Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z první valné hromady Veterinářů bez hranic ČR

  Z ČINNOSTI KOMORY

MVDr. Lubomír Borkovec

5. 3. 2010 se na VFU v Brně v Ústavu parazitologie sešla parta nadšenců, aby vdechla život novému veterinárnímu spolku.

Jedná se o novou českou odbočku – Vétérinaires sans frontieres Tchéquie/ Veterinarians Without Borders Czechia

– obecně prospěšnou společnost Veterináři bez hranic ČR, o. p. s., se sídlem na VFU Brno.

Vznik české odbočky Vétérinaires sans frontieres Tchéquie
/ Veterinarians Without Borders Czechia /

 

Tato společnost se obecně zaměřuje na:

.. Organizaci a poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i v tuzemsku v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community developement)

.. Poskytování pomoci studentům v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku

.. Podporu spolupráce mezi českými a zahraničními subjekty v oblasti veterinární a humánní medicíny a zemědělství

.. Podpoře aplikovaného výzkumu v oborech souvisejících s s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i v tuzemsku

.. Poradenství v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a rozvoje komunitní spolupráce (community developement)

.. Osvětovou činnost

.. Organizaci seminářů a školení v zahraničí i tuzemsku

.. Organizování kulturních a sportovních akcí, nakladatelskou a vydavatelskou činnost.

Byly diskutovány příklady odboček VSF z Belgie, Německa a Rakouska s velmi dobře zvládnutou prezentací v médiích.

„ Otcové zakladatelé“ – kolegové David Modrý a David Nejedlo – se spolu s dalšími spolupracovníky už konkrétně několik roků věnují organizaci i praktickému provádění vakcinačních kampaní proti vzteklině u afrických psů v Keni, u pasteveckých kmenů v jihovýchodní pobřežní oblasti jezera Turkana. Vzteklina je v této oblasti endemická a každoročně zapříčiní lidská úmrtí na tuto nákazu. Díky opakovaným vakcinacím psů klesá výskyt vztekliny u psů i lidí na minimum. A právě na prezentaci těchto aktivit a jejich pokračování se zaměřují snahy nově utvořených českých veterinářů bez hranic. Cílem by mělo být, aby se v budoucnu této aktivity v Keni ujal vytipovaný místní domorodý absolvent veterinární medicíny, jemuž by pak mohli pomáhat i studenti z VFU Brno.

1/3 aktivit by měla být věnována potřebám domorodých pasteveckých kmenů, 1/3 aktivit by mohla být věnována hospodářským zvířatům a 1/3 aktivit – volně žijícím zvířatům a jejich ekosystémům.

Prvními členy šestičlenné správní rady byli zakladateli (MVDr. David Modrý, MVDr. David Nejedlo) jmenováni: prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc, Brno

MVDr. Jan Hlaváč, Praha
MVDr. Oldřich Pěnkava, Mýto
MVDr. Václav Poživil, Ústí n. Labem
MVDr. Lubomír Borkovec, Znojmo
Petr Nečas, ATHERIS, Brno.

PROGRAM valné hromady

.. Představení zakladatelů; motivace, která nás k založení vedla, koncepce, kterou bychom VSF chtěli vtisknout

.. Představení ostatních členů jednotlivých rad

.. Návrh a projednání vize a plánu aktivit pro rok 2010

.. Představení návrhu grafiky, webu

..Možné formy fund raisingu

.. Představení dosavadních kroků, které vedly k založení VSF. CR a dokumentů, na kterých stojíme

.. Volba předsedy správní rady

.. Ustanovení ředitele VSF. CR

.. Další náležitosti

– jednací řád správní rady
– statut
– účet

 

Třetina aktivit by měla být věnována potřebám domorodých pasteveckých kmenů

.. Diskuse o formě činnosti, četnosti setkávání, kompetencích

.. Spolupráce s evropskými a dalšími národními VSF

.. Další možné spolupráce – KVL, VFU, UCSZ (unie ZOO), zemědělské univerzity, akademie věd, …

Předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic ČR, o.p.s., se sídlem na VFU Brno byl jednoznačně zvolen (na dva roky) Petr Nečas (profesně se věnuje strategii řízení lidských zdrojů).

Ředitelem Veterináři bez hranic ČR, o. p. s., byl zvolen MVDr. David Modrý.

V současnosti bude hlavním záměrem Veterinářů bez hranic získání pozornosti – zviditelnění se – k získání fi nancí potřebných pro uskutečnění těchto projektů. Byly diskutovány příklady odboček VSF z Belgie, Německa a Rakouska s velmi dobře zvládnutou prezentací v médiích. Ředitel Veterinářů bez hranic kolega David Modrý proto navrhuje jako první počin uspořádat 1. 5. v Brně workshop ve spolupráci s VFU k africkému problému nákaz u psů, chovu sladkovodních ryb a antropologickému projektu. Záměrem je – prostřednictvím tohoto workshopu – zainteresovat další partnery z tisku, ministerstev, VFU, KVL a dalších.

K dalšímu zviditelnění by se mohlo využít vlastní prezentace obec-ně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic při letošním VETfair v Hradci Králové, nebo i ve spolupráci s KVL. Zároveň by kolegové rádi uvítali i pomoc od KVL (finanční podporu) pro „první rozjezd“ na nezbytnou administrativu (pořízení razítek, informačních letáků, registračních poplatků, bankovního účtu, internetové domény apod.).

Prezident a představenstvo i všichni zájemci z řad KVL ČR jsou srdečně zváni k účasti při workshopu do Brna na 1. 5. 2010.

 
Ve Znojmě 5. 3. 2010 MVDr. Lubomír Borkovec
Křížovnická 1, 669 02 Znojmo – Hradiště
Tel. 515 221 160, Mobil: 606 614 189
e-mail: lborkovec@volny.cz