Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh úpravy Řádu vzdělávání

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR))

Stávající znění:

ČÁST PRVÁ

§ 1

Účel a cíl řádu

Za účelem zabezpečení dalšího, soustavného vzdělávání veterinárních lékařů České republiky a za účelem umožnění dalšího odborného růstu a v případě uplatnění specialistů v mezinárodním specializačním systému vydává Komora veterinárních lékařů České republiky v souladu s § 2 písm. b), ch), i) zákona ČNR č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky tento řád vzdělávání veterinárních lékařů.

§ 2

Členění systému vzdělávání veterinárních lékařů Odpovídající úroveň odborné činnosti veterinárních lékařů zabezpečuje a sleduje Komora veterinárních lékařů ČR (dále jen KVL ČR) ve dvou základních směrech:

a) Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů a sledování jejich soustavného odborného růstu.

b) Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST DRUHÁ

§ 3

Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů (viz § 2, a)

Cílem průběžného vzdělávání veterinárních lékařů je dosažení a rozšíření znalostí:

a) nezbytných pro výkon profese, např. informace a konzultace k novým odborným, ekonomickým a sociálním předpisům, k nově zaváděným odborným výkonům a pracovním postupům atd.

b) v odborných oblastech, které si sám veterinární lékař podle nabídky odborných akcí zvolí.

KVL ČR vytváří a sleduje podmínky pro průběžné vzdělávání veterinárních lékařů v rámci systému kontinuálního vzdělávání. Komise KVL ČR pro vzdělávání (§ 20) shromažďuje požadavky veterinárních lékařů a nabídku organizátorů akcí, které eviduje a koordinuje. o programech a náplni akcí, které jí byly oznámeny, informuje členy KVL ČR pomocí elektronických médií a Časopisu KVL ČR.

§ 4

Sledování odbornosti veterinárních lékařů KVL ČR

Sledování soustavného odborného růstu a odborné úrovně soukromých veterinárních lékařů – členů KVL ČR – organizuje KVL ČR (viz § 2, odst a).

Organizátoři akcí průběžného vzdělávání veterinárních lékařů jsou povinni vydat absolventům doklady o účasti a případné hodnocení způsobem, který pro dané období stanoví představenstvo KVL ČR.

ČÁST TŘETÍ

§ 5

Další individuální vzdělávání (viz § 2, b)

Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů je zaměřeno takto:

a) na výchovu odborných veterinárních lékařů – a to v oborech podle vlastního zaměření a zájmu veterinárních lékařů

b) výchovu mezinárodních specialistů podle vlastního zaměření – řídí se zvláštními předpisy zahraničních školících organizací.

Náklady spojené s dalším individuálním odborných vzděláváním v oboru nebo v přípravě na mezinárodní odbornou činnost si hradí každý člen KVL ČR samostatně.

§ 6

Označování odbornosti veterinárních lékařů

Pro výkon odborné preventivní a léčebné činnosti se používá podle volených oborů následující označování:

a) při dosažení stanoveného odborného vzdělání v souladu s § 5 písm. a označení: Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru ….

b) při dosažení odborného vzdělávání podle § 5 písm. a ve dvou oborech označení: Veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru…. a v oboru…

c) označování veterinárních lékařů mezinárodních specialistů pro mezinárodní činnost případně specialistů mezinárodních organizací se řídí podmínkami mezinárodní profesní asociace.

§ 7

Organizace odborné přípravy k získání vyšší odbornosti

Individuální studium a odborná příprava veterinárních lékařů probíhají pod odpovědným vedením školitelů z pracovišť vysokých škol nebo vědeckých institucí, specializovaných odborných pracovišť vybraných klinik a ústavů a odborných asociací.

KVL ČR vede evidenci veterinárních lékařů zmocněných za vedení kvalifikačního studia (školitelů). KVL ČR stanovuje základní minimální podmínky pro průběh autorizace. Autorizaci je možné získat pouze v oboru evidence based medicine.

Odborné asociace pro autorizaci v určitém oboru předkládají KVL ČR ke schválení vnitřní předpis a rámcový vzdělávací program pro navrhování a schvalování veterinárních lékařů, zájemců o autorizaci. Seznam schválených autorizovaných oborů vede sekretariát KVL ČR.

Autorizace KVL ČR se uděluje na dobu určitou 5 let. V případě zájmu uchazeče o prodloužení autorizace budou stanoveny podmínky, za kterých bude autorizace prodloužena.

§ 8

Výběr kandidátů pro autorizační průpravu

Žádost může podat uchazeč, jehož všeobecná praxe je nejméně 5 let, má splněný předepsaný počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání a splňuje další podmínky dle vnitřního předpisu odborné asociace stanovené pro konkrétní obor. KVL ČR určuje poplatek za odborné zkoušky pro získání označení veterinární lékař autorizovaný KVL ČR v oboru. Veterinární lékař může být autorizován maximálně pro 2 obory. KVL ČR eviduje všechny veterinární lékaře, kteří byli schváleni do dalšího vzdělávání a stali se uchazeči o přiznání autorizace.

§ 9

Potvrzení o průpravě

Zmocněný školitel je povinen vystavovat veterinárnímu lékaři v dalším vzdělávání potvrzení a vysvědčení o vykonávaném školení, praxi nebo stáží, ve kterém uplatňuje stanovisko o získaných vědomostech a praxi s uvedením doby uznané do cyklu dalšího vzdělávání k autorizaci. Tato potvrzení by neměla být starší 5 let.

§ 10

Žádost o připuštění ke zkoušce pro přiznání autorizace KVL ČR

Zařazení do dalšího vzdělávání veterinárních lékařů pro získání autorizace (viz § 6) schvaluje KVL ČR na základě žádosti uchazeče a vyjádření odborné asociace. Po ukončení odborné průpravy žádá uchazeč – člen KVL ČR – o připuštění k odborné zkoušce příslušnou zkušební komisi KVL ČR.

K žádosti přikládá písemná potvrzení a práce v rozsahu požadovaném zkušební komisí.

Zkušební komise rozhodne o připuštění uchazeče ke zkoušce a stanoví termín a formu zkoušky.

§ 11

Zkušební komise pro specializaci

Představenstvo KVL ČR prostřednictvím vzdělávací komise jmenuje a odvolává zkušební komise pro příslušné specializační okruhy.

Předsedou komise je člen vzdělávací komise KVL ČR. Komise je složena ze zástupců KVL ČR, odborné asociace a univerzity. Do zkušební komise je jmenováno 5 členů, zkoušky se musí účastnit minimálně 3 členové, zástupce KVL ČR musí být přítomen vždy.

V případě rovnosti hlasů členů zkušební komise má předseda komise 2 hlasy.

Jmenování zkušebních komisí je písemné. Členové komisí jsou odměňováni podle příslušných ustanovení.

§ 12

Odborná zkouška pro přiznání autorizace

Vlastní odborná zkouška kandidáta pro přiznání odbornosti v určitém oboru probíhá v přiměřeném termínu po ukončení odborné průpravy kandidáta a splnění všech podmínek pro připuštění ke zkoušce. KVL ČR rozhodne na návrh zkušební komise o formě zkoušky pro zvolený obor.

Zkušební komise zhodnotí, jak jednotlivá vysvědčení kandidáta z jednotlivých školení, stáží a praxí, tak výsledek pohovoru a předkládá KVL ČR svá stanoviska. Buďto doporučení k přiznání autorizace pro kandidáta, nebo případně doporučení prodloužení doby vzdělávání kandidáta s podmínkami pro další doplnění znalostí a praxe a novou zkoušku.

Pokud se kandidát nezúčastní bez řádné omluvy zkoušky nebo ji přeruší bez pádného důvodu, považuje to komise za nevyhovující výsledek zkoušky.

Opakování zkoušky je přípustné nejdříve za šest měsíců při dodržení stejných pravidel, jak jsou obecně pro tyto zkoušky stanoveny.

Po úspěšném absolvování zkoušky bude kandidát zapsán na seznam autorizovaných veterinárních lékařů, který vede KVL ČR.

§ 13

Průprava kandidáta v zahraničí

Na návrh zkušební komise KVL ČR může v odůvodněných případech kandidátům pro získání odbornosti uznat studijní pobyty, stáže nebo praxe v zahraničí. Z těchto pracovišť musí kandidát rovněž dokladovat dobu pobytu a studia s příslušným hodnocením jeho činnosti.

§ 14

Uznání specializace získané v zahraničí

V mimořádných případech může KVL ČR uznat veterinárnímu lékaři odbornost získanou v zahraničí, pokud je řádně dokladována. Označení veterinárního lékaře musí v případě uznání odbornosti odpovídat určeným oborům a musí být uváděna v českém jazyce.

§ 15

Povinnosti odborných veterinárních lékařů a specialistů

Autorizovaný veterinární lékař má jako zásadní povinnost být činný především v tom oboru, ve kterém získal autorizace a v tomto směru se může dále ucházet o odbornost mezinárodního specialisty.

Po získání autorizace, může tuto skutečnost uvádět na své praxi. V případě získání dvou autorizací může veterinární lékař uvádět obě.

KVL ČR využívá autorizovaných veterinárních lékařů při hodnocení a zpracování stanovisek při odborných sporech a při arbitrážních případech a při kontinuálním vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 16

Komise pro vzdělávání

Komise pro vzdělávání je orgán KVL ČR, který se podílí na plnění úkolů daných KVL ČR ze zákona ČNR č. 381/1991 Sb. související se vzděláváním (§ 2, odst. 2, písm. ch), i), j), k). Komisi zřizuje, jejího předsedu a členy jmenuje a odvolává představenstvo Komory ze členů KVL ČR případně zástupců organizací podílejících se na vzdělávání veterinárních lékařů.

Komise:

– doporučuje představenstvu opatření na úseku vzdělávání podle § 2 zákona o KVL ČR,

– provádí, koordinuje a kontroluje činnost na úseku průběžného a specializačního studia,

– sleduje činnost evropských organizací zabezpečujících vzdělávání veterinárních lékařů a spolupracuje s nimi,

– stanovuje podmínky pro veterinární lékaře autorizované KVL ČR.

ČÁST PÁTÁ

§ 17

Ustanovení přechodná a závěrečná

Dosud získané odbornosti a specializace zůstávají v platnosti dle podle původních podmínek.

§ 18

Platnost řádu

Tento řád vzdělávání veterinárních lékařů byl schválen sněmem Komory veterinárních lékařů dne 17.11.2018 v Darové a nabývá účinnosti dnem 1.1.2019.

Tento řád ruší všechna předchozí ustanovení orgánů KVL ČR ke vzdělávání veterinárních lékařů KVL ČR.

Navrhované znění (červeně):

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Účel a cíl řádu

Za účelem zabezpečení celoživotního a soustavného vzdělávání veterinárních lékařů České republiky, za účelem umožnění jejich dalšího odborného růstu a za účelem kontinuálního vzdělávání mezinárodně uznaných specialistů a jejich uplatnění v národním systému celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů vydává Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen „Komora“) v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. b), f) a g) zákona České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, tento Řád vzdělávání.

§ 2

Členění systému vzdělávání veterinárních lékařů.

Komora zabezpečuje a sleduje odpovídající úroveň odborné činnosti veterinárních lékařů ve dvou základních směrech:

a) Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů a sledování jejich soustavného odborného růstu.

b) Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST DRUHÁ

§ 3

Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů (viz ust. § 2, písm. a)

1/ Průběžné vzdělávání veterinárních lékařů je zaměřeno na celoživotní udržování a rozšiřování znalostí nezbytných pro výkon veterinární profese, zejména formou účasti na vzdělávacích akcích poskytujících informace a konzultace k novým odborným, ekonomickým a sociálním předpisům, k nově zaváděným odborným výkonům a pracovním postupům, s cílem získávat a rozšiřovat znalosti v odborných oblastech, které si veterinární lékař podle nabídky odborných akcí zvolí.

2/ Komora vytváří a stanovuje podmínky pro průběžné vzdělávání veterinárních lékařů především v rámci systému kontinuálního vzdělávání. Komora rovněž zajišťuje sledování odborného růstu a odborné úrovně soukromých veterinárních lékařů.

3/ Vzdělávací komise představenstva Komory shromažďuje požadavky veterinárních lékařů na další vzdělávání a nabídky organizátorů na náplň vzdělávacích akcí, které eviduje a koordinuje. Vzdělávací komise představenstva informuje členy Komory o nabídce vzdělávacích akcí pomocí elektronických médií a stavovského časopisu Komory.

ČÁST TŘETÍ

§ 4

Cílené individuální odborné vzdělávání

(viz ust. § 2, písm. b)

1/ Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů je zaměřeno:

a) na vzdělávání veterinárních lékařů autorizovaných Komorou v oborech podle vlastního zaměření a zájmu veterinárních lékařů s cílem dosažení autorizace veterinárního lékaře (dále jen „autorizovaný veterinární lékař“),

b) na kontinuální vzdělávání mezinárodních specialistů podle jejich vlastního zaměření za podmínek, že je toto vzdělávání uznáváno v konkrétním mezinárodním systému a řídí se zvláštními předpisy zahraničních školicích organizací.

2/ Veterinární lékař může být autorizován nejvýše pro dva obory.

3/ Náklady spojené s cíleným individuálním odborným vzděláváním v oboru nese sám člen Komory.

§ 5

Organizace cíleného individuálního odborného vzdělávání

1/ Komora stanovuje podmínky cíleného individuálního odborného vzdělávání a dosažení autorizace veterinárního lékaře na základě návrhů rámcových vzdělávacích programů odborných asociací. Autorizaci je možné získat pouze v oboru, který je založený na vědeckém poznání a na ověřených důkazech (tzv. evidence based medicine).

2/ Odborné asociace zpracovávají a předkládají Komoře ke schválení rámcový vzdělávací program v daném oboru. Vzdělávací program zejména stanoví:

a) konkrétní podmínky pro získání autorizace v daném oboru,

b) počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání potřebný pro zařazení veterinárního lékaře do autorizační průpravy,

c) zkušební okruhy, d)formu zkoušky k získání autorizace, e)podmínky prodlužování autorizace.

3/ Komora schvaluje veterinární lékaře oprávněné k vedení cíleného individuálního odborného vzdělávání k dosažení autorizace (dále jen „školitel“). Návrh školitelů v daném oboru předkládají Komoře ke schválení odborné asociace spolu s návrhem rámcového vzdělávacího programu.

4/ Komora vede seznam schválených oborů k získání autorizace a seznam schválených školitelů pro jednotlivé obory. Komora na základě písemné žádosti odborné asociace anebo školitele provede změnu údajů v seznamu schválených školitelů.

§ 6

Průběh cíleného odborného vzdělávání

1/ Cílené individuální odborné vzdělávání veterinárních lékařů s cílem dosažení autorizace veterinárního lékaře (dále jen „autorizační průprava“) probíhá pod odpovědným vedením školitelů z pracovišť vysokých škol nebo vědeckých institucí, specializovaných odborných pracovišť vybraných klinik a ústavů a odborných asociací schválených Komorou (viz ust. § 5 odst. 3), v souladu se schváleným vzdělávacím programem pro daný obor.

2/ Školitel vystaví veterinárnímu lékaři na jeho žádost potvrzení o uskutečněné autorizační průpravě, obsahující informace o době vzdělávání pod dohledem školitele, zhodnocení autorizační průpravy s ohledem na dosažení jejího účelu a další skutečnosti relevantní z hlediska vzdělávacího programu.

§ 7

Výběr uchazečů pro autorizační průpravu

1/ Žádost o zařazení do autorizační průpravy (viz § 5) může podat uchazeč, jehož odborná veterinární praxe je nejméně 5 let, má splněný rámcovým vzdělávacím programem předepsaný počet kreditů v systému kontinuálního vzdělávání, splňuje další podmínky dle vzdělávacího programu odborné asociace stanovené pro konkrétní obor a předloží písemný souhlas odborné asociace se zařazením do autorizační průpravy.

2/ Žádost se podává vzdělávací komisi představenstva Komory. V případě že uchazeč splňuje stanovené podmínky, je zapsán do seznamu uchazečů o přiznání autorizace. V případě, že uchazeč nesplňuje stanovené podmínky anebo je již autorizovaným veterinárním lékařem ve dvou oborech, vzdělávací komise představenstva Komory žádost zamítne a uchazeče o této skutečnosti písemně vyrozumí.

3/ Komora eviduje všechny veterinární lékaře, kteří byli zařazení do autorizační průpravy.

§ 8

Žádost o připuštění ke zkoušce pro přiznání autorizace

1/ Po ukončení autorizační průpravy může uchazeč požádat o připuštění k odborné zkoušce před zkušební komisí. Žádost o připuštění ke zkoušce se podává vzdělávací komisi představenstva Komory. K žádosti je uchazeč povinen přiložit písemná potvrzení o absolvování autorizační průpravy a dokumentaci v rozsahu požadovaném pro daný obor rámcovým vzdělávacím programem. Potvrzení o absolvování autorizační průpravy nesmí být starší 5 let.

2/ Vzdělávací komise představenstva Komory může po předložení souhlasného stanoviska příslušné odborné asociace žadateli o připuštění ke zkoušce v odůvodněných případech uznat studijní pobyty, stáže nebo praxe v zahraničí. Z těchto pracovišť musí uchazeč vzdělávací komisi představenstva Komory rovněž doložit písemná potvrzení o době pobytu a studia s příslušným hodnocením jeho činnosti.

3/ V případě, že uchazeč doložil splnění všech stanovených podmínek anebo v případě postupu podle ust. § 8 odst. 2 tohoto Vzdělávacího řádu jmenuje vzdělávací komise představenstva Komory zkušební komisi.

4/ Účast na zkoušce pro přiznání autorizace je zpoplatněna paušální částkou, kterou stanovuje představenstvo Komory.

§ 9

Zkušební komise

1/ Představenstvo Komory prostřednictvím vzdělávací komise písemně jmenuje a odvolává zkušební komise pro příslušné odborné obory. Zkušební komise má 5 členů. Ve zkušební komisi musí být vždy minimálně jeden člen představenstva Komory a jeden zástupce odborné asociace. Předsedou komise je vždy člen vzdělávací komise představenstva Komory.

2/ Zkoušky pro přiznání autorizace se musí účastnit minimálně 3 členové zkušební komise, zástupce představenstva Komory musí být přítomen vždy.

3/ Zkušební komise rozhoduje většinou přítomných hlasů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas jejího předsedy.

4/ Členové zkušebních komisí jsou odměňováni Komorou podle příslušných ustanovení Finančního řádu.

§ 10

Odborná zkouška pro přiznání autorizace

1/ Zkouška pro přiznání autorizace v určitém oboru probíhá v termínu stanoveném zkušební komisí. Zkušební komise stanoví termín zkoušky v přiměřeném termínu, zpravidla ne později než 6 měsíců od podání žádosti uchazeče o připuštění ke zkoušce.

2/ Zkušební komise zhodnotí jednotlivá potvrzení o autorizační průpravě a osvědčení uchazeče z jednotlivých školení, stáží a praxí, splnění podmínek pro získání autorizace stanovených schváleným vzdělávacím programem a výsledek ústní zkoušky, stanoví-li ústní formu zkoušky schválený vzdělávací program.

3/ V případě úspěšného absolvování odborné zkoušky pro přiznání autorizace potvrdí představenstvo na návrh vzdělávací komise představenstva Komory uchazeči získání autorizace Komory a uchazeč je zapsán na seznam autorizovaných veterinárních lékařů vedený Komorou. Pokud uchazeč odbornou zkoušku pro přiznání autorizace nesloží, může podat žádost o opakování zkoušky nejdříve za šest měsíců po konání neúspěšné zkoušky.

4/ Autorizace je udělena vždy na dobu 5 let a může být prodlužována v souladu se schváleným vzdělávacím programem vždy na dobu dalších 5 let. V případě zájmu o prodloužení autorizace předloží autorizovaný veterinární lékař vzdělávací komisi žádost o prodloužení autorizace spolu s písemným potvrzením odborné asociace o splnění podmínek prodloužení autorizace dle vzdělávacího programu. Žádost o prodloužení autorizace se podává nejpozději 3 měsíce před skončením období, na něž byla autorizace udělena. Pokud autorizovaný veterinární lékař žádost o prodloužení autorizace nepodá ani ve lhůtě 1 měsíce po uplynutí období, na něž byla autorizace udělena, je vyškrtnut ze seznamu autorizovaných veterinárních lékařů a ztrácí právo užívat označení autorizovaný veterinární lékař.

§ 11

Označování autorizovaných veterinárních lékařů

1/ Autorizovaný veterinární lékař (ust. § 4 odst. 1 písm. a)) je při výkonu své odborné veterinární činnosti oprávněn používat označení „Veterinární lékař autorizovaný Komorou v oboru …“ v případě autorizace získané v jednom oboru a označení „Veterinární lékař autorizovaný Komorou v oboru … a oboru …“ v případě získání autorizace ve dvou oborech.

2/ Označování veterinárních lékařů – mezinárodních specialistů pro mezinárodní činnost případně specialistů mezinárodních organizací – se řídí podmínkami mezinárodní profesní asociace.

§ 12

Uznání odborné autorizace

1/ Absolventovi doktorského studijního programu, který získal titul Ph.D. v oboru, pro který je Komorou přijatý rámcový vzdělávací program, přizná představenstvo na jeho žádost označení autorizovaný veterinární lékař a zapíše jej do seznamu autorizovaných veterinárních lékařů pro daný obor. Žádost se podává vzdělávací komisi představenstva Komory a je třeba k ní přiložit dokumenty dokládající absolvování doktorského studijního programu v příslušném oboru.

2/ V mimořádných případech může představenstvo Komory na základě podkladů doložených uchazečem přiznat označení autorizovaný veterinární lékař a zápis do seznamu autorizovaných veterinárních lékařů na základě vzdělávací průpravy v zahraničí, která svým zaměřením a rozsahem odpovídá titulu autorizovaného veterinárního lékaře pro daný obor. Označení veterinárního lékaře musí v případě uznání autorizace odpovídat určeným oborům a musí být uváděna v českém jazyce.

§ 13

Povinnosti autorizovaných veterinárních lékařů a mezinárodních specialistů

1/ Získání autorizace opravňuje veterinárního lékaře toto označení používat při výkonu odborné veterinární praxe. Autorizovaný veterinární lékař a mezinárodní specialista je zpravidla činný především v tom oboru, ve kterém získal autorizaci. V tomto směru se může rovněž dále ucházet o odbornost mezinárodního specialisty.

2/ Komora využívá autorizovaných veterinárních lékařů při hodnocení a zpracování stanovisek při odborných sporech, arbitrážních případech a při kontinuálním vzdělávání veterinárních lékařů.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 14

Vzdělávací komise představenstva Komory

1/ Vzdělávací komise představenstva Komory se jako pracovní komise představenstva Komory podílí na plnění úkolů v oblasti vzdělávání uložených Komoře ust. § 2 odst. 2 písm. f), g) h) i) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky. Členy vzdělávací komise představenstva Komory jmenuje představenstvo Komory ze členů představenstva Komory.

2/ Vzdělávací komise představenstva Komory zejména:

a) doporučuje představenstvu Komory opatření na úseku vzdělávání veterinárních lékařů,

b) provádí, koordinuje a kontroluje činnost na úseku průběžného a cíleného individuálního odborného vzdělávání,

c) sleduje činnost evropských a mezinárodních organizací zabezpečujících vzdělávání veterinárních lékařů a spolupracuje s nimi,

d) archivuje schválené rámcové vzdělávací programy a plní další úkoly vzdělávací komise stanovené tímto Vzdělávacím řádem.

3/ Vzdělávací komise vede seznam schválených oborů k získání autorizace, seznam schválených vzdělávacích programů, seznam schválených školitelů, seznam uchazečů o přiznání autorizace a seznam autorizovaných veterinárních lékařů. Seznam schválených oborů autorizace, schválené vzdělávací programy, seznam schválených školitelů a seznam autorizovaných veterinárních lékařů jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek Komory.

ČÁST PÁTÁ

§ 15

Ustanovení přechodná a závěrečná

1/ Odbornosti a specializace získané před vstupem v účinnost Vzdělávacího řádu zůstávají v platnosti dle podle původních podmínek.

2/ Tento řád vzdělávání veterinárních lékařů byl schválen sněmem Komory veterinárních lékařů dne …… 2019 v … a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Odůvodnění: Řád vzdělávání, který byl schválen sněmem v roce 2018, neprošel právní revizí a nebyl upraven do moderního právního jazyka. Obsahoval nepřesnosti, nejasnosti, chybné pojmy a formulační chyby. Z těchto důvodů nechala legislativní komise představenstva Řád vzdělávání po domluvě se vzdělávací komisí upravit smluvní advokátní kanceláří, aby byla textace řádu po právní a formulační stránce v pořádku. Nedošlo k zásahům do věcné podstaty Řádu, smysl a účel řádu tedy zůstává v podobě schválené na sněmu 2018.