Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na doplnění Profesního řádu

VÝJEZDNÍ SLUŽBA

(((navrhuje: revizní komise)))

§ 7 odst. 3 profesního řádu se doplňuje o nová písmena d) a e):

d) Výjezdní veterinární služba je pracoviště zajišťující veterinární péči o psy, kočky, drobné savce, plazy, exotické ptáky a další drobná zvířata v zájmových chovech v prostorách chovatele. Veterinární lékař provozující výjezdní veterinární službu je povinen:

1. dodržovat předepsané podmínky uchování léčiv a nakládání s nebezpečným odpadem při jejich uskladnění i během výjezdu.

2. zabezpečit provedení chirurgických výkonů vyžadujících přístup do dutiny hrudní, dutiny břišní, ke kostem a kloubům na pracovišti splňujícím podmínky §7 odst. 3, písm. a-c). Provádění těchto výkonů v prostorách chovatele je nepřípustné, s výjimkou neodkladné první pomoci. Veterinární lékař není povinen zajistit transport pacienta na pracoviště, kde má být poskytována další veterinární péče.

e) Terénní veterinární služba je pracoviště zajišťující péči o hospodářská zvířata přímo na hospodářství. Veterinární lékař provozující terénní veterinární službu je povinen dodržovat předepsané podmínky uchování léčiv a nakládání s nebezpečným odpadem při jejich uskladnění i během výjezdu.

Odůvodnění: Ve vnitřních předpisech KVL dosud chybí vymezení výkonu veterinární péče prováděné mimo prostory veterinárního zařízení. Nabídka služeb výjezdního typu se přitom stále rozšiřuje, včetně situací, kdy veterinární lékař provádějící tuto činnost nedisponuje zároveň žádnou kamennou provozovnou. Dochází tak k různým improvizacím při provádění chirurgických zákroků, což poškozuje obraz výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti jak u chovatelské veřejnosti, tak u orgánů státního dozoru.

Zabezpečením provedení chirurgických výkonů podle §7 odst. 3 písm. d) bod 2 je míněno buď doporučení provedení výkonu na vlastním pracovišti veterinárního lékaře, pokud jím disponuje, nebo referování pacienta na jiné pracoviště, kde ale výjezdní veterinární lékař předem ověří možnost tohoto pracoviště požadovaný výkon realizovat.