Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh na změnu a doplnění Volebního řádu KVL ČR

(((navrhuje MVDr. Jan Pokorný)))

§§ 9, bodu 1, písm. a)

Současné znění:

Volby

1. Korespondenční volby:

a) Voličům budou vydány nebo zaslány obálky (označené razítkem Komory a podpisem předsedy komise), do nichž se vkládají upravené volební lístky před vhozením do volební urny nebo před vložením do poštovní obálky. Pro dodržení termínu při korespondenčním způsobu volby je rozhodující datum poštovního razítka uvedeného na obálce.

Navrhované znění (doplnění červeně):

Volby

1. Korespondenční volby:

a) Voličům budou vydány nebo zaslány obálky (označené razítkem Komory a podpisem předsedy komise a označením na zadní straně “OBÁLKU ZALEPIT !”), do nichž se vkládají upravené volební lístky před vhozením do volební urny nebo před vložením do poštovní obálky. Pro dodržení termínu při korespondenčním způsobu volby je rozhodující datum poštovního razítka uvedeného na obálce.

§§ 9, bodu 1, písm. c)

Současné znění:

c) Při korespondenčním způsobu volby se upravený hlasovací lístek vloží do označené obálky, zalepí se a vloží do další poštovní obálky označené jménem, registračním číslem a adresou odesílatele (voliče) a v levém dolním rohu textem “volby”.

Navrhované znění (doplnění červeně):

c) Při korespondenčním způsobu volby se upravený hlasovací lístek vloží do označené obálky, zalepí se a vloží do další poštovní obálky označené jménem, registračním číslem a adresou odesílatele (voliče), v levém dolním rohu textem “volby” a s předtištěnou adresou smluvní advokátní kanceláře případně notáře, kam budou obálky adresovány a na místě shromažďovány a do hodnocení výsledků voleb bezpečně uchovány dle vnitřních pravidel advokátní kanceláře nebo notáře.

§§ 11 (zapsání nových bodů 2 a 6, přečíslování stávajících bodů, doplnění stávajícího bodu 2, které se po přečíslování mění na bod 3)

Současné znění:

1. Hodnocení výsledků voleb provádí volební komise.

2. Volební obálky se bez otevírání spočítají a vyřadí se obálky neplatné. Při korespondenčním způsobu volby se obálky doručené do sídla Komory označené textem ”volby” neotevírají a jsou otevřeny teprve komisionálně při hodnocení výsledků volby volební komisí.

3. Platné volební obálky se otevřou, volební lístky se vyjmou, rozdělí podle jednotlivých volených orgánů Komory a vyřadí se neplatné.

4. Komise zjistí výsledek volby prostým sčítáním hlasů pro jednotlivé kandidáty, které pak seřadí podle počtu získaných hlasů.

5. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi sestupně nejvíce hlasů do požadovaného počtu stanoveného pro příslušný orgán Komory. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky pro příslušný orgán, do něhož kandidovali.

6. V případě stejného počtu hlasů odevzdaných pro kandidáty na posledním místě, platnost volby do příslušného orgánu Komory mezi těmito kandidáty rozhodne volební komise losem za jejich přítomnosti.

7. Při hodnocení výsledků elektronických voleb se postupuje obdobně přiměřeně v souladu s technickými podmínkami stanovenými při zahájení voleb.

Navrhované znění (doplnění červeně):

1. Hodnocení výsledků voleb provádí volební komise.

2. Smluvní advokátní kancelář nebo notář předá v den hodnocení výsledků voleb všechny došlé volební obálky do rukou předsedy volební komise. O předání se sepíše předávací protokol, který obsahuje zejména: – údaje advokátní kanceláře nebo notáře, kam byly poštovní obálky s volebními obálky adresována – údaj o počtu předaných obálek – seznam členů volební komise – datum a podpisy zástupce advokátní kanceláře nebo notáře a všech přítomných členů volební komise stvrzující správnost předávacího protokolu

3. Volební obálky se bez otevírání spočítají a vyřadí se obálky neplatné. Při korespondenčním způsobu volby se obálky doručené do advokátní kanceláře nebo notáři označené textem ”volby” neotevírají a jsou otevřeny teprve komisionálně při hodnocení výsledků volby volební komisí.

4. Platné volební obálky se otevřou, volební lístky se vyjmou, rozdělí podle jednotlivých volených orgánů Komory a vyřadí se neplatné.

5. Komise zjistí výsledek volby prostým sčítáním hlasů pro jednotlivé kandidáty, které pak seřadí podle počtu získaných hlasů.

6. Sčítání hlasů probíhá výhradně následujícím způsobem: – komise volební lístky rozdělí dle orgánů komory, do nichž se volilo – členové volební komise (kromě předsedy) vytvoří dvojice – jeden člen první dvojice čte z volebních lístků postupně jména zakroužkovaných kandidátů a druhý kontroluje pohledem správnost, v dohodnutých časových intervalech se pak ve čtení a kontrole střídají – členové druhé dvojice zaznamenávají každý samostatně výroky první dvojice, tedy hlasy k jednotlivým kandidátům, po přečtení všech hlasovacích lístků se musí oba zápisy druhé dvojice shodovat; v opačném případě je nutné postup opakovat – po dokončení sčítaní a shodě zápisů se dvojice vymění a celý postup se zopakuje – na správnost průběhu dohlíží po dobu sčítání předseda volební komise

7. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi sestupně nejvíce hlasů do požadovaného počtu stanoveného pro příslušný orgán Komory. Ostatní kandidáti se stávají náhradníky pro příslušný orgán, do něhož kandidovali.

8. V případě stejného počtu hlasů odevzdaných pro kandidáty na posledním místě, platnost volby do příslušného orgánu Komory mezi těmito kandidáty rozhodne volební komise losem za jejich přítomnosti.

9. Při hodnocení výsledků elektronických voleb se postupuje obdobně přiměřeně v souladu s technickými podmínkami stanovenými při zahájení voleb.

Odůvodnění: Současné úprava volebního řádu opakovaně zavdává prostor ke spekulacím, zda proběhly sběr a sčítání hlasů správně a zda nedošlo k úmyslnému či neúmyslnému ovlivnění výsledků voleb.

Navrhované změny určují jasný postup při shromažďování volebních obálek a jejich uchovávání do hodnocení výsledků voleb a následně striktně popisují způsob sčítání hlasů dvojí a zdvojenou kontrolou, čímž si kladou za cíl minimalizovat – počínaje dalšími volbami -jakékoli pochybnosti o správnosti zveřejněného výsledku voleb.