Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.)))

ve IV. článku bod 3

Stávající znění:

Posuzovatel je povinen …

3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře „potvrzení o rtg vyšetření na DKK“. Není-li ve smlouvě s chovatelským klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat do 7 dnů od posouzení doporučeně majiteli psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a třetí kopii archivovat spolu s rtg snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

Navrhované znění (změny červeně):

Posuzovatel je povinen …

3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře „potvrzení o rtg vyšetření na DKK. Originál a jednu kopii tohoto potvrzení posuzovatel do 7 dnů od posouzení předá nebo doporučeně zašle majiteli psa, druhou kopii archivuje spolu s rtg snímkem. Je-li to s majitelem psa dohodnuto, zašle posuzovatel třetí kopii konkrétnímu chovatelskému klubu. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

v V. článku bod 2

Stávající znění:

2. Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 5000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

Navrhované znění (změny červeně):

2. Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 10.000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

Vzoru formuláře „Potvrzení o RTG vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů“ tvořící součást Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie kyčelních kloubů u psů

Za stávající text:

a před podpisy veterinárního lékaře a majitele se doplňuje následující text:

Souhlasím / nesouhlasím s předáním výsledků vyhodnocení RTG snímku ………………………………

I do / do not agree with transmitting the results of the X-ray evaluation to ………………………….