Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVIII. Sněm KVL ČR – Návrhy na změny Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů u psů

(((navrhuje MVDr. Milan Snášil, CSc.)))

ve IV. článku bod 3

Stávající znění:

Posuzovatel je povinen …

3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře „potvrzení o rtg vyšetření na OCD ramenních kloubů“. Není-li ve smlouvě s chovatelským klubem stanoveno jinak, originál a jednu kopii tohoto potvrzení zaslat do 7 dnů od posouzení doporučeně majiteli psa, druhou kopii zaslat chovatelskému klubu a třetí kopii archivovat spolu s rtg snímkem. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

Navrhované znění (změny červeně):

Posuzovatel je povinen …

3. V případě, že rtg snímek je vyhovující k posouzení, snímek posoudit do 14 dnů od doručení a výsledek zaznamenat do formuláře „potvrzení o rtg vyšetření na OCD ramenních kloubů“. Originál a jednu kopii tohoto potvrzení do 7 dnů od posouzení předat nebo doporučeně zaslat majiteli psa, druhou kopii archivovat spolu s rtg snímkem. Je-li to s majitelem psa dohodnuto, zašle posuzovatel jednu kopii i konkrétnímu chovatelskému klubu. Posuzovatel není povinen posoudit rtg snímek v případě, že mu nebyl uhrazen honorář.

v V. článku bod 2

Stávající znění:

2.Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 5000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

Navrhované znění (změny červeně):

2.Odvolatel na základě výzvy prezidenta odvolací komise je povinen uhradit zálohu na náklady řízení odvolací komise, která je stanovena paušální částkou 10.000,- Kč, která bude po proběhlém řízení vyúčtována, na uvedený účet KVL ČR. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, odvolací komise se jeho odvoláním nebude zabývat.

Vzoru formuláře „Potvrzení o RTG vyšetření na osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů“ tvořící součást Vnitřního předpisu KVL ČR o postupu při posuzování osteochondritis dissecans (OCD) u psů

Za stávající text:

Potvrzuji, že rentgenogram ramenních kloubů psa označeného výše uvedenými identifikačními znaky zhotovený dne………………. je v souladu s vnitřními předpisy KVL ČR a doporučením FCI pro posuzování osteochondritis dissecans (OCD) ramenních kloubů.

I certify that the radiograph relating to the dog identified above was taken on the following date and in conformity with the provisions KVL ČR and recommendations of the FCI.

a před podpisy veterinárního lékaře a majitele se doplňuje následující text:

Souhlasím / nesouhlasím s předáním výsledků vyhodnocení RTG snímku ………………………………………………

I do / do not agree with transmitting the results of the X-ray evaluation to …………………………..

Odůvodnění návrhů na změny vnitřních předpisů o posuzování DKK, DLK, luxace čéšky, spondylózy, OCD ramenních kloubů:

Orgány Komory zaznamenaly v posledních měsících stížnosti majitelů psů na to, že veterinární lékaři bez jejich souhlasu posílají výsledky posouzení jejich psů chovatelským klubům, s nimiž mají veterinární lékaři uzavřenu smlouvu, přestože si majitel psa přeje např. výsledek posouzení DKK předat jinému chovatelskému klubu, anebo jej vůbec nepředávat. Pokud veterinární lékaři takto jednají, je jejich postup v souladu s vnitřními předpisy Komory. Je však třeba připustit, že zejména v souvislosti s novou úpravou ochrany osobních údajů je stávající mechanismus, kdy veterinární lékař bez souhlasu majitele posílá výsledky posouzení zdravotního stavu svého zvířete, překonaný a nevyhovuje aktuální právní úpravě. Ujednání ve smlouvě mezi posuzovatelem a chovatelským klubem nemůže převážit ochranu osobních údajů majitele psa.

Je proto navrhováno, aby napříště bylo posouzení předáno vždy k rukám majitele, a pouze na jeho žádost, resp. s jeho souhlasem, bylo posouzení předáno chovatelskému klubu, který majitel psa určí.

Komora v této souvislosti doporučuje posuzovatelům archivovat písemný doklad o souhlasu majitele psa se zasláním chovatelskému klubu pro případ pozdějších sporů.

Po dobu působení Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad nebyl zohledněn inflační index a navýšení nákladů na práci odvolací komise Klubu posuzovatelů, proto KVL ČR navrhuje zvýšení zálohy před odvolacím řízením na 10.000,-Kč.

Uvedené se týká posouzení na DKK, DLK, posuzování luxace čéšky, spondylózy a OCD ramenních kloubů u psů.