Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Výroční zpráva mediální komise KVL ČR pro XX. sněm KVL 2011

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Výroční zpráva mediální komise KVL ČR pro XX. sněm KVL 2011


MVDr. Vladimír Rejnek,
předseda MK
 
Mediální komise (MK) pracovala od posledního sněmu v Darovanském Dvoře v květnu 2010 ve složení: MVDr. Radka Vaňousová, Jan Bernardy, Karel Daniel a Vladimír Rejnek.

Převládající činností MK je práce v redakční radě (RR) na tvorbě stavovského časopisu Zvěrokruh. RR se schází 1x měsíčně. Jednání RR se pravidelně účastní i prezident Komory MVDr. Ondřej Rychlík. Pravidelným účastníkem jednání je také zástupce PR agentury Zdeněk Stehno. Spolupráce s PR agenturou na tvorbě Zvěrokruhu započala v lednu loňského roku a zdárně trvá až do dnešního dne. Pokud jste pravidelní čtenáři Zvěrokruhu, jistě jste zaznamenali změny v grafi cké úpravě, obsahové náplni i redakční práci, myslím, že změny k lepšímu. Nedostatky, o kterých jsem se zmiňoval v loňské výroční zprávě, se podařilo, k naší spokojenosti, velice rychle odstranit.

Nedá mi, abych nezmínil práci grafi ka, pana Chudoby. Jedná se o člověka, pro kterého není nic problém. Ve všem nám vychází vstříc. Grafi ka Zvěrokruhu v jeho podání je na velmi dobré úrovni.

Standardně dobrá je spolupráce s nakladatelem, fi rmou Profi Press, jmenovitě s paní Hilburgerovou a panem Ing. Sedláčkem.

Dalším pravidelným účastníkem jednání RR, je „historik“ prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc. Z jeho pera jsou vesměs všechny články vztahující se k historii veterinárního lékařství.

Asi bych měl zmínit, že od únorového čísla se změnil autor soudniček. Kolega Matušina mi sdělil, že by další příběhy byly velmi podobné těm již uveřejněným, nebo by se mohly dokonce opakovat. Proto se s vámi rozloučil shrnutím v lednovém čísle. Protože si myslím, že soudničky jsou jedny z nejčtenějších ve Zvěrokruhu, a chtěl jsem je zachovat, oslovil jsem kolegyni Vaňousovou, zda by se chtěla ujmout psaní soudniček. Ta mi ochotně přikývla. Posuďte sami, jak se jí to daří.

Opakovaně musím říci, že mi chybí větší aktivita a součinnost od vás, čtenářů. Mým přáním je vaše větší účast na tvorbě Zvěrokruhu. Stále postrádám vaše příspěvky z činnosti OS KVL, nebo některých zájmových skupin veterinářů. Všechny vaše příspěvky, či připomínky budou vítány a některé dokonce honorovány.

Nasmím zapomenout na sekretariát, konkrétně paní Ševčíkovou, která vytváří nepostradatelné zázemí a servis pro jednání RR.

Součástí činnosti MK, ale i RR je také starost o webové stránky. V září loňského roku jsem svolal první schůzku všech, kteří se podílejí na tvorbě a chodu vebových stránek (fa. Drosera – Ing.Vorel, PR agentura – p. Stehno, správce stránek – p. Kozák, prezident KVL – MVDr. Rychlík a RR). Důvodem svolání byla nespokojenost RR s úrovní naších web. stránek (grafika, dostupnost, uspořádání a členění, těžkopádnost při práci s nimi). Byla stanovena jakási osnova prací na jejich zlepšení a v letošním roce v lednu se velmi aktivně zapojila kolegyně Vaňousová. Takže jsou na světě již první návrhy a změny. Můžeme jen doufat, že se dílo podaří.

Další činností MK je také spolupráce s PR agenturou. Kromě jejího zapojení na tvorbě Zvěrokruhu a webových stránkách je to komunikace se zástupci hromadných sdělovacích prostředků, příprava tiskových zpráv, příprava tiskových konferencí, vytvoření a provoz tiskového Press centra na významných akcích Komory. Dále je to mediální podpora v souvislosti s legislativními směrnicemi, které mají vztah k naší činnosti. Dokáží zajistit styk s činiteli veřejného a politického života. V této oblasti s PR agenturou spolupracují členové celého Představenstva, podle potřeby.

Závěrem chci všem výše jmenovaným za odvedenou práci poděkovat.

 
V Hrachovišti 12. 3. 2011
Vladimír Rejnek,
předseda MK