Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Dovoluji si zaslat stručné stanovisko ke komentáři k článku “I mistr tesař se někdy utne”, který byl uveřejněn v 1. čísle Zvěrokruhu – časopisu Komory veterinárních lékařů České republiky v roce 2007.

Chci Vás ubezpečit, že Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno nezavírá oči před – jak uvádíte “dnes a denně nelegálně prováděnými zákroky svých zaměstnanců…” a z případných jednotlivých pochybení, či přestupků důsledky vyvozuje.

Vzhledem k tomu, že základním posláním FVL VFU Brno je výuka studentů veterinární medicíny a neustále se zdůrazňuje potřeba, aby čerství absolventi měli potřebné praktické dovednosti, je provádění odborné veterinární činnosti v rámci výuky zcela nezbytné. Cílem fakulty je samozřejmě provádět odbornou veterinární činnost v souladu s platnými právními předpisy a zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby veškerá odborná veterinární činnost byla prováděna pod hlavičkou FVL VFU Brno a samozřejmě za účasti studentů, tzn. v rámci výuky.

Ve vnitřních pravidlech fakulty, která se k této problematice vztahují, se mimo jiné uvádí, že odbornou veterinární činnost mohou zaměstnanci FVL VFU Brno vykonávat pouze v souladu s platnými právními předpisy, tzn. jako zaměstnanci VFU Brno v rámci realizace pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti na pracovištích VFU Brno, příp. mimo areál univerzity. Výkon veterinární činnosti mimo areál VFU Brno musí však být v každém jednotlivém případě předem schválen přednostou příslušného pracoviště a musí být řádně doložen.

Případná veterinární činnost zaměstnanců VFU Brno, kteří jsou členy KVL ČR a jsou tak v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy oprávněni provádět odbornou veterinární činnost vlastním jménem, na svůj účet a na svoji odpovědnost, musí být prováděna mimo pracovní dobu těchto zaměstnanců, jako jejich soukromá výdělečná činnost. Tato činnost nesmí být jakýmkoli způsobem spojována se jménem VFU Brno a její jméno a další oprávněné zájmy poškozovat.

Je zcela nepřípustné provádět veterinární činnost bez respektování výše uvedených zásad a pravidel a používat jakékoli zařízení školy k výkonu soukromé veterinární činnosti. Porušování těchto pravidel je považováno za závažné porušení pracovní kázně, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

I z toho, že s nejmenovaným kolegou uváděným ve zmiňovaném článku byl rozvázán pracovní poměr vyplývá, že důsledky z porušování těchto pravidel škola vyvozuje.

Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že je naším společným cílem výchova kvalitních veterinárních lékařů – budoucích členů KVL. K tomu je potřeba zajistit pro naše studenty dostatek praktických činností v rámci výuky – samozřejmě realizované v souladu s platnými právními předpisy. Věřím, že veškeré kroky fakulty k tomu směřují a v KVL i nadále vidíme základního partnera pro pomoc s realizací tohoto cíle.

doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
děkan FVL VFU Brno