Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování luxace čéšky u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.)))

ve II. článku bod 3

Stávající znění:

Posuzovatel je povinen …

3. Vyplnit předepsaný formulář ve čtyřech vyhotoveních, zaznamenat do něho výsledek posouzení a potvrdit ho. Není-li ve smlouvě s chovatelským klubem stanoveno jinak, originál a dvě kopie tohoto formuláře předat majiteli psa a třetí kopii archivovat jako součást své zdravotní dokumentace psa po dobu pěti let. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné

Navrhované znění (změny červeně):

Posuzovatel je povinen …

3. Vyplnit předepsaný formulář ve čtyřech vyhotoveních, zaznamenat do něho výsledek posouzení a potvrdit ho. Originál a dvě kopie tohoto formuláře do 7 dnů od posouzení předat nebo doporučeně zaslat majiteli psa a třetí kopii archivovat jako součást své zdravotní dokumentace psa po dobu pěti let. Je-lito s majitelem psa dohodnuto, zašle posuzovatel jednu kopii i konkrétnímu chovatelskému klubu. Vzor formuláře je součástí tohoto předpisu a používání jiných tiskopisů je nepřípustné.

ve III. článku bod 2

Stávající znění:

2.Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 5000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

Navrhované znění (změny červeně):

2.Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 10.000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

Vzoru formuláře „Potvrzení o vyšetření na luxaci čéšky (pately)“ tvořící součást Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování dysplazie luxace čéšky u psů

Za stávající text:

a před uvedením data a podpis majitele se doplňuje následující text:

Souhlasím / nesouhlasím s předáním výsledků vyšetření …………………………………………………

I do / do not agree with transmitting the results of the examination to …………………………..