Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na doplnění Organizačního a jednacího řádu

PRACOVNÍ KOMISE

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR)))

Stávající bod: 5. § 7 Organizačního a jednacího řádu týkající se představenstva se doplňuje následovně:

Stávající znění: 5) Představenstvo si pro svou řádnou činnost ustanovuje komise.

Navrhované znění (červeně):

5) Představenstvo si pro svou řádnou činnost ustanovuje komise.

Komise mají zpravidla minimálně tři členy, členové komisí jsou voleni z řad členů představenstva. Komise mají pouze poradní funkci, nestanoví-li vnitřní předpis Komory jinak. Představenstvo vždy ustanoví legislativní, vzdělávací, ekonomickou, zahraniční a mediální komisi.

Odůvodnění: V rámci samosprávy Komory veterinárních lékařů mají pracovní komise představenstva dlouhodobě stabilní a významnou praktickou roli, neboť fungují jako stálé poradní orgány a pracovní výbory představenstva. Za dobu existence Komory se ustálila praxe, kdy při představenstvu funguje 5 pracovních komisí (legislativní, vzdělávací, ekonomická, zahraniční a mediální), které také každoročně sněmu předkládají výroční zprávy o své činnosti.

Považujeme za vhodné těmto komisím poskytnout alespoň základní právní rámec v organizačním a jednacím řádu, a to i s ohledem na to, že některé komise mají přidělené pravomoci vnitřními předpisy komory (např. vzdělávací komise vzdělávacím řádem).

AUDIO A VIDEOZÁZNAM

(((navrhuje: MVDr. Martin Zelinka )))

Stávající bod 6. § 12 Organizačního a jednacího řádu týkající se zasedání orgánů Komory se doplňuje následovně:

Stávající znění:

6. Pro každé jednání se volí zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Zápis provádí zapisovatel a musí v zápisu uvést místo a datum konání, počet přítomných, obsah jednání, návrhy, rozhodnutí, usnesení, výsledky hlasování a zajistit podpisy ověřovatelů. Každý člen orgánu nebo komise má právo na zaprotokolování svého diskusního příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven.

Navrhované znění (červeně):

6. Pro každé jednání se volí zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Zápis provádí zapisovatel a musí v zápisu uvést místo a datum konání, počet přítomných, obsah jednání, návrhy, rozhodnutí, usnesení, výsledky hlasování a zajistit podpisy ověřovatelů. Každý člen orgánu nebo komise má právo na zaprotokolování svého diskusního příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven.

O průběhu každého zasedání představenstva se kromě zápisu pořizuje taktéž zvukový, případně zvukově obrazový záznam (dále jen záznam), za jehož vyhotovení a následné předání sekretariátu Komory odpovídá zvolený zapisovatel a ověřovatelé. Tento záznam uchovává Komora po dobu jednoho roku od pořízení. Za uchovávání záznamů odpovídá sekretariát Komory. Z těchto záznamů nelze pořizovat kopie. Záznam lze zpřístupnit pouze za přítomnosti zástupce sekretariátu Komory. O této skutečnosti bude pořízen zápis.

Odůvodnění: V rámci tvorby zápisů z jednání představenstva dochází často k situacím, kdy není jasné, jak byl projednávaný bod přesně uzavřen a jaké usnesení k němu bylo na jednání formulováno. Záznamy by tedy měly sloužit jako pojistka pro případ, kdy se členové představenstva v rámci tvorby zápisu neshodují, k jakému závěru se na jednání došlo a jaké usnesení bylo učiněno.

DISTANČNÍ JEDNÁNÍ KOMISÍ

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR)))

Bod 9. § 12 Zasedání orgánů Komory

Stávající znění:

9. Orgány Komory zasedají v sídle Komory. V případě, že předseda orgánu svolá jednání na jiné místo, je povinen v zápisu z jednání uvést důvod změny místa zasedání.

Navrhované znění (červeně):

9. Orgány Komory a pracovní komise představenstva zasedají v sídle Komory. V případě, že předseda orgánu svolá jednání na jiné místo, je povinen v zápisu z jednání uvést důvod změny místa zasedání. Členové pracovní komise představenstva se mohou dohodnout na distančním uskutečnění svého pracovního jednání (prostřednictvím platformy Skype apod.).

Odůvodnění: Umožňuje-li to agenda a najde-li se shoda mezi členy pracovní skupiny představenstva, je možné uskutečnit jednání distančně, zpravidla telekonferencí, přes volně přístupné platformy, jakou je např. Skype. Výhodou je ušetření finančních prostředků a časová flexibilita této formy komunikace. Cílem návrhu není nahradit osobní jednání pracovních komisí, pouze jej vhodně doplnit možností distančního jednání v případech, kdy to bude realizovatelné, efektivní a bude-li mezi členy konkrétní pracovní komise o tomto způsobu všeobecná shoda.

PODÁVÁNÍ PÍSEMNÝCH ZPRÁV

(((navrhuje: představenstvo KVL ČR)))

Do § 13 odst. B Organizačního a jednacího řádu se doplňuje bod 4, který zní:

4. Písemné zprávy z jednání jednotlivých pracovních komisí představenstva jsou poskytovány členům představenstva v dostatečném předstihu před zahájením té schůze představenstva, na které se předpokládá jejich schvalování. Zápisy z jednání všech pracovních komisí dostávají k vyjádření všechny osoby, které se těchto jednání zúčastnily, a to v dostatečném předstihu před zveřejněním definitivní verze těchto zpráv.

Odůvodnění: V některých případech jsou písemné zprávy některých pracovních komisí dodávány až v průběhu jednání představenstva, s nárokem na jejich rychlé operativní schválení, což neumožňuje, aby byly v předstihu řádně prostudovány a mohla o nich být vedena informovaná diskuse. V praxi se navíc ukázalo, že některé zprávy z pracovních komisí jsou zveřejňovány, aniž by je předem autorizovali všichni účastníci jednání.