Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na doplnění § 7 Profesního řádu související s novelou řádu vzdělávání

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR)))

Stávající znění: viz černý text níže

Navrhované znění: vepsáno přímo do stávajícího textu červeně

§7

Klasifikace a označení pracoviště veterinárního lékaře

1) Základní ustanovení

a) Veterinární lékař smí označit své pracoviště pouze v souladu s tímto předpisem. Označení pracoviště vyšším typem než odpovídá skutečnosti je porušením tohoto řádu.

b) Veterinární lékař používá název pracoviště při své veřejné prezentaci (vizitky, tel. seznamy, recepty atd.).

c) Štít označující pracoviště soukromého veterinárního lékaře smí umístit jen veterinární lékaři s platným osvědčením vydaným Komorou. Štít označující pracoviště smí obsahovat pouze následující údaje:

– jméno a akademickou hodnost pracovníků v příslušné praxi -označení povolání nebo specializace

– ordinační hodiny, číslo telefonu, adresu bydliště či pracoviště a adresu elektronické pošty (e-mail)

– označení pracoviště -údaje ekonomického charakteru (bankovní spojení, DIČ, atd.)

– údaje o přístrojovém vybavení praxe

d)Razítko veterinárního lékaře musí obsahovat nejméně: jméno, příjmení, titul a registrační číslo Komory veterinárních lékařů ČR.

2) Označení pracoviště

a) Sídlo veterinárního lékaře nebo pracoviště nesloužící k pravidelným návštěvám pacientů a k vykonávání veterinární léčebné činnosti může být označeno názvem „Veterinární lékař“, „Praktický veterinární lékař“, „Specializovaný veterinární lékař“ nebo „Autorizovaný veterinární lékař“.

b) Pracoviště sloužící docházejícím pacientům smí být označeno:

– veterinární ordinace, veterinární ošetřovna, veterinární ambulance. Tato označení jsou rovnocenná.

– veterinární klinika

– veterinární nemocnice

c) Pracovní zařazení nejméně jednoho veterinárního lékaře, jemuž byl podle platných řádů Komory přiznán titul specialista nebo odborný veterinární lékař, opravňuje k označení pracoviště přívlastkem specializované nebo odborné. Pracovní zařazení nejméně jednoho veterinárního lékaře, jemuž byl podle platných řádů Komory přiznán titul veterinární lékař autorizovaný Komorou, opravňuje k označení pracoviště přívlastkem autorizované.

d) Na pracovišti označeném jako specializované, odborné nebo autorizované musí být přesně zveřejněno, o jakou specializaci, odbornost či autorizaci se jedná, a tato skutečnost musí být uvedena za jménem příslušného veterinárního lékaře.

e) Členové Komory nesmí používat označení specialista nebo autorizovaný veterinární lékař, nejsou-li vedeni v příslušném seznamu specialistů nebo autorizovaných veterinárních lékařů vedeném Komorou.

f) Veterinární klinika a nemocnice musí mít viditelně označeny obory své působnosti.

g) V názvu pracoviště nesmí být použito geografického označení (např. Pražská klinika).

3) Rozlišení typů pracovišť

a)Veterinární ordinace (ošetřovna, ambulance) musí mít čekárnu, ordinační místnost a sklad léčiv.

b)Veterinární klinika je pracoviště s minimálně dvěma veterinárními lékaři, obsahující čekárnu, dvě ordinační místnosti sloužící svým vybavením dvěma odlišným oborům (např. interní, chirurgický, dermatologický, oční, RTG, atd.), sklad léčiv, oddělené místo pro krátkodobou hospitalizaci, oddělené místo pro uložení kadáverů. Toto klinické pracoviště zajišťuje každodenní provoz.

c) Veterinární nemocnice je pracoviště se dvěma a více ordinačními místnostmi a působností ve dvou a více odlišných oborech. Toto pracoviště musí splňovat ostatní podmínky stanovené pro kliniku a zajišťovat 24 hod. pohotovost, a navíc musí být vybaveno hospitalizačními prostory a zajišťovat dlouhodobou hospitalizaci. V nemocnici musí pravidelně pracovat dva a více specializovaných, odborných nebo autorizovaných veterinárních lékařů.

Odůvodnění: V § 7 Profesního řádu chybí doplnění týkající se autorizovaných veterinárních lékařů, které zavádí původní Řád vzdělávání, schválený sněmem v roce 2018, i nově navrhovaný Řád vzdělávání. Toto doplnění je proto nezbytným předpokladem pro svázanost Řádu vzdělávání s Profesním řádem. Vzhledem k tomu, že některým kolegům byl na základě původního systému vzdělávání veterinárních lékařů před novelizací Řádu vzdělávání přiznán titul specialista nebo odborný veterinární lékař, tyto původní tituly zůstávají v Profesním řádu nadále v platnosti a nově lze získat pouze titul autorizovaný veterinární lékař, který je tímto do Profesního řádu doplněn.