Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXII. Sněm KVL ČR – Návrhy změn, které předkládá MVDr. Lubomír Hošek

XXII. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR
 

Vnitřní předpis o pravidlech pro vyplácení náhrad za ztrátu času

I. Pravidla pro vyplácení náhrad za ztrátu času

1. Členům orgánů komory přísluší náhrada za ztrátu času stráveného jednáním v orgánu komory a jednáním jménem komory s třetími osobami (dále jen pracovní cesta) ve výši 250,- Kč/hod .

Náhrada za ztrátu času je považována za funkční požitek ve smyslu § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 o dani z příjmu v platném znění. Funkcionáři KVL ČR uplatňují nárok za ztrátu času na formuláři ” Výkaz náhrad za ztrátu času”, vyplněném v papírové nebo elektronické podobě ( příloha 1 ).

2. Ustanovení odstavce 1 se použije také pro tuzemské i zahraniční pracovní cesty s tím , že maximální denní limit pro tuzemské pracovní cesty je 12 hod /den , pro zahraniční pracovní cesty 12 hod/den.

3. Pracovní cesta člena orgánu komory musí být předem schválena. Předseda okresního sdružení schvaluje pracovní cestu členům okresního sdružení , předseda pracovní komise představenstva schvaluje pracovní cestu členům komise představenstva , prezident nebo viceprezident schvaluje pracovní cestu předsedům pracovních komisí představenstva a členům představenstva v případě jednání představenstva. Předseda revizní komise schvaluje pracovní cestu členům revizní komise a předseda čestné rady schvaluje cestu členům čestné rady. Prezident schvaluje cestu viceprezidentovi. Předsedovi OS, prezidentovi, předsedovi RK a předsedovi ČR nemusí být schváleny pracovní cesty předem, cesty schvaluje daný orgán dle svého jednacího pořádku.

II. Pravidla pro vyplácení náhrad za používání soukromých komunikačních prostředků.

Náhrady za používání IT se stanovují paušálně takto:

Prezident 4.500,-Kč/měs., viceprezident 3.000,-Kč/měs., předsedové komisí představenstva, předseda ČR, předseda RK 1.600,-Kč/ měs. Členové představenstva 1.100,-Kč/měs.

III. Dopravné

1. Tuzemské pracovní cesty

Předpisem pro poskytování cestovních náhrad je zákoník práce (č. 262/2006 Sb.), část 7. Při cestách spojených s výkonem funkce, pokud funkcionáři nezajistí Komora cestu sama, náleží funkcionáři náhrada nákladů za použití prostředků hromadné dopravy, případně za použití vlastního motorového vozidla (osobního automobilu), pokud je automobil řádně havarijně pojištěn a je odvedena silniční daň podle zvláštního předpisu. Použít k dopravě letadlo jsou funkcionáři oprávněni pouze v případě předchozího odsouhlasení představenstvem komory.

Pro zjištění vzdálenosti budou použity obecně dostupné údaje s GPS nebo mapových podkladů pro stanovení trasy strávené na cestě . V případě komplikovaných cest hodných zvláštního zřetele může být jako podklad pro výpočet bráno i prohlášení člena o skutečnosti samé , pokud bude toto deklarováno písemně a odsouhlaseno příslušnou osobou podle čl.I., odst. 3 .

2. Zahraniční pracovní cesty

Dopravné bude vyplaceno podle skutečně doložených a odsouhlasených nákladů na pracovní cestu.

IV. Stravné

1. Tuzemské pracovní cesty

Stravné se poskytne , pokud doba jednání na pracovní cestě přesáhne 6 hodin a nebude -li poskytnuta strava během jednání, takto:

6-12 hod 150,-Kč
12-18 hod 250,-Kč
Nad 18 hod 400,-Kč

2. Zahraniční pracovní cesty

Stravné při zahraničních pracovních cestách bude vyplaceno jako diety dle Zákona č. 119/1992 Sb.

V. Náhrada hotových výdajů

Náhrada hotových výdajů náleží funkcionářům KVL ČR ve výši, ve které vznikly. Ve všech případech, kdy funkcionář uplatňuje náhradu hotových výdajů, předkládá účetní KVL ČR originály dokladů prokazujících její výši a tvoří přílohu vyplněného Vyúčtování náhrad.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Vyplacení náhrad, dopravného, stravného a hotových výdajů podle čl. I.- V. bude provedeno na základě vyplněného a odevzdaného Výkazu náhrad, předloženém účetní KVL ČR vždy do 5. následujícího měsíce.

2. Pro pracovní cesty zaměstnanců se použije příslušné ustanovení Zákoníku práce a Zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění .

3. Účetní a daňové náležitosti vyúčtování náhrad upravuje METODICKÝ POKYN K VNITŘNÍMU PŘEDPISU O PRAVIDLECH PRO VYPLÁCENÍ NÁHRAD ZA ZTRÁTU ČASU, schvalovaný představenstvem dle aktuální legislativy.

4. Ruší se pravidla pro pracovní cesty a vyplácení cestovních náhrad a vnitřní předpis pro vyplácení náhrad za ztrátu času.

5. Předpis vstupuje v platnost 1. 1. 2014

MVDr. Lubomír Hošek


NÁVRHY ZMĚN A DOPLNĚNÍ ŘÁDŮ A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ KVL ČR PRO JEDNÁNÍ SNĚMU KONANÉHO 30.11. 2013 – protinávrh Hošek

4. ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VÝKON LÉČEBNÉ A PREVENTIVNÍ ČINNOSTI

1. V odstavci 3 v písmenu d) nahradit textem

d) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním období. KVL ČR doporučuje nepovinnou odbornou postgraduální praxi trvající minimálně 12 měsíců za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální odbornou praxi v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, praxe se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelným podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí. Absolvování praxe bude vyznačeno v Osvědčení.

Dosud platné znění: d) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním a 24 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelným podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí. Nabytí účinnosti tohoto ustanovení řádu se stanovuje na datum sněmu v roce 2013.

Odůvodnění:

Toto ustanovení umožňuje vydávat osvědčení ve stejném režimu jako dosud, ale nezakazuje představenstvu vydávat 2 typy osvědčení

Typ A – Osvědčení k výkonu … bez absolvování doporučené 12 měsíční odborné praxe

Typ B – Osvědčení k výkonu …

Takto odlišené osvědčení může být alespoň morálním apelem na absolvování praxe, do doby než bude zákonem či členy KVL rozhodnuto jinak.

MVDr. Lubomír Hošek


MVDr. HOŠEK PŘEDKLÁDÁ SNĚMU – NÁVRH ROZPOČTU – ROZPOČET POROVNÁNÍ ROKU 2013 + PLÁN 2014
 
    2013 rozpočet v (tis.) plán 2014 v (tis.) %
prezident a viceprezident 01 cestovné+NC+IT
390
390
100
služby personální
30
0
0
služby ostatní
30
0
0
služby právní
10
0
0
reprezentace
40
50
125
celkem
500
440
88
 
představenstvo 02 cestovné+NC+IT
700
700
100
služby personální
20
100
500
občerstvení
40
40
100
služby právní
40
20
50
komise mimořádné
10
40
400
porada předsedů OS
40
0
0
celkem
850
900
106
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
850
900
106
 
Revizní komise 03 cestovné+NC+IT
610
700
115
služby personální
30
40
133
služby ostatní
30
10
33
služby právní
100
100
100
občerstvení
10
15
150
expertízy
20
25
125
celkem
800
890
111
 
Čestná rada 04 cestovné+NC+IT
560
700
125
služby personální
30
30
100
služby ostatní
30
30
100
služby právní
70
100
143
občerstvení
10
25
250
celkem
700
885
126
Ostatní výnosy (pokuty)
0
 
0
celkem
700
885
126
 
Ekonom.komise 05 cestovné+NC+IT
100
120
120
služby ostatní
20
30
150
celkem
120
150
125
 
Zahraniční komise 06 cestovné+NC+IT
975
475
49
služby personální, pozvaní
60
60
0
služby ostatní
40
40
100
celkem
1 075
575
53
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
1075
575
53
 
Legislat.komise 07 cestovné+NC+IT
150
300
200
služby personální
0
150
150
služby ostatní
20
50
250
služby právní
30
100
333
celkem
200
600
300
 
Vzdělávací komise 08 cestovné+NC+IT
160
400
250
služby personální
20
100
500
služby ostatní
80
1700
2125
celkem
260
2200
846
Ostatní výnosy
0
 
0
celkem
260
2200
846
 
Mediální komise 09 cestovné+NC+IT
200
300
150
služby personální,grafik
100
100
100
služby ostatní
100
20
20
honoráře
90
100
111
výdaje na PR
500
600
120
stránky WWW
160
240
150
drobné výdaje
50
10
20
celkem
1 200
1 370
114
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
1200
1370
114
 
Péče o členskou základnu péče o členy
300
300
100
zájmové aktivity členů
200
200
100
soc.výpomoc
100
200
200
sponz.+reklama a propag.
500
100
20
celkem
1100
800
73
 
Okresy  
1000
1000
100
 
Přímé daně (zálohy)  
600
100
17
         
Přísp. Mez. Org.  
300
500
167
 
sekretariát 10 spotřeba – režie
120
120
100
opravy údržba
40
40
100
poštovné
70
120
171
servis softwaru
30
80
267
cestovné
30
15
50
Telefonica 02+int UPC
50
180
360
ostatní
100
80
80
mzdy hrubé
1 200
1 300
108
zákonné soc.nákl.
510
455
89
invest a neinvest.náklady
30
25
83
nájemné, energie
120
190
158
ekonom
300
300
100
celkem
2 600
2 905
112
Ostatní výnosy
0
0
0
celkem
2600
2905
112
sněm
500
650
130
audit
25
25
100
volby + stránky + el. brána
0
100
100
bankovní poplatky a soudní popl.
55
55
100
ostatní výdaje ( nezařazené na střediska )
0
100
100
mim.výdaje. ( ostatní nezařazené náklady)
100
100
100
   
0
 
CELKEM
11 985
14 345
120
 
Příjmy příspěvky
11 500
12 000
104
reklama
0
100
100
úroky + Fin.úřad
500
250
50
databáze (poj.)
0
0
0
pokuty+DKK
0
200
200
ostatní CD+SEMIN.
0
2 200
2200
ev. Petpasů – zisk
100
100
100
Prodej pasů – zisk
100
100
100
CELKEM
12 200
14 950
123
 
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
bez Osvědč.,nad 65
100
 
Bilance
výdaje
11 985
14 345
120
příjmy
12 200
14 950
123
rozdíl
215
605
281
 
WVC 2013 Ostatní náklady
19725
0
0
Ostatní výnosy
22196
0
0
celkem
2 471
0
0