Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXI. Sněm KVL SR

  Z činnosti komory

Ondřej Rychlík

Novinky od našich podtatranských sousedů

… krásné prostředí, výborní hostitelé a příjemní kolegové. Na tomto pozadí se konal XXI. sněm KVL SR

 

Letošní XXI. sněm slovenští kolegové svolali do krásného prostředí NP Nízké Tatry do výšky 900 m n. m. do úplně nového hotelu Residence na Donovalech. Zahájení sněmu bylo naplánováno na sobotu 19. listopadu v 8.30, takže se celkem značná část účastníků sjela z celého Slovenska již v pátek. Má to jistě své výhody, spousta věcí se dá předjednat a na dojednané si ještě přiťuknout.

Ale k věci: Řízením sněmu byl pověřen Dr. Novotný. Nejprve byla navržena a zvolena mandátová komise, pak se schválil navržený program. Předsedající navrhl, aby se z jednání sněmu pořídil zvukový záznam.

Diskusní příspěvek max 10 min., technická poznámka max. 1 min. a představení kandidátů max. 3 min. Z pléna zazněl pozměňovací návrh, aby byla délka představovacího příspěvku prodloužena na 5 min., ale tento návrh byl hlasováním – celkem těsně – zamítnut. Jednání pokračovalo navržením a schválením návrhové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu. Následovaly projevy hostů, já jsem svoji zdravici – snad k radosti všech přítomných – velmi zestručnil a zkrátil, neboť z vlastní zkušenosti vím, jak dokáže sebestředná návštěva narušit celý itinerář. Zaujalo mě, že právě s výjimkou projevu čestných hostů byl po celou dobu jednání z projektoru promítán čas ve formě digitálních hodin, které se při diskusních příspěvcích měnily na stopky. Vím, diskutujícím to nemusí být příjemné, ale pro spád jednání to je velmi prospěšné.

komora schvaluje učební texty středních veterinárních škol

Hlavní zprávu samozřejmě přednesl prezident KVL SR Dr. Stodola. V úvodu vyjmenoval a nechal promítnout portréty zesnulých členů, kteří opustili od předchozího sněmu tento svět a sněm uctil jejich památku minutou ticha. V současné době 60 % veterinářů pracuje v oblasti hospodářských zvířat, ale podíl stále čím dál prudčeji klesá a poměr se mění ve prospěch veterinářů v praxi malých zvířat. Hospodaření slovenské komory je dobré, vzdělávací programy se rozvíjejí stále více a významný podíl činnosti je také společenská a sportovní činnost. Systém „udržovacích“ seminářů je bezpoplatkový, vzdělávací semináře „specializační“ již kolegové platí, ale komora se na nákladech podílí. Zaujalo mě také, že komora schvaluje učební texty středních veterinárních škol. Zdá se mně, že spolupráce s SVŠ SR je mnohem lepší než analogická spolupráce naší komory se SVS ČR. Zdá se velmi ku prospěchu, že státní tajemník MZe SR je Dr. Čičaj, člen komory, byť s pozastaveným členstvím.

… zprávy komisí, představování kandidátů, nové volby a projevy čestných hostů, kterým digitální hodiny nelítostně odpočítávaly určený čas

Zprávu zahraniční komise přednesl Dr. Faga a mimo jiné velmi pochválil spolupráci s námi. Za legislativní a VPO komisi přednesl zprávu Dr. Novotný. VPO je veterinární ochrana a prevence a v podstatě jde o agendy státní zakázky. Dominantní agendou mediální komise, kterou přednesl Dr. Felcan, bylo vydávání Spravodaje. Spravodaj vydává KVL SR jako občasník a byl dosud fi nancován výhradně z reklamy farmaceutických fi rem. Příjem z reklamy však setrvale klesá a stávající systém neumožňuje přejít z občasníku na pravidelné periodikum.

nejvíce stížností ze strany chovatelů se týká praxe malých zvířat

Sněm hlasováním umožnil dotovat Spravodaj částkou do výše 700 € na jedno číslo. Dále byla přednesena informace o statistikách přístupu na webové stránky KVL SR. Stránka na webu pro veřejnost “Ztracená zvířata” je z nezaheslované části nejnavštěvovanější. Myslím, že se jedná o další inspirativní věc. Zprávu za hospodářskou a lékovou komisi přednesl Dr. Žoldoš. Podstatnou část zprávy zaujímala problematika ketaminu, který se na Slovensku – na rozdíl od nás – dostal do kategorie OPL. Zaujala mě velmi informace, že komora ve spolupráci s orgány státní správy učinila přítrž internetovému obchodování s léčivy (a zřejmě i diet) ze strany některých veterinárních lékařů. Veterinář je podle platného slovenskému výkladu oprávněn prodat léčiva pouze jako součást služby. Prodávat léčiva ve smyslu obchodní činnosti nesmí. Zprávu revizní komise přednesl Dr. Riečan. RK mimo jiné také kontroluje, zda prezidium vydává osvědčení oprávněným osobám, které splňují zákonné podmínky. Nepřekvapilo, že nejvíce stížností ze strany chovatelů se týká praxe malých zvířat. Jednotlivé případy prezentoval Dr. Talajka, předseda disciplinární komise, obdoby naší čestné rady. Všechny se týkaly pochybení v postupu diagnostiky a způsobu léčby. Jedna causa byla použití proexspirované vakcíny při očkování, ale žádný, opravdu ani jeden jediný případ, kterým by se musel zabývat disciplinární senát se netýkal nesprávně vyplněného petpasu. Také velmi inspirativní!

učinila přítrž internetovému obchodování s léčivy

V dalším průbu jednání následovalo představování kandidátů. Prezidenta i viceprezidenta volí na Slovensku sněm přímo. Pro členy se jedná o jeden z nejzajímavějších bodů jednání. Na rozdíl od nás není pro sněm limitován počet pověření, takže ačkoliv byl v sále opticky malý počet členů, hlasů je zastoupeno výrazně více, než bývá zvykem u nás. Letos byl přítomen rekordman, který měl pověření od 35 kolegů. Vlastní volba probíhá tajně. Zakroužkováním kandidáta se volí prezident a viceprezident, členy prezidia, dozorčí komise a disciplinární komise volí člen zakroužkováním jmen na volebním lístku. Po volbách byla ještě jednou otevřena diskuse. Některé příspěvky byly velmi ostré a k stávajícímu vedení komory kritické. Dr. Novotný však udržel disciplínu a díky jeho pevnému vedení se podařilo neroztáhnout projevy do širokých bezbřehých invektiv. Naopak, vždy v pravý okamžik naformuloval myšlenku a dal hlasovat o věci jako součásti usnesení. Mám-li celý sněm stručně shrnout, přišel mně jako velmi příjemné a milé setkání. Tak důvěrné, že se člověk cítí jako doma. A na závěr: Staronovým prezidentem byl opět zvolen MVDr. Ladislav Stodola, novým viceprezidentem je MVDr. Tibor Brauner. Gratulujeme nejen jim, ale i všem ostatním!

 
Ondřej Rychlík