Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o uveřejnění odpovědi

  Z činnosti komory – Ozvěny ze sněmu

Komoře veterinárních lékařů ČR
Palackého 1–3
612 42 Brno – Královo Pole
dále jen Komora

ve věci: práva na uveřejnění odpovědi
podle tiskového zákona

ŽÁDOST O UVEŘEJNĚNÍ ODPOVĚDI

podle ust. § 10 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskového zákona)

I.

V časopise ZVĚROKRUH vydávaném Komorou, číslo 5, 2012, ročník 19 došlo na str. 1 k zveřejnění informace následujícího znění: „Když k tomu ještě připočítám, že například paní kolegyně Načeradská jezdí z Prahy do Brna standardně čtyři hodiny tam a čtyři zpátky, kolega Matušina z Lysé nad Labem jakbysmet a paní předsedkyně komise se také nežinýruje, je na problém zaděláno.“ Tato informace je uvedena v kontextu popisu sporu o výši náhrad vyplácených členům revizní komise.

II.

Dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona má fyzická osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi, pokud bylo uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí a vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit. Tvrzení, že „paní kolegyně Načeradská jezdí z Prahy do Brna standardně čtyři hodiny tam a čtyři zpátky“ je svojí povahou skutkové, neboť se vztahuje k době strávené a vykázané konkrétní osobou na cestu z Prahy do Brna. Toto tvrzení pak samo o sobě, v kontexu předmětného editorialu a dalšího obsahu předmětného čísla, vyvolává u čtenáře dojem, že dotčená osoba vykazuje nestandardní dobu jízdy a zřejmě udává fi ktivní dobu jízdy za účelem získání majetkového prospěchu. Jde tak o tvrzení svým obsahem směřující proti mé cti.

III.

Vzhledem k výše uvedenému využívám tímto práva vůči vydavateli periodické tiskoviny na uveřejnění odpovědi následujícího znění:

„V posledním čísle uveřejněná informace o tom, že standardně vykazuji Komoře na cestu mezi Prahou a Brnem čtyři hodiny, je v rozporu se skutečností i obsahem dokladů, které měla Komora v době zveřejnění dotčené informace k dispozici a od kterých mám samozřejmě kopie. Za rok 2011 mi vychází průměrný čas na jednu cestu 3,2 hodiny a to včetně všech dopravních omezení, stání v kolonách atd. V jediném případě jsem na cestu potřebovala více než čtyři hodiny a to bylo vzhledem k doložené závadě na použítém automobilu.“

IV.

Dovoluji si tímto připomenout, že dle ustanovení § 13 citovaného zákona je vydavatel povinen uveřejnit odpověď ve lhůtě 8 dnů a není-li to možné, v nejbližším následujícím čísle periodického tisku. Odpověď musí být zveřejněna formou rovnocennou napadenému sdělení a jelikož v dotčeném případě šlo o část editorialu na první stránce, požaduji, aby odpověď byla zveřejněna rovněž na první stránce.

V.

Závěrem si dovoluji upozornit na skutečnost, že zveřejněním odpovědi nezaniká mé právo na ochranu jména, které bylo poškozeno nejen v rámci zde napadeného tvrzení v Komorou vydávaném periodiku, ale i v rámci dalších výroků pronesených na moji adresu pane prezidentem Komory MVDr. Ondřejem Rychlíkem a předsedou EK panem MVDr. Radomírem Mráčkem během XXI. sněmu KVL ČR, jakož i při dalších příležitostech. Dovoluji si proto navrhnout, aby tito funkcionáři Komory využili příležitosti povinného otištění mé odpovědi k zveřejnění omluvy a dementování svých tvrzení o délkách mých cest na jednání revizní komise. Za předpokladu zveřejnění přiměřené omluvy budu tímto považovat tuto věc za vyřízenou a nebudu považovat za nezbytné řešit úvahy, nakolik jsou šíření těchto tvrzení informačním šumem, kdy si dotčená osoba nepřekontrolovala údaje obsažené v příslušných dokladech, a kdy jde o úmyslné šíření nepravdivých informací za účelem poškození dobrého jména či úmyslné zastrašování.

 
V Praze dne 27. 5. 2012
……………………………………….
MVDr. Martina Načeradská