Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva o činnosti revizní komise za poslední volební období

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Zpráva o činnosti revizní komise za poslední volební období


…MVDr. Vranková,
předsedkyně RK KVL
 

Komise pracovala ve složení (MVDr.) Marie Vranková, předsedkyně, Veronika Grymová místopředsedkyně, Jana Fialová, Josef Zajíc, Milan Bittner, Martina Načeradská, Petr Matušina – členové.

Revizní komise je zřízena zákonem o Komoře veterinárních lékařů 381/1991 Sb. Z tohoto zákona jí jsou dány tyto pravomoci : kontrolovat plnění usnesení sněmu, činnost představenstva a hospodaření KVL, dále kontrolovat dodržování zákona o KVL a vnitřních předpisů KVL a má dokonce právo pozastavit rozhodnutí orgánů KVL, pokud jsou s těmito právními normami v rozporu.

Považujeme z a nutné zdůra znit, že revizní komise (RK) nevnímá svoje kontrolní působení vůči ostatním orgánům KVL ani vůči členům KVL nijak konfrontačně. Bereme ale velmi vážně roli revizní komise jako strážce zákonnosti postupu všech subjektů, které podléhají její kontrolní pravomoci. Jsme totiž přesvědčeni, že striktní dodržování legislativních ustanovení, ať už obecně závazných právních norem (zákon 381/1991 Sb.) nebo vnitřních předpisů KVL, je nejlepší a jedinou možnou ochranou proti možnému zpochybnění činnosti orgánů KVL, členů KVL – našich kolegů v terénu, a v konečném důsledku KVL jako takové.

Zájmem revizní komise je, aby celá činnost KVL probíhala hladce a nekonfliktně, ovšem nezbytným předpokladem k tomu je, aby diskrepance mezi zněním právních norem a výstupy práce orgánů KVL nedávaly důvod k jejich zpochybňování a napadání.

Důležitost respektu k právním normám vyniká zvláště ve světle změny spektra kauz, jimiž je RK nucena se zabývat.

Mimořádně vzrostly nároky na preciznost vyřizování stížností po právní stránce.

Roste počet stížností vypracovávaných rovnou právními zástupci stěžovatelů a sledujeme i intenzivnější zapojení právních zástupců ze strany žalovaných veterinárních lékařů. 17 % případů se řešilo ve spolupráci se SVS, kdy přípisy předávané orgánům SVS bývají podkladem k zahájení správního řízení a je nutné jejich precizní právní zpracování.

Několik stížností se řeší se zapojením Policie ČR a existují i stížnosti projednávané u občanskoprávních či dokonce trestních soudů, kde jsou materiály RK součástí soudního spisu.

V této souvislosti je nutné konstatovat, že bohužel návrhy na disciplinární řízení zpracovávané dosavadním právním specialistou KVL byly často vypracovávány opožděně nebo nekvalitně, zcela mimo meritum věci. V pěti případech bylo nutné opakovaně urgovat vypracování či zadat přepracování návrhů, a dokonce došlo i k úplnému zmaření disciplinárního řízení v důsledku nekvalitně v ypracovaných právních podkladů řízení. Advokátní kancelář Bezucha, Klimeš, Stratil bohužel kvůli svému sídlu v Olomouci nebyla k právnímu poradenství pro RK vždy operativně k dispozici. RK proto velmi uvítala nově zavedenou spolupráci s brněnskou advokátní kanceláří Vácha a spol., která s RK spolupracuje velmi pružně a kompetentně, a do své práce pro KVL vnáší i velmi cenné zkušenosti ze soudních jednání, dané bohatou advokátní praxí v místě sídla KVL.

Tab. 1 – Podání podnětů k šetření revizní komisí podle stěžovatele
Chovatelé zvířat a jejich právní zástupci 80
Veterinární lékaři – členové KVL 18
Revizní komise a její členové 11
Čestná rada a její členové 6
Orgány státní správy včetně Policie ČR 6
Představenstvo a jeho členové 2
Celkem 123

Způsob, jakým se stížnostmi revizní komise naložila, je zřejmý z tabulky č. 2:

Tab. 2 – Výstup revizní komise z šetření stížností
Podání návrhu na disciplinární řízení čestné radě 45
Rozhodnutí o nepříslušnosti do pravomoci RK 26
Neprokázáno porušení povinností 24
Vyřešeno v rámci jednání revizní komise 11
Stále v řešení 10
Promlčeno objektivní jednoroční lhůtou 5
Přerušení z důvodu řešení jiným orgánem (soud) 2
Celkem 123

Návrh na disciplinární řízení, podaný RK k čestné radě (ČR), byl ve v ýše zmíněných případech uzavřen takto (tab. 3):

Tab. 3 – Závěry podaných návrhů na disciplinární řízení
Disciplinárně obviněný byl uznán vinným 23
Disciplinárně obviněný byl zproštěn obvinění 11
Disciplinární řízení nebylo zatím ukončeno 5
Promlčeno z důvodu uplynutí procesních lhůt 4
ČR se odmítla případem zabývat z důvodu nepříslušnosti 2
Celkem 45

Řešení stížností

Revizní komise se v posledním volebním období (od 14. 10. 2009 do 17.3. 2011) zabývala celkem 123 stížnostmi. Z tab. 1 je zřejmé spektrum stěžovatelů.

Velmi diskutovanou otázkou je porušení pravomocí veterinárních lékařů při vystavování petpasů. Těchto případů řešila revizní komise celkem 12. Petpasy tak činily 9,75 % agendy RK. Stížnost na porušení povinností při vystavování petpasu podali v šesti případech členové RK, ve třech případech členové čestné rady, ve dvou případech majitelé zvířat a v jednom případě veterinární lékař – člen RK. Revizní komise je toho názoru, že v případě zachycení neplatného pasu z důvodu jeho špatného vyplnění by měl být návrh na disciplinární řízení podáván jménem revizní komise, nikoli jménem veterinárního lékaře, který neplatný pas zachytil, a to z důvodu, že jde primárně o porušení obecně závazných právních předpisů.

Revizní komise (po konzultacích s čestnou radou) se domnívá, že formální pochybení veterinárních lékařů, která se často týkají právě petpasů, by mohla být řešena mechanismem zkráceného a zjednodušeného disciplinárního řízení vedeného čestnou radou, které by řízení zrychlilo a zlevnilo. RK doporučuje legislativní komisi zapracovat možnost takového mechanismu do legislativního řádu.

Případy, které uzavře sama revizní komise (v posledním období celkem 11), se týkají situací, kdy je zřejmé, že k nějakému porušení povinností člena KVL došlo, ale není k dispozici dostatek důkazů pro zahájení disciplinárního řízení, nebo nejde o provinění závažné. Tyto případy uzavřela RK v rámci projednávání a osobním vysvětlením od zainteresovaných veterinárních lékařů na zasedání RK.

Spolupráce s orgány SVS

Jak už bylo uvedeno výše, ze strany státních orgánů bylo na RK postoupeno celkem šest stížností. Z 26 stížností, které nepříslušely do pravomoci RK, jich naopak byla podstatná část převedena orgánům státní správy, ve většině případů jednotlivým KVS. Naprostá většina z nich se týkala nelegálního výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, nejčastěji veterinárními techniky nebo samotnými chovateli. Spolupráce s orgány státní správy probíhá zpravidla velmi dobře a zdá se, že většina KVS chápe nelegální veterinární činnost jako závažný problém, dosahující v některých případech i mezinárodních (zachycení nelegálně očkovaných českých štěňat v Německu) nebo trestněprávních souvislostí (podezření na nelegální výkon činnosti projednávaný trestním soudem). Věříme, že orgány SVS budou v těchto věcech i nadále s KVL úzce a účinně spolupracovat.

Kontrolní činnost revizní komise dovnitř KVL

RK KVL se i v minulém období věnovala kontrolám cestovních příkazů a nenalezla v nich závažná pochybení. Celkové hospodaření KVL stojí díky zodpovědnému přístupu ekonomické komise, paní ekonomky a rozpočtové střídmosti na kvalitních základech. Vzhledem ke zdravému hospodaření lze doporučit uvažovat o smysluplném využití volných fi nančních prostředků KVL v zájmu jejích členů, například poskytovat vyšší příspěvky na celoživotní vzdělávání členů, zavést příspěvky na důchodové zabezpečení dlouholetých členů KVL apod.

Za velmi závažnou a důležitou považujeme kontrolní činnost v legislativní oblasti. RK vzala na vědomí ukončení nákladného soudního sporu se společností SANO.

Nedořešena zůstává pravomoc KVL vůči zaměstnancům VFU, kteří jsou zároveň členy KVL. Tato otázka bohužel v několika případech značně komplikovala průběh řešení stížností i disciplinárního řízení. Doporučujeme, aby prezident KVL vyjednal s rektorem VFU oboustranně přijatelné řešení, které bude zároveň v souladu s dikcí zákona.

Právní rozbory prokázaly několik problematických bodů činnosti KVL, které je třeba na pravit.

Uvádíme zejména tyto:

1. Je třeba začít diskutovat o novelizaci zákona o KVL, eventuálně o návrhu znění nového zákona. Zákon č. 381/1991 Sb. je svým zněním poplatný době vzniku a přestává vyhovovat současné praxi. Vzhledem k citlivosti a závažnosti takového kroku je nezbytně nutné začít vnitrokomorovou debatu na toto téma co nejdříve, aby se návrh na nové znění neuspěchal, ale na druhou stranu aby nebyl zbytečně oddalován.

2. Zastaralé znění zákona o KVL se nepříznivě promítá do každodenního dění v rámci KVL. Za velmi problematický bod považuje revizní komise ustanovení o volbách. Už v minulém období se ukázalo, že uspořádat volby tak, aby odpovídaly reálným možnostem a oprávněným požadavkům praxe, a zároveň beze zbytku vyhověly dikci zákona, je mimořádně obtížné. Volební komise je nezávislým orgánem, který nepodléhá pravomoci RK. V pravomoci RK ovšem je pozastavit účinnost rozhodnutí sněmu, který by byl v rozporu se zákonem, a to i v případě voleb. Takový akt pokládá RK za krajní možnost, která by byla zajisté vnímána nepříznivě a konfrontačně. Proto znovu apelujeme na to, aby veškeré orgány KVL pracovaly při organizaci voleb tak, aby k takové situaci vůbec nemuselo dojít.

3. Kvůli nutnosti přísného dodržení zákonné subjektivní promlčecí lhůty se RK často při jednání o stížnostech ocitá v časové tísni. Na to poukázala nejen AK Vácha a spol., ale i právní zástupci stěžovatelů a žalovaných veterinárních lékařů. Zejména v případech potřeby expertního posouzení odborné činnosti veterinárního lékaře je zpracování návrhu na disciplinární řízení ve dvouměsíční lhůtě velmi problematické.

4. V zájmu dokladování zákonných procesních lhůt při disciplinárním řízení byl ve spolupráci s čestnou radou a sekretariátem založen systém interní podatelny pro podávání návrhů na disciplinární řízení a nyní se pracuje na jeho doladění a zapracování do praxe.

5. Vzhledem k nejednoznačnosti výkladu organizačního a jednacího řádu doporučujeme zabývat se jeho změnou tak, aby byla jednoznačně stanovena otázka usnášeníschopnosti orgánů KVL ve vazbě na počet členů orgánu přítomných na jednání a kooptace členů orgánu v případech, kdy dojde k odstoupení člena.

6. Doporučujeme, aby prezident KVL zahájil jednání s rektorem VFU ve věci učitelů – zaměstnanců VFU, kteří vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost, neboť podle zákona musí být každý veterinární lékař, vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost, členem KVL. Je třeba dořešit otázku disciplinární pravomoci KVL v těchto případech.

7. Doporučujeme vypracovat návrh na zkrácené disciplinární řízení pro případy formálních pochybení a zapracovat jej do disciplinárního řádu.