké číslo těchto praxí ( asi 48 ), ale pevně doufám a věřím, že naprostá většina z vás přijme na praxi studenta VFU, ať jste či nejste na nějakém seznamu, bude ještě doplněn pro lepší orientaci o seznam pracovišť.

Odborné semináře

Proběhly 4 – 11.11.2006 – Klinické repetitorium, 3.3.2007 Akutní pacient – malá zvířata, 14.4.2007 Blue tongue, ve spolupráci s VFU 9.6.2007 Akutní pacient – koně a 6.9. 2007 seminář na téma akutní pacient – skot a prasata.

Dále pro 12. – 13. května 2007 firma V.M.K. s.r.o. uspořádala kurz “Ochrana před zářením v radiodiagnostice”. Tento dvoudenní kurz se koná pravidelně několikrát do roka již od roku 1999. Je určen pro veterinární lékaře a pro stomatology a je zakončen zkouškou odborné způsobilosti pro práci se zdroji ionizujícího záření před komisí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Kurzu se zúčastnilo celkem 25 účastníků, z toho bylo 10 členů Veterinární komory.

Posouzení nechám na posluchačích, ekonomicky a organizačně jsme skončili bez ztráty kytičky.

Na podzim bychom chtěli uspořádat 1. pokračování v rentgenologických seminářích – tentokrát již velmi podrobně břicho psa a kočky. U velkých zvířat bychom rádi O jejich náplni budete průběžně informováni. U zoozvířat a drůbeže bychom rádi především organizačně a finančně vstoupili do pořádání asociačních konferencí, protože jejich problematika je natolik specifická a spjatá s hrstkou odborníků, že by bylo kontraproduktivní pořádat nějakou odbornou akci bez úzké spolupráce s odbornými asociacemi.

Sněm v novém kabátě

Určitou novinkou by mělo být pořádání letošního sněmu, kde jsme na představenstvu schválili bohatší sněmovní program, tj dopoledne před jednáním sněmu by proběhly již dříve známé paraklinické semináře, letos na velmi atraktivní témata – jak reagovat na problematického klienta a další ožehavé téma – zásady slušného chování mezi veterináři navzájem.

Specializační růst

Koncem ledna proběhlo jednání s představiteli odborných asociací, projednali jsme kroky, které by vedly k oživení zájmu o získání vyšší odbornosti. Jaké to budou kroky, to bude jeden z hlavních úkolů VK pro tento rok a rádi bychom výsledky předložili k jednání sněmu.

V oblasti CPD připravujeme novou koncepci nepovinného kontinuálního vzdělávání, snahou je pro jednání sněmu 2007 připravit základní rámec, který by do dalšího sněmu v roce 2008 mohl vyústit v nový předpis o kontinuálním vzdělávání.

V oblasti posuzovatelů dědičných vad probíhají práce na rekonstrukci celého předpisu pro ortopedické vady, v obecné rovině by měl ctít stejné zásady, jako další podobné předpisy (pro dědičné vady očí, srdce etc.).Tento cíl se asi nepodaří splnit ,takže probíhá pod vedením dr. Kyllara příprava změny předpisu o DKK, sněmu bude předložen samostatný předpis o dědičných očních vadách.

Lubomír Hošek,
předseda vzdělávací komise