Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

XXVlll. sněm Komory veterinárních lékařů SR v Liptovském Mikuláši

  Časopis Zvěrokruh 1/2019
     Z činnosti komory


Karel Daniel

Zpráva ze sněmu slovenských kolegů

24. listopadu 2018 přivítalo znovu kongresové centrum Tatralandia v Liptovském Mikuláši účastníky sněmu slovenské Komory. Za českou Komoru přijalo jako obvykle pozvání vedení české Komory – MVDr. Radka Vaňousová a MVDr. Karel Daniel.

Prezidentka KVL SR MVDr. Silvia Štefáková zahájila jednání sněmu a po zprávě prezenční komise musela – ve smyslu stanov – vyhlásit přerušení jednání o jednu hodinu, protože nebyla přítomna alespoň polovina z celkového počtu členů. Zaregistrovalo se 138 členů, což představovalo 10,26 % z celkového počtu 1344 řádných členů zapsaných v registru KVL SR. Po hodinové přestávce následovaly obvyklé procedury schvalování mandátové a návrhové komise, programu sněmu a ověřovatelů zápisu.

Z hostů vystoupila první rektorka UVLaF v Košicích Dr.h.c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Připomenula nezastupitelnou úlohu výuky u soukromých veterinárních lékařů a poděkovala Komoře za aktivní přístup při řešení problémů, které vznikají při vzdělávacím procesu. Akademický senát UVLaF 26. 10. 2018 potvrdil paní rektorku ve funkci na další roky 2019 až 2023.

Ústřední ředitel ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. poukázal na korektní spolupráci při výkonu státem sledovaných odborných veterinárních činností a ocenil úlohu KVL SR při udržování kreditu veterinárního stavu ve společnosti.


 

Po vystoupení hostů prezidentka KVL SR MVDr. Silvia Štefáková přednesla rozsáhlou zprávu prezidia, v níž informovala přítomné o událostech od posledního sněmu. Zprávy revizní komise a disciplinární komise přednesli předseda JUDr. MVDr. Ivan Riečan a v zastoupení MVDr. Jozef Mudrík.


Po kratší přestávce následovala zpráva o hospodaření, kterou přednesl MVDr. Elemír Žoldoš. Živější debata nastala k rozdělení zisku za rok 2017. Z množství návrhů sněm odhlasoval jeho použití na zvýšení hodnoty vzdělávacích poukazů v následujícím období.

V diskusi se přihlásilo pět účastníků na různá témata jako vzdělávání, sociální zabezpečení, pojištění, hospodaření a zazněla i informace o činnosti nově vzniklé Nadace KVL SR a jejích plánech do dalšího období.

„Nadácia Komory veterinárnych lekárov SR“ byla zapsána do registru nadací Ministerstva vnitra 6. dubna 2018. Slovenská Komora dlouhodobě organizuje v rámci veterinárního kongresu v Jasné různé formy charitativní činnosti, jejichž cílem je pomáhat kolegům ve složitých životních situacích. Odtud vzešla myšlenka založit nadaci, která by se věnovala konkrétním problémům a těžkostem, které trápí nás či naše rodiny. Proto byl vypracován návrh na zřízení nadace, který byl následně odsouhlasený sněmem.

To nejdůležitější bude ovšem na jednotlivých členech Komory. Ve vztahu k nadaci by měli být očima a ušima, které informují o vážných životních situacích, případně těžkostech kolegů. Samozřejmě vyprávět veřejně o citlivých problémech není vždy jednoduché. Proto budou na webových stránkách kontakty na všechny členy nadace slovenské Komory, na něž bude možné se obracet.

Karel Daniel