Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Informace SVS ČR

   Z REDAKČNÍ POŠTY

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA České republiky

Všem KVS a MěVS v Praze

Věc: Prověření plnění povinností soukromých veterinárních lékařů schválených pro vydávání pasů zvířete v zájmovém chovu

Na jednáních se zástupcem Komory veterinárních lékařů ČR byla Státní veterinární správa ČR upozorněna na neplnění povinností jak subjektů schválených pro výrobu a distribuci pasů zvířete v zájmovém chovu, tak soukromých veterinárních lékařů schválených pro vydávání pasů zvířete v zájmovém chovu.

Dopisem ústředního ředitele SVS ČR ze dne 28. ledna 2008, č. j. 2008/83/VET, byly subjekty schválené pro výrobu a distribuci pasů upozorněny na neplnění podmínek schválení, tj. že neposkytují evidenci čísel pasů distribuovaných jednotlivým schváleným soukromým veterinárním lékařů osobě pověřené vedením databáze pasů, tj. KVL ČR, a dále že neplní podmínku distribuce pasů pouze schváleným soukromým veterinárním lékařům.

Po obdržení údajů od schválených výrobců a distributorů SVS ČR zjistila, že bylo vyrobeno a distribuováno několikanásobně více pasů než je nahlášeno soukromými veterinárními lékaři v databázi pasů, a zároveň distributoři poskytovali pasy veterinárním lékařům, kteří na seznamu schválených soukromých veterinárních lékařů, uveřejněném na internetových stránkách SVS ČR, buď vůbec nefigurují, anebo jsou KVS schváleni pouze pro vydávání zdravotního potvrzení k přemístění zvířete na jatky.

Tímto vás v první řadě žádáme o provedení kontroly seznamu schválených soukromých veterinárních lékařů, který je vámi pravidelně zasílán na IC Liberec, a o jeho případnou aktualizaci, a následně o zahájení namátkových kontrol soukromých veterinárních lékařů schválených pro vydávání pasů se zaměřením na předávání povinných údajů pověřené osobě, tj. KVL ČR.

S pozdravem

MVDr. Milan Malena, Ph.D., ústřední ředitel