Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Veterinární besídka v ZOO

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Veterinární besídka v ZOO

Na našem posledním setkání projevili členové našeho plzeňského sdružení přání uskutečnit jednání na zcela originálním místě. Pro tentokrát jsme proto zvolili restauraci Lüftnerka nacházející se v ZOO Plzeň. Díky pochopení vedení zoologické zahrady a provozovatel restaurace, za vydatné pomoci kolegy Zdeňka Rampicha, kterému patří náš dík, se nám podařilo uskutečnit jednání v tomto originálním stavení. Umístění restaurace umožňuje kochat se pohledem na noční Plzeň, ale chladné počasí a neosvětlená zahrada nás odradily od noční prohlídky. Nikdo z nás neměl chuť se stát krmivem pro dravé šelmy. Mezi váženými hosty našeho setkání byli zástupci Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj manželé Fabryovi a zástupce firmy Cymedica MVDr. Roman Kovařík.

Naše jednání se neslo v aktuálním duchu, který se dotýká nejen soukromého, ale i státního veterinárního sektoru. Tím je mimořádné veterinární opatření, na základě kterého se provádí očkování proti katarální horečce ovcí. Z našeho sdružení má podepsanou smlouvu 34 soukromých veterinárních lékařů (tj. 37 % členské základny). Názory na tuto akci byly protichůdné. Jeden názor byl ale nám všem společný – zbytečné byrokratické zatížení související s touto vakcinací. Když jsem si udělal teoretický postup, pokud bych prováděl očkování v souladu se všemi nařízeními a smlouvou s místně

příslušnou KVS, zjistil jsem, že musím udělat 14 úkonů, minimálně pět úkonů bez ohledu na vzdálenost chovatele, velikost jeho farmy, technologii chovu vše vlastním jménem na vlastní odpovědnost, řádně a včas za cenu 25 Kč sDPH za jedno očkování. Ubíjející se mi zdá vyplňování jednoho úkonu do evidence chovatele (stájový registr zvířat v hospodářství), průvodního listu skotu, potvrzení o provedeném očkování a přeočkování proti katarální horečce ovcí (sérotyp 8) a o záznamu počtu neočkovaných zvířat s podpisem chovatele. Osobně si myslím, že veterinární lékař by měl provést pouze záznam do stájového registru zvířat v hospodářství (tzv. stájový deník) a jeho kopie by měla být dostatečným důkazem o provedení tohoto úkonu a stát se přílohou faktury. Ostatní náležitosti by si měl provádět chovatel sám, neboť je v jeho zájmu, aby měl svůj majetek – zvířata zdravá a chráněná před katarální horečkou. Záznamem v souvisejících dokumentech by se jeho zvířata stala volně obchodovatelná nejen v rámci České republiky, ale i Evropské unii.

Při rozhovoru s jedním ze starších a zkušených kolegů jsem si uvědomil i jeden důležitý fakt. Je to poprvé, kdy SVS ČR platí tak vysokou cenu za úkon. Administrativu veterinární lékař často provádí ve spolupráci s majitelem zvířat a faktura za tuto akci je KVS zaplacena včas, bez otálení a nutnosti upozorňování a čekání na žně a jiné ekonomické a finanční úkazy ovlivňující zemědělství. Snad proto by mělo patřit poděkování vyjednávačům KVL ČR se státní veterinární správou za tuto cenu, která ovšem v jiných geografických podmínkách, technologiích odchovu a individualitě chovatele je silně podhodnocena. Proto by ze strany členů KVL ČR mělo konečně zaznět, na kolik si cení svoji práci a čas související s těmito akcemi, ze kterých je patrný spěch a nejasnosti v rozhodování. Z naší dotazníkové akce byla stanovena cena 385 Kč (od 683 Kč do 88 Kč). Nejvyšší cena odpovídá úkonu, pokud by veterinární lékař prováděl pouze jednu vakcinaci u jednoho zvířete u nespokojeného chovatele, který nemá pro vakcinaci proti katarální horečce pražádné pochopení. Pokud by se jednalo o zákrok hromadný ve vazné stáji s připraveným a ochotným personálem, byla by cena samozřejmě podstatně nižší. Pro ilustraci si dovolím uveřejnit cenu mého účetního, který si účtuje za jednu řádku v daňové dokumentaci cenu od 9 do 12 Kč s DPH, a likvidace 1 kg nebezpečného odpadu mě přijde na 68 Kč/1 kg s DPH.

Několik dotazů bylo směrováno i na zástupce výrobce vakcíny, která se používá v České republice. Kolega Roman Kovařík velice erudovaně a odborně odpověděl na všechny otázky související s použitím této nové vakcíny, neboť se jedná o zcela nové onemocnění, které se v naší republice do konce minulého roku neobjevilo a neřešilo. Dr. Kovařík popsal hlášené případy nežádoucích účinků při použití této vakcíny, ale bližším zkoumáním a prověřováním bylo zjištěno, že se nejednalo o následek provedené vakcinace. Mnoho kolegů je nespokojeno s termínem prováděné vakcinace,

neboť se často dostává do střetu s již zavedenými vakcinačními schématy v jednotlivých chovech (např. IBR, trichofytóza skotu, koronavirové infekce) a provedení vakcinace novou neznámou vakcínou vyvolává často mezi chovateli a veterináři obavy o výsledný efekt těchto úkonů.

Z rozhovoru s Dr. Fabrym – naším epizootologem, kolegy z praxe jsem vycítil kolegialitu při řešení tohoto mimořádného veterinárního opatření. Nikdo z kolegů si nestěžoval na činnost úředních veterinárních lékařů a plně chápali jejich postavení, kdy musí řešit koncepčně chaotické rozhodnutí ministerských úředníků.

Naše jednání se protáhlo do pozdního večera, kdy jsme se za svitu hvězd rozcházeli do svých domovů a ordinací. Příští letní besídka je plánována na červen a bude spojena s prohlídkou ZOO, na kterou jste srdečně zvaní.

P. S. Rezervujte si ve svých kalendářích termín 21. 2. 2009 pro účast na III. plzeňském pohodovém veterinárním plesu.

MVDr. Leoš Grejcar