Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Z redakční pošty: Veterinární besídka v ZOO

   Z REDAKČNÍ POŠTY

Veterinární besídka v ZOO

Na našem posledním setkání projevili členové našeho plzeňského sdružení přání uskutečnit jednání na zcela originálním místě. Pro tentokrát jsme proto zvolili restauraci Lüftnerka nacházející se v ZOO Plzeň. Díky pochopení vedení zoologické zahrady a provozovatel restaurace, za vydatné pomoci kolegy Zdeňka Rampicha, kterému patří náš dík, se nám podařilo uskutečnit jednání v tomto originálním stavení. Umístění restaurace umožňuje kochat se pohledem na noční Plzeň, ale chladné počasí a neosvětlená zahrada nás odradily od noční prohlídky. Nikdo z nás neměl chuť se stát krmivem pro dravé šelmy. Mezi váženými hosty našeho setkání byli zástupci Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj manželé Fabryovi a zástupce firmy Cymedica MVDr. Roman Kovařík.

Naše jednání se neslo v aktuálním duchu, který se dotýká nejen soukromého, ale i státního veterinárního sektoru. Tím je mimořádné veterinární opatření, na základě kterého se provádí očkování proti katarální horečce ovcí. Z našeho sdružení má podepsanou smlouvu 34 soukromých veterinárních lékařů (tj. 37 % členské základny). Názory na tuto akci byly protichůdné. Jeden názor byl ale nám všem společný – zbytečné byrokratické zatížení související s touto vakcinací. Když jsem si udělal teoretický postup, pokud bych prováděl očkování v souladu se všemi nařízeními a smlouvou s místně

příslušnou KVS, zjistil jsem, že musím udělat 14 úkonů, minimálně pět úkonů bez ohledu na vzdálenost chovatele, velikost jeho farmy, technologii chovu vše vlastním jménem na vlastní odpovědnost, řádně a včas za cenu 25 Kč sDPH za jedno očkování. Ubíjející se mi zdá vyplňování jednoho úkonu do evidence chovatele (stájový registr zvířat v hospodářství), průvodního listu skotu, potvrzení o provedeném očkování a přeočkování proti katarální horečce ovcí (sérotyp 8) a o záznamu počtu neočkovaných zvířat s podpisem chovatele. Osobně si myslím, že veterinární lékař by měl provést pouze záznam do stájového registru zvířat v hospodářství (tzv. stájový deník) a jeho kopie by měla být dostatečným důkazem o provedení tohoto úkonu a stát se přílohou faktury. Ostatní náležitosti by si měl provádět chovatel sám, neboť je v jeho zájmu, aby měl svůj majetek – zvířata zdravá a chráněná před katarální horečkou. Záznamem v souvisejících dokumentech by se jeho zvířata stala volně obchodovatelná nejen v rámci České republiky, ale i Evropské unii.

Při rozhovoru s jedním ze starších a zkušených kolegů jsem si uvědomil i jeden důležitý fakt. Je to poprvé, kdy SVS ČR platí tak vysokou cenu za úkon. Administrativu veterinární lékař často provádí ve spolupráci s majitelem zvířat a faktura za tuto akci je KVS zaplacena včas, bez otálení a nutnosti upozorňování a čekání na žně a jiné ekonomické a finanční úkazy ovlivňující zemědělství. Snad proto by mělo patřit poděkování vyjednávačům KVL ČR se státní veterinární správou za tuto cenu, která ovšem v jiných geografických podmínkách, technologiích odchovu a individualitě chovatele je silně podhodnocena. Proto by ze strany členů KVL ČR mělo konečně zaznět, na kolik si cení svoji práci a čas související s těmito akcemi, ze kterých je patrný spěch a nejasnosti v rozhodování. Z naší dotazníkové akce byla stanovena cena 385 Kč (od 683 Kč do 88 Kč). Nejvyšší cena odpovídá úkonu, pokud by veterinární lékař prováděl pouze jednu vakcinaci u jednoho zvířete u nespokojeného chovatele, který nemá pro vakcinaci proti katarální horečce pražádné pochopení. Pokud by se jednalo o zákrok hromadný ve vazné stáji s připraveným a ochotným personálem, byla by cena samozřejmě podstatně nižší. Pro ilustraci si dovolím uveřejnit cenu mého účetního, který si účtuje za jednu řádku v daňové dokumentaci cenu od 9 do 12 Kč s DPH, a likvidace 1 kg nebezpečného odpadu mě přijde na 68 Kč/1 kg s DPH.

Několik dotazů bylo směrováno i na zástupce výrobce vakcíny, která se používá v České republice. Kolega Roman Kovařík velice erudovaně a odborně odpověděl na všechny otázky související s použitím této nové vakcíny, neboť se jedná o zcela nové onemocnění, které se v naší republice do konce minulého roku neobjevilo a neřešilo. Dr. Kovařík popsal hlášené případy nežádoucích účinků při použití této vakcíny, ale bližším zkoumáním a prověřováním bylo zjištěno, že se nejednalo o následek provedené vakcinace. Mnoho kolegů je nespokojeno s termínem prováděné vakcinace,

neboť se často dostává do střetu s již zavedenými vakcinačními schématy v jednotlivých chovech (např. IBR, trichofytóza skotu, koronavirové infekce) a provedení vakcinace novou neznámou vakcínou vyvolává často mezi chovateli a veterináři obavy o výsledný efekt těchto úkonů.

Z rozhovoru s Dr. Fabrym – naším epizootologem, kolegy z praxe jsem vycítil kolegialitu při řešení tohoto mimořádného veterinárního opatření. Nikdo z kolegů si nestěžoval na činnost úředních veterinárních lékařů a plně chápali jejich postavení, kdy musí řešit koncepčně chaotické rozhodnutí ministerských úředníků.

Naše jednání se protáhlo do pozdního večera, kdy jsme se za svitu hvězd rozcházeli do svých domovů a ordinací. Příští letní besídka je plánována na červen a bude spojena s prohlídkou ZOO, na kterou jste srdečně zvaní.

P. S. Rezervujte si ve svých kalendářích termín 21. 2. 2009 pro účast na III. plzeňském pohodovém veterinárním plesu.

MVDr. Leoš Grejcar

Komora veterinárních lékařů České republiky