Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrh vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při certifikovaném posouzení zdravotního stavu koní, včetně metodiky a protokolu

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR)))

Stávající znění: není k dispozici, jde o návrh nového komorového předpisu.

Navrhované znění (červeně):

§ 1

Účel a cíl řádu

Za účelem stanovení jednotného postupu při certifikovaném posuzování zdravotního stavu koní zejména před jejich prodejem a vstupem do pojištění vydává Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen „Komora“) v souladu s ust. § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, tento vnitřní předpis Komory o postupu při certifikovaném posouzení zdravotního stavu koní.

§ 2

Definice pojmů

1/ Certifikovaným posouzením zdravotního stavu koně se rozumí vyšetření koně v souladu s metodikou pro certifikované posouzení koně, která je přílohou tohoto vnitřního předpisu (dále jen „metodika“), jehož výsledkem je záznam výsledků vyšetření do protokolu v podobě stanovené touto metodikou (dále jen „certifikované posouzení koně“). Certifikované posouzení koně je oprávněn provádět pouze veterinární lékař, který je zapsán v seznamu certifikovaných posuzovatelů koní vedeném Komorou.

2/ Certifikovaným posuzovatelem zdravotního stavu koní se rozumí člen Komory, který je držitelem platného osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti a který je zapsaný v seznamu certifikovaných posuzovatelů koní podle tohoto vnitřního předpisu (dále jen „certifikovaný posuzovatel“).

3/ Zadavatelem certifikovaného posouzení koně se rozumí v případě změny vlastnického práva ke koni zpravidla kupující, v případě vstupu koně do pojištění a v dalších případech chovatel koně (dále jen „zadavatel“).

4/ Vstupem koně do pojištění se rozumí uzavření pojistné smlouvy, kdy předmětem pojištění je posuzovaný kůň nebo soubor koní, mezi něž posuzovaný kůň náleží (dále jen „vstup koně do pojištění“).

5/ Komora vede seznam certifikovaných posuzovatelů koní, který je veřejně přístupný na internetových stránkách Komory (dále jen „seznam certifikovaných posuzovatelů koní“).

§ 3

Podmínky pro zápis do seznamu certifikovaných posuzovatelů koní

1/ Komora zapíše na základě písemné žádosti na seznam certifikovaných posuzovatelů koní člena Komory, který:

a) po dobu nejméně 3 let předcházejících podání žádosti byl držitelem platného osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti,

b) doloží, že má za dobu 3 let předcházejících podání žádosti splněných minimálně 150 kreditů v systému kontinuálního vzdělávání pro členy Komory (dále jen CPD) v hipiatrické problematice,

c) doloží, že absolvoval úvodní seminář na téma: „Postup při vyšetření koně při koupi a interpretace nálezů“.

2/ Žádost o zápis do seznamu certifikovaných posuzovatelů koní podává žadatel vzdělávací komisi představenstva Komory, která posoudí splnění podmínek podle předchozího odstavce. V případě že žadatel splňuje stanovené podmínky, je zapsán do seznamu certifikovaných posuzovatelů koní. V případě, že uchazeč nesplňuje stanovené podmínky, vzdělávací komise představenstva Komory žádost zamítne a žadatele o této skutečnosti písemně vyrozumí. Do seznamu certifikovaných posuzovatelů koní nelze zapsat žadatele, který byl z tohoto seznamu vyškrtnut v období tří let předcházejících podání žádosti.

§ 4

Expertní skupina pro řízení certifikovaného posuzování zdravotního koní

1/ Zřizuje se expertní skupina pro řízení certifikovaného posuzování zdravotního koní (dále jen „Expertní skupina“). Expertní skupina musí mít minimálně tři členy.

2/ Členy Expertní skupiny volí certifikovaní posuzovatelé, jedním členem Expertní skupiny je vždy člen představenstva Komory. Funkční období je 5 let, členové Expertní skupiny mohou být znovuzvoleni, a to i opakovaně.

3/ Expertní skupina organizuje nejméně jednou ročně úvodní seminář „Postup při vyšetření koně při koupi a interpretace nálezů“, a pořádá další vzdělávací akce zaměřené na posuzování zdravotního stavu koní. Expertní skupina může navrhovat změny a aktualizace metodiky pro certifikované posouzení koně.

4/ Expertní skupina podává Komoře podněty na výmaz ze seznamu certifikovaných posuzovatelů koní, zjistí-li, že certifikovaný posuzovatel přestal splňovat podmínky pro zápis do seznamu certifikovaných posuzovatelů koní. Expertní skupina rovněž podává podněty revizní komisi na závažně či opakované porušení povinností při certifikovaném posouzení koně ze strany certifikovaného posuzovatele.

§ 5

Povinnosti certifikovaného posuzovatele

1/ Certifikovaný posuzovatel při certifikovaném posouzení koně postupuje čestně a odborně a v souladu s metodikou. Certifikovaný posuzovatel je povinen se nejméně jedenkrát za tři roky zúčastnit vzdělávací akce organizované Expertní skupinou.

2/ Certifikovaný posuzovatel při certifikovaném posuzování koní vyšetří koně vždy nejméně v minimálním rozsahu stanoveném metodikou. Výsledky jednotlivých diagnostických zkoušek zaznamená do protokolu a současně v protokolu zřetelně vyznačí, které diagnostické zkoušky neprovedl. Vyplněný protokol opatří certifikovaný posuzovatel svým podpisem a otiskem razítka.

3/ Certifikovaný posuzovatel vypracuje protokol v počtu vyhotovení požadovaném zadavatelem, vždy však nejméně jedno vyhotovení protokolu předá zadavateli a jedno vyhotovení archivuje spolu se související dokumentací včetně výsledků provedených zkoušek nejméně po dobu 5 let.

4/ Pokud certifikovaný posuzovatel dojde k závěru, že by mohlo při certifikovaném posouzení koně dojít ke střetu zájmů, je povinen zdržet se certifikovaného posouzení daného koně. Střetem zájmu se rozumí situace, kdy veterinární lékař nemůže jednat z odborného hlediska zcela nezávisle.

§ 6

Výmaz ze seznamu certifikovaných posuzovatelů koní

1/ Pokud certifikovaný posuzovatel přestane splňovat podmínky pro zápis do seznamu certifikovaných posuzovatelů koní nebo pokud nesplní povinnost dle věty druhé odstavce 1 článku 5 výše, Komora jej ze seznamu certifikovaných posuzovatelů koní vyškrtne. O vyškrtnutí ze seznamu certifikovaných posuzovatelů koní rozhoduje představenstvo na návrh vzdělávací komise. Před přijetím rozhodnutí o vyškrtnutí si představenstvo zpravidla vyžádá stanovisko Expertní skupiny.

2/ Komora provede výmaz certifikovaného posuzovatele ze seznamu certifikovaných posuzovatelů koní na základě jeho písemné žádosti.

§ 7

Ustanovení přechodná a závěrečná

1/ Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení na sněmu Komory.

2/ Členy první Expertní skupiny jmenuje představenstvo Komory na svém prvním zasedání po vstupu v účinnost tohoto vnitřního předpisu.

V ………….. dne …………….

Odůvodnění: Existuje poptávka pojišťoven, které usilují o to, aby u koní, kteří vstupují do pojištění, byl řádně, objektivně a erudovaně posouzen jejich zdravotní stav, protože pojišťovna musí znát před uzavřením každé pojišťovací smlouvy pojišťovací rizika (jde o analogii s uzavíráním životních pojistek u lidí). Aby bylo vyšetření a posouzení zdravotního koně provedeno správně, měl by jej provádět veterinární lékař, který je erudován v oboru medicíny koní. Tento předpis má ambici vyjít tomuto požadavku vstříc a zajistit, aby v případě, že pojišťovna či kupující vyžaduje certifikované vyšetření koně, byla dána jasná a srozumitelná pravidla, kdo a jak může takové vyšetření provést.

Je jasné, že vstup koně do pojištění a koupě koně jsou založené na smluvním vztahu mezi majitelem koně a pojišťovnou, resp. prodávajícím a kupujícím. Navrhovatel nepočítá s tím, že by v každém případě, kdy je v rámci prodeje koně či jeho vstupu do pojištění požadováno zdravotní posouzení, musel tento kůň prodělat certifikované vyšetření certifikovaným veterinářem. Kůň tedy může být prodán nebo pojištěn i bez certifikovaného vyšetření. V tomto případě ale kupující nebo pojišťovna nesou riziko, že vyšetření nebylo provedeno lege artis odborníkem na medicínu koní.

Navrhovatel si uvědomuje, že dle tohoto předpisu nelze bránit tomu, aby si kupující či pojišťující vyžádal pouze lékařskou zprávu o vyšetření koně od necertifikovaného veterinárního lékaře a vyhnul se tak certifikovanému vyšetření. Je zřejmé, že ne všechny pojišťovací ústavy a ne všechny případy prodeje koně budou nárokovat certifikované osvědčení o zdravotním stavu koně.

Tento předpis se však soustředí na případy, kdy certifikované vyšetření koně pojišťovna či kupující naopak vyžaduje.

Cílem tohoto předpisu je zajistit odpovídající odbornost veterinárních lékařů, kteří provádějí vyšetření koně při koupi a vstupu do pojištění v případech, kdy pojišťovna či kupující vyžaduje certifikované posouzení jeho zdravotního stavu.

Tento předpis neobsahuje ustanovení, která by se týkala procesu odvolání a přezkumu certifikovaného posouzení koně na základě podnětu nespokojeného zadavatele vyšetření. Navrhovatel má za to, že proces prodeje a nákupu koně je rychlý a probíhá podle občanského zákoníku. Pokud kupující následně zjistí na kupovaném koni dodatečně jakýkoliv důvod k odstoupení od smlouvy (včetně zdravotního) jednoduše odstoupí. Pokud prodávající nesouhlasí s odstoupením, následuje zpravidla soudní proces. V něm nastupují soudní znalci.

Lze proto předpokládat, že ani účastníci sporu, ani soud, nebudou čekat na rozhodnutí odvolací komise, navíc podmíněné peněžitou zálohou.

Komora bude vyžadovat plnění požadavků tohoto vnitřního předpisu pouze v případech, kdy bude vyšetření a osvědčení zdravotního stavu koně vydáváno oficiálně za certifikované. Jestliže poruší certifikovaný veterinární lékař některou ze svých povinností daných tímto vnitřním předpisem, může být vyškrtnut ze seznamu certifikovaných posuzovatelů. Jestliže by naopak necertifikovaný veterinární lékař vydával falešná certifikovaná osvědčení, bude podléhat stejnému disciplinárnímu řízení jako v porušení jakéhokoli jiného řádu či předpisu.

Do budoucna lze uvažovat o tom, že v případě, kdy falešné certifikované osvědčení vydá veterinární lékař, který není v seznamu certifikovaných veterinárních lékařů, a na základě jeho chybného posouzení a klamavého dobrozdání dojde k soudnímu sporu, který prokáže, že kůň nebyl před prodejem či vstupem do pojištění zdráv, nebude uskutečněno pojistné plnění z pojištění profesní odpovědnosti. Navrhovatel si uvědomuje, že k tomuto opatření by musela být upravena rámcová smlouva a poznámku zde uvádí pouze pro úplnost, jaké alternativy pro vymáhání předpisu existují.

Příloha č. 1: Metodika pro certifikované posouzení zdravotního stavu koně

Metodika pro certifikované posouzení zdravotního stavu koně

Účelem certifikovaného posouzení zdravotního stavu koně (dále jen „certifikované posouzení koně“) je provést důkladné klinické vyšetření koně na žádost kupujícího či chovatele (dále jen „zadavatel“) s cílem odhalit a následně vyhodnotit faktory veterinární povahy, které mohou ovlivnit zdravotní stav koně, případně vhodnost koně pro zamýšlené využití.

Certifikované posouzení koně je prováděno na žádost konkrétního zadavatele v rozsahu zadavatelem požadovaném, vždy však nejméně v minimálním rozsahu stanoveném touto metodikou. Certifikované posouzení koně musí vždy zahrnovat klinické vyšetření a vyšetření koně v pohybu v rozsahu stanoveném touto metodikou v čl. I. Není-li stanovený rozsah vyšetření dodržen, nejde o certifikované vyšetření a protokol o vyšetření koně tak nesmí být označen.

Před započetím vyšetření koně veterinární lékař ověří identitu koně a zadavatele. Pokud na základě těchto informací dojde k závěru, že by mohlo při certifikovaném posouzení koně dojít ke střetu zájmů, je povinen tuto skutečnost zadavateli sdělit a od certifikovaného posouzení koně odstoupit.

Usoudí-li veterinární lékař, že není ve střetu zájmu, zahájí vyšetřování koně standardizovaným klinickým vyšetřením. Všechny nálezy jsou zaznamenány do protokolu, který je součástí této metodiky.

Certifikované posouzení koně je zhodnocení zdravotního stavu koně v době vyšetření, nejde o záruku vhodnosti koně pro předpokládané využití ani zárukou bezvadnosti koně.

I. Závazný postup vyšetření – minimální rozsah – tato vyšetření musí být provedena vždy

1. Klinické vyšetření koně v klidu

Klinické vyšetření má standardní průběh a spočívá v důkladném zevním vyšetření celého koně v klidu. Veterinární lékař při vyšetření využívá zrakového pozorování, sluchu, palpace a manipulace, kterými se snaží odhalit klinicky zřetelné příznaky poranění, onemocnění nebo jiných abnormalit.

Toto vyšetření zahrnuje také vyšetření řezáků, důkladné vyšetření očí v tmavém prostředí a auskultaci srdce a plic koně v klidu. Součástí vyšetření je posouzení neurologického stavu koně a upozornění na přítomnost případných kožních novotvarů. Vyšetření očí nezahrnuje dilataci zornic, zahrnuje však vyšetření vnějších i vnitřních struktur celého oka. Kopyta musí být vyšetřena kopytními kleštěmi. Pokud je během vyšetření zjištěno nežádoucí chování (zlozvyk), zaznamená je veterinární lékař rovněž do protokolu.

Klinické vyšetření nezahrnuje vyšetření vnitřní části prepucia, podrobné vyšetření dutiny ústní za pomoci rozvěrače, vyšetření gravidity a určení výšky koně.

2. Vyšetření v pohybu

Kůň je předveden na ruce v kroku a následně v klusu pro odhalení případných abnormalit v chodu nebo akci. Toto je provedeno na tvrdém a rovném povrchu. Dále je kůň ostře otočen na obě strany a několik kroků zacouván.

Poté jsou provedeny ohybové zkoušky všech 4 končetin a klus na kruhu na obě strany na měkkém a tvrdém povrchu. Při zátěži je důležité posoudit také přítomnost stridoru.

II. Závazný postup vyšetření – vyšetření na žádost zadavatele – nepovinná vyšetření

3. Rentgenologické vyšetření

Na žádost zadavatele může být provedeno RTG vyšetření v předem dohodnutém rozsahu. Minimální počet projekcí je v takovém případě 12 (viz protokol). Minimální rozsah RTG vyšetření lze doplnit o další projekce podle výsledků klinického vyšetření.

RTG snímky musí být nezaměnitelné – na RTG snímku musí být uvedeny jméno koně, datum narození koně, majitel koně a datum zhotovení snímku.

Na hrudní končetině je nezbytné provést RTG kopytního a spěnkového kloubu zvlášť. RTG snímek prstu na pánevní končetině musí zahrnovat všechny klouby (spěnkový, korunkový a kopytní). Při Oxspring projekci je nutné kopyto řádně vyčistit a vyplnit střelové rýhy vhodnou radiolucentní hmotou. Zadavatel musí být veterinárním lékařem upozorněn na limity RTG vyšetření ve smyslu nemožnosti přímého posouzení šlach, vazů, kloubních chrupavek atd., které se na RTG snímku nezobrazují.

4. Doplňující vyšetření

Na žádost zadavatele mohou být provedena následující vyšetření koně:

– Vyšetření koně pod sedlem – pokud je to vhodné a přínosné

– Ultrasonografické vyšetření – šlachy, vazy, oči a jiné měkké tkáně

– Endoskopické vyšetření – stav dýchacích cest při podezření na problém nebo preventivně

– Vyšetření krve – vzorek krve může být odebrán a doručen k analýze do laboratoře. Slouží k detekci látek přítomných v těle vyšetřovaného koně v době vyšetření, které mohou zamaskovat zdravotní problémy koně. Odebrání vzorku krve a jeho doručení do laboratoře je nutné uvést do protokolu.

– Další vyšetření – např. hematologické a biochemické vyšetření krve.

III. Náležitosti protokolu o certifikovaném posouzení koně

V protokolu musí být uvedeny nálezy zjištěné během vyšetření včetně všech signifikantních příznaků onemocnění, poranění nebo fyzických abnormalit. Součástí protokolu je řádná identifikace vyšetřovaného koně a zadavatele.

Pokud veterinární lékař z jakéhokoli důvodu neprovede vyšetření koně v minimálním rozsahu stanoveném touto metodikou v čl. I. (nekompletní vyšetření), tuto skutečnost výslovně uvede v protokolu a v záhlaví protokolu výrazně přeškrtne slovo „certifikovaný“.

V závěru protokolu veterinární lékař stručně shrne svá zjištění o zdravotním stavu koně, a protokol opatří svým podpisem a otiskem razítka.

Příloha č.2: Protokol o certifikovaném posouzení koně