Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění vnitřního předpisu DKK

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Návrhy pro sněm KVL ČR

Návrh na doplnění vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů


…MVDr. Milan Snášil, CSc.
 
Návrh MVDr. Milana Snášila, CSc., na doplnění vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů

a) Navrhuji doplnění oddílu I. „Defi nice pojmů“ o body č. 5. a č. 6.:

5. Při zhotovení digitá lního snímku (formát DICOM) zůstávají stejná pravidla pro identifi kaci a kvalitu snímku jako u konvenčně zhotoveného snímku. Digitální snímky lze zasílat k vyhodnocení na CD nebo DVD nosičích, na kterých musí být spolu se snímkem i prohlížeč daného formátu (DICOM). Spolu s CD nebo DVD nosičem zhotovitel zašle vyplněné protokoly o rtg vyhodnocení na DKK v papírové formě, stejně jako u konvenčně zhotoveného snímku.

6. CD nebo DVD nosič musí být popsán stejně jako samotný snímek (jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa a jméno a adresa majitele psa.

b) Navrhuji doplnění oddílu III. „ Zhotovitel rtg snímku je povinen:“

Odstavec č. 7 doplnit: …..(CD nebo DVD nosič)…..

Zhotovený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.

c) Navrhuji doplnit oddíl IV.: „Posuzovatel je povinen“:

Odstavec č. 1 a č. 4 doplnit o … (CD nebo DVD nosič)

1.Evidovat každý doručený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) pro posouzení na DKK. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identifi kace správný.

4. Archivovat každý rtg snímek (CD nebo DVD nosič) pro posouzení na DKK jako součást své zdravotní dokumentace zvířete po dobu deseti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.

d) Navrhuji doplnit nový odstavec č. 7:

7. Posuzovatel je povinen provádět vyhodnocování digitálních rtg snímků pomocí PC programu, umožňující změření Norberg-Olsonova úhlu.

Návrh MVDr. Milana Snášila, CSc., na doplnění vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie loketních kloubů u psů.

a) Navrhuji doplnění oddílu I. „Definice pojmů“ o body č. 5. a č. 6.:

5. Př i zhotovení d igit á lního snímku (formát DICOM) zůstávají stejná pravidla pro identifi kaci a kvalitu snímku jako u konvenčně zhotoveného snímku. Digitální snímky lze zasílat k vyhodnocení na CD nebo DVD nosičích, na kterých musí být spolu se snímkem i prohlížeč daného formátu (DICOM). Spolu s CD nebo DVD nosičem zhotovitel zašle vyplněné protokoly o rtg vyhodnocení na DLK v papírové formě, stejně jako u konvenčně zhotoveného snímku.

6. CD nebo DVD nosič musí být popsán stejně jako samotný snímek (jméno a adresa zhotovitele, datum zhotovení snímku, nacionále psa a jméno a adresa majitele psa.

b) Navrhuji doplnění oddílu III. „ Zhotovitel rtg snímku je povinen:“

Odstavec č. 7 doplnit: …..(CD nebo DVD nosič)…..

Zhotovený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) s přiloženým formulářem potvrzení se třemi kopiemi (tedy celkem 4 formuláře) odeslat příslušnému posuzovateli do čtrnácti dnů od jeho zhotovení.

c) Navrhuji doplnit oddíl IV.: „Posuzovatel je povinen“:

Odstavec č. 1 a č. 4 doplnit o … (CD nebo DVD nosič)

1. Evidovat každý doručený rtg snímek (CD nebo DVD nosič) pro posouzení na DLK. Posoudit, zda je tento snímek expozičně, projekčně a z hlediska identif ikace správný.

4. Archivovat každý rtg snímek (CD nebo DVD nosič) pro posouzení na DLK jako součást své zdravotní dokumentace zv í řete po dobu deseti let. Tento snímek není možné vydat ani zapůjčit majiteli psa, chovatelskému klubu, zhotoviteli nebo ošetřujícímu veterinárnímu lékaři psa.

 
Milan Snášil