Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Stanovy České buiatrické společnosti – platný dokument, nebo cár papíru?

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Stanovy České buiatrické společnosti – platný dokument, nebo cár papíru?

Vážení kolegové buiatrici,

rozhodl jsem se cestou tohoto otevřeného dopisu vyjádřit svůj údiv nad funkcí naší jediné profesní organice, která sdružuje praktické lékaře zabývající se praxí v oblasti buiatrické medicíny.

Před nedávnem se mi po velikém úsilí dostaly do ruky stanovy ČBS. Upřímně řečeno, mělo mi být podezřelé, že tento veřejný dokument není nikde volně k dispozici a zachází se s ním, jako by měl vysoký stupeň utajení. Každopádně jsem v první chvíli myslel, že jsem buď členem jiné společnosti, nebo dokument patří někomu jinému.

Proto jsem se rozhodl tímto otevřeným dopisem upozornit na „jisté nesrovnalosti“. Vezměme to od začátku. Název, sídlo, logo, razítko a podobné obecné věci by se zdály být v pořádku. Nicméně pak už se ale nenajde ani jeden článek, který by fakticky platil nebo nebyl nějakým způsobem porušován.

Jelikož tyto stanovy zřejmě zná jen velmi málo členů, dovolím si upozornit na, podle mého názoru nejdůležitější, nedostatky poněkud podrobněji.

Čl. 7 Cíl činnosti se v praxi odbývá pořádáním dvou teoretických seminářů (byť obvykle na aktuální a zajímavá témata), zvláště dnes, kdy se neustále objevují nové lékařské a diagnostické postupy, je výměna poznatků a informací na národní, ale i nadnárodní úrovni, mimořádně důležitá. Jako příklad mohu uvést poslední semináře na VETFairu, kde nám byla představena metoda laparoskopické operace dislokace slezu. Bohužel poněkud se zpožděním a zajímavé je, že to nebylo z univerzitního pracoviště tedy „seshora“, jak bývá obvyklé, ale kolegou z terénu tedy „zespoda“. A před několika lety na chirurgickém kongresu v Bernu, byla přestavena už jako poměrně rutinní metoda.

Čl. 8 Majetek a hospodaření – tímto článkem začínají největší (a také nejzajímavější) nesrovnalosti týkající se vedení a správních orgánů? Prezidium jsme volili, ale zná někdo z kolegů složení zde zmíněné revizní komise, která má kontrolovat hospodaření? Existuje vůbec? Nebo bude narychlo složena jen za účelem odpovědi na tento dopis? Ale o revizní komisi ještě podrobněji.

Čl. 10 Práva členů – byl někdy někdo informován o činnosti ČBS, jak tento článek ukládá? Je to zanedbání, nebo kromě seminářů ČBS žádnou činnost nevyvíjí? Na internetových stránkách ČBS (které mimochodem nejsou samostatné, ale pracují pod vetwebem) je poslední „aktualita“ z roku 2004(!). Pánové, sedmdesátá léta minula, máme 21. století! Využíval někdy někdo zde zmíněných výhod, jiných, než je sleva vložného na seminář?

Čl. 14 Kongres – v ČBS pojem neznámý, má se scházet jedenkrát ročně a, kromě volby správních orgánů, schvalovat konání dalšího řádného zasedání. Též má být každé dva roky svolán „Národní kongres“ (kdo ví, jak se liší od každoročního kongresu?), který má být přípravou na Světový buiatrický kongres, nebo po něm následovat. Čili by mě zajímalo, kolikrát byl za desetiletou existenci svolán? Za kongres se zřejmě považují semináře, ovšem dostal někdy někdo písemné podklady, jak je uvedeno ve stanovách? A pokud kongres skutečně proběhl, byl z něho udělán zápis, jak tento odstavec ukládá? Kde je možné do něj nahlédnout, když už nebyl rozeslán, jak je psáno? (na webové stránky se nedívejte, tam není).

Čl. 15 Prezidium – má být voleno na dva roky. Čili bychom měli mít za sebou již práci pěti prezidií. Mohl by mi někdo ze současného prezidia sdělit, kdy probíhaly volby v minulosti a kdo byl členem těchto pěti prezidií? Zdá se totiž, jako by do minulého roku žádné volby neprobíhaly. Zasedání prezidia se koná nejméně dvakrát do roka. Je to dodržováno? A pokud náhodou ano, proč nejsme informováni, o čem aktuálním se jedná a jaké věci se řeší? A dále máme tedy rok nové prezidium, a jelikož jsme uprostřed volebního období, může mi někdo z členů prezidia sdělit, co se povedlo, co je naplánováno atd., zkrátka informovat o svojí dosavadní činnosti?

Čl. 16 Prezident – máme za sebou též pět prezidentských volebních období, může mi někdo říci, kdo byl ve funkci prezidentů, když je možné být pouze 2x za sebou? A může mi někdo říci, kdy proběhla poslední volba a s jakým výsledkem?

Čl. 17 Revizní komise – mám za to, že nejenže nefunguje, ale ani neexistuje. Neboť má být volena kongresem a jak jinak než na období dvou let. Má dohlížet na dodržování zákonů a stanov. Má vyhotovovat podrobnou každoroční zprávu. Chtít vidět třeba jen tu poslední je určitě zbytečné, neb žádná taková komise evidentně není a zřejmě nikdy nebyla.

Čili vážení přátelé a kolegové, jak vidíte, činnost a existence České buiatrické společnosti je obestřena tajemstvím. A do značné míry se tím vysvětluje neochota veřejně tyto stanovy prezentovat. Tento dopis zasílám souběžně na sekretariát ČBS a požaduji, aby mi jako členu bylo vysvětleno, proč se nedodržují zmíněné články schválených stanov. Jestli jsou špatné, tak proč se neschválí jiné? Bylo by to mnohem lepší, než je porušovat. A za této situace se musím ptát, proč vlastně tedy ČBS existuje, když porušuje téměř vše, čím se má řídit,

a z cílů si stanovených není ani jeden důsledně naplňován (alespoň ve smyslu moderního fungování podobných organizací v zahraničí)? Osobně si myslím, že odpovědi na tyto otázky znám. Rozebírat je zde však nebudu, neb se domnívám, že každý je schopen vytvořit si na základě svých poznatků názor svůj.

Velmi pravděpodobně bude tento dopis některými představiteli ČBS brán jako osobní útok, nicméně já bych byl skutečně rád, aby naše profesní organizace byla pokroková, moderní, flexibilní, k něčemu dobrá a zařadila se po bok podobných organizací v zahraničí. Je jisté, že naše zemědělství a chov skotu jako jeho páteř bude podrobeno i v budoucnu poměrně těžkým zkouškám. Je hloupost držet se stranou hlavního proudu vývoje v oboru a myslet si, že konzervativním a zpátečnickým přístupem si zajistíme budoucnost. Není tomu tak. Máme šanci jen tehdy, když se připojíme. A podle mého názoru jsou naše šance mnohem větší. Můžeme stanout velmi blízko čela tohoto proudu a mít i jistý vliv na jeho směr. K tomu ale potřebujeme mít dobrou základnu. Přál bych si, aby tato naše organizace se stala takovou základnou, skutečnou oporou, a to jak po stránce odborné, tak i poradenské, aby zprostředkovávala informace a spolupráci na mezinárodní úrovni i mezi veterinárními lékaři, a tím snad i přispěla ke zvýšení zájmu o toto odvětví veterinární medicíny mezi studenty a absolventy vysokých škol.

MVDr. Petr Slavík, Ph.D.