Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Návrh novely § 2 profesního řádu KVL

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Návrhy pro sněm KVL ČR

Návrh novely § 2 profesního řádu KVL


… MVDr. Pavel Raška,
předseda LK KVL ČR
 

§ 2

Povinnosti veterinárního lékaře

1) Každý veterinární lékař, který vykonává na území České republiky veterinární léčebnou a preventivní činnost, musí být držitelem osvědčení vydaného Komorou.

2) Pokud veterinární lékař vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost jako činnost závislou, pak pouze jako zaměstnanec jiného veterinárního lékaře – držitele osvědčení. Tímto není zbaven povinnosti být sám držitelem osvědčení. Výkon léčebné a preventivní činnosti veterinárním lékařem, který je v zaměstnaneckém poměru či ve vztahu podle obchodního zákona (např. mandátní smlouva aj.) u právnické či fyzické osoby, zabývající se chovem zvířat, je u zvířat chovaných stejnou právnickou či fyzickou osobou nepřípustný.

3) Každý veterinární lékař je povinen:

a) vykonávat povolání podle svého nejlepšího svědomí,

b) řídit se zákony ČR a řády Komory,

c) odborně se dále vzdělávat,

d) zachovávat mlčenlivost o tom, co mu bylo svěřeno v rámci výkonu povolání, nebo s čím se seznámí při výkonu pro fese. Tato mlčenlivost není závazná, pokud by jí byl ohrožen veřejný zájem nebo porušeny obecně závazné právní předpisy,

e) poskytnout první pomoc v kteroukoliv dobu. V době své nepřítomnosti na provozovně nebo záznamovém zařízení uvést zastupujícího kolegu nebo pracoviště, který se zastupováním souhlasí,

f) nepřipustit vykonávání nebo vlastnictví vet. praxe laickými osobami. Oznámit Komoře každé nezákonné vykonávání veterinární praxe. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastnictví budov, místností a zařízení užívaných k provozu praxe,

g) v rámci poskytnutí první pomoci na žádost policie či orgánů samosprávy obce ošetřit i zvíře, u kterého není znám majitel, je-li zajištěna přiměření fi xace zvířete další osobou. Při nepříznivé prognóze má právo toto zvíře utratit v případě, že tak zabrání nadměrnému utrpení,

h) předat nebo odkázat zákrok jinému veterinárnímu lékaři, případně specializovanému veterinárnímu lékaři, jestliže jeho vlastní způsobilost, vybavení nebo schopnosti k určitému zákroku neodpovídají jeho předpokládané náročnosti,

g) přihlásit se do 30 dnů po zahájení činnosti u předsedy okresního výboru místně propříslušného okresního sdružení a oznámit do 30 dnů každou změnu trvalého bydliště a kontaktní adresy na sekretariát Komory,

i) v případě pravidelného výkonu veterinární léčebné a preventivní činnost na území více okresů přihlásit se do 30 dnů u toho okresního sdružení, v jehož územní působnosti praxe převažuje,

j) při neúčasti na rámcové pojistné smlouvě o odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání zaslat písemně čestné prohlášení o uzavření pojistky v této oblasti jiným způsobem. Tento akt je povinen učinit nejpozději do 30 dnů po vzniku členství v Komoře, nebo do 30 dnů od uplynutí lhůty splatnosti pojistné částky stanovené rámcovou pojistnou smlouvou.

 
Pavel Raška,
předseda LK KVL ČR