Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XX. Sněm KVL ČR – Zpráva zahraniční komise KVL ČR pro XX. sněm KVL 2011

  XX. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

Zpráva zahraniční komise KVL ČR pro XX. sněm KVL 2011


…MVDr. Karel Daniel,
předseda ZK KVL ČR
 

V období od posledního sněmu pokračuje práce zahraniční komise ve složení: (MVDr.) L. Borkovec, J. Bernardy, K. Daniel (předseda), L. Nečasová, M. Jehlička, L. Okřina, M. Snášil.

V průběhu období od posledního sněmu se ZK věnovala jednak běžné agendě spojené se členstvím KVL ČR v mezinárodních organizacích a některým významnějším záležitostem, které je dobře zmínit zvláště. Činnost zahraniční komise lze takto rozdělit do několika oblastí:

• Účast na dění v evropských mezinárodních organizacích

(UEVP – evropská unie praktických veterinárních lékařů a FVE – evropská veterinární federace)

Nosnými agendami byly v uplynulém období, kromě stálých témat jako dohled a vliv profesních asociací na veterinární vzdělávání a veterinární lékovou politiku, zejména narůstající důraz a očekávání spotřebitelských skupin i veřejnosti celkově týkající se welfare zvířat (transport zvířat, kastrace selat, rituální porážky), i snahy o novelizaci zásad pro přeshraniční praxi a volný pohyb profesních odborníků v rámci evropského hospodářského prostoru (akreditace vzdělávacích zařízení, profesní karty, platnost profesních řádů při přeshraničním výkonu, harmonizace základního legislativního rámce pro přeshraniční výkon profese, IMI systém a jeho význam pro „včasné varování“ kompetentních autorit mezi sebou)

• Příprava Světového kongresu WVA – WVC 2013

Pokročila identifi kací jednotlivých odborných směrů a časoprostorového uspořádání kongresového centra do stadia kontraktace odborných garantů a lektorů. Plná propagace a aktivní marketing WVC 2013 budou zahájeny v letošním roce na časově předcházejícím WVC 2011 v Kapském Městě.

• Dvojstranné vztahy se sousedními komorami

– především slovenskou, rakouskou a polskou, umožňují aktivní přebírání zkušeností a témat, jako jsou důsledky nadcházející tvrdé regulace používání veterinarií s aktivní látkou ketamin na Slovensku nebo poučení ze stávkové akce polských kolegů pro zvýšení úhrad státem placených výkonů. Bilaterální vztahy se sousedními veterinárními asociacemi jsou každodenní rutinní administrativou členů zahraniční komise, s občasným zpestřením účastí na společenské akci „u sousedů“. Zde lze jako příklad uvést letošní slavnostní otevírání „veterinárního domu“ ve Vídni.

• Pozvání a lednová expertní návštěva britského kolegy Jasona Aldisse

Přinesla nové pohledy na možnosti privatizace některých dozorových činností. Pokud dojde v této oblasti k politickému rozhodnutí o přesunu některých dozorových činností na bedra soukromého sektoru, je Komora připravena s touto variantou dále pracovat.

• Certifi kace psů a koček pro export do Belgie

„…Podle názoru SVS nic nebrání tomu, aby takové dokumenty potvrzoval soukromý veterinární lékař vykonávající léčebnou a preventivní činnost v chovu původu zvířat a který je zároveň schválený pro vydávání osvědčení a pasů pro zvířata. Domníváme se, že soukromý veterinární lékař je kompetentní toto prohlášení potvrdit, neboť zná chovatele, kteří stabilně dováží psy a kočky do Belgie, neboť se pravidelně stará o zdraví těchto zvířat a je schopný na základě svého vysokoškolského vzdělání a praxe dostatečně posoudit, v jakém prostředí jsou tato zvířata chována a zda splňují podmínky welfare…“ – docela průlomový názor, který napsal dne 26. ledna ústřední ředitel SVS Dr. Malena. Zahraniční komise dospěla spolu s komisí legislativní k názoru, že argumenty ústředního ředitele SVS lze považovat za relevantní nejen pro exportní certifi kaci psů a koček a nejen do Belgie. Pro potřeby kolegů byl proto připraven překlad požadavků belgické strany a vzory dvojjazyčné dokumentace spolu se zdůrazněním dvanácti hlavních zásad pro mezinárodní osvědčování.

 
V Křižínkově 6. března 2011
Karel Daniel,
předseda ZK KVL ČR