Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu řádu

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Návrhy pro sněm KVL ČR

Návrh na změnu řádu


… MVDr. Petr Matušina
 

Profesní řád

§ 6

Honorář

Zrušit dosavadní článek dvě a doplnit tento § 6 o články následujícího znění:

2) Chovatel musí být informován o předpokládané ceně zákroku. Pokud by hrozilo, že předpokládaná cena bude vyšší o více než 10 % oproti sjednané ceně, musí být s takovým navýšením získán souhlas majitele před započetím úkonů cenu navyšujících.

3) Informování o předpokládané (běžné) ceně může být provedeno ústně nebo prostřednictvím vyvěšeného ceníku služeb.

4) Pokud má celková částka za provedené služby a použitý materiál přesáhnout výši 1500 Kč, je veterinární lékař povinen, chovatele na tuto skutečnost výslovně upozornit.

5) Na žádost majitele je povinností vydat doklad o zaplacení.

§ 13

Zdravotní dokumentace

Doplnit o článek ve znění:

2) Zdravotní dokumentace musí být uchovávána nejméně po dobu pěti let, počítáno zpětně, nebo po dobu 12 měsíců od úmrtí pacienta.

 
Revizní komise

 

Příspěvkový a poplatkový řád

doplnit o § 7

1) Komora vede své členy k zodpovědnému přístupu k důchodovému zabezpečení zajištěním komorového příspěvku k důchodovému připojištění.

2) Výši příspěvku pro následující kalendářní rok schvaluje sněm Komory na základě návrhu představenstva a dle možností Komory. Pokud nebyl příspěvek schválen včas, zůstává ve výši z předchozího období.

3) Na příspěvek má nárok každý člen Komory, který splňuje všechny následující podmínky současně:

a) je členem Komory, vlastnícím oprávnění k výkonu veterinární činnosti nepřetržitě nejméně 60 měsíců,

b) má řádně zaplacené členské příspěvky a profesní pojištění v termínech stanovených stavovskými předpisy,

c) doloží sekretariátu Komory platné doklady o uzavření a platbě důchodového připojištění.

4) Nárok na příspěvek zaniká:

a) odevzdáním nebo odebráním oprávnění k výkonu veterinární činnosti,

b) se zánikem členství v Komoře dle zákona 381/91 Sb.,

c) počátkem výplaty starobního důchodu,

d) nesplněním některé z podmínek stanovených § 7 čl. 2 tohoto řádu.

5) Po dobu uložení osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární činnosti se přerušuje vyplácení příspěvku a pozastavuje se i načítání doby podle § 7, čl. 3, písm. a).

Přechodné ustanovení:

Sněm stanovil pro rok 2012 příspěvek na důchodové připojištění ve výši 100 Kč měsíčně.

 
Petr Matušina