Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zakáže směrnice EU veterinářům prodávat antibiotika?

  Z činnosti komory

K. Daniel, M. Grym

Tento pokus o regulaci se zdá být poněkud nešťastným

Komora veterinárních lékařů České republiky neuspěla se snahou v Evropském parlamentu, která měla zabránit schválení směrnice, podle níž nebudou moci prodávat antibiotika, ale pouze předepisovat. Směrnice má pomoci řešit problém s rezistencí vůči antibiotikům, podle českých veterinářů však jde o nesmysl a varují před důsledky, uvedl na tiskové konferenci v Brně prezident komory Jan Bernardy.

Návrh podala Dánka Anna Rosbachová z Komise pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. V její zemi nařízení pomohlo snížit rezistenci bakterií u prasat, ve Španělsku a Itálii však nezafungovalo. „Klíčové však je, že rezistence bakterií vůči antibiotikům vzniká z více než 95 procent v humánní medicíně v nemocnicích. Problém je závažný, evropští poslanci se jej však rozhodli vyřešit po svém,“ řekl člen představenstva Komory Martin Grym.

Čeští veterináři se snažili lobbovat u českých europoslanců, aby zvedli proti návrhu ruku, přesto byl přijat. Od roku 2015, pokud směrnici schválí i Evropská komise, budou moct antibiotika jen předepisovat. „Klient s nemocným zvířetem tak půjde do lékárny a tam si lék koupí. Povede to však k tomu, že ho to vyjde často dráž, protože nebude potřebovat celé balení,“ míní Grym. Další důsledek je podle Komory ten, že se začnou obcházet veterináři a antibiotika se budou používat nesprávně. „Když někomu doma polovina balení zbude, použije ho příště bez konzultace s lékařem, nebo ho prodá známému, který bude mít nemocného psa,“ myslí si Grym. „Ovšem problém s rezistencí bakterií vůči antibiotikům to nevyřeší,“ dodal.

11. 01. 2013 | Zpráva ČTK

Nejen v Evropě se v posledních letech objevují problémy s narůstajícími rezistencemi bakterií vůči antibiotikům. Vznik rezistencí je částečně přirozeně probíhající proces, částečně jej však urychlují méně odpovědné způsoby jejich použití, jako je nedostatečná doba nebo nedostatečné dávky při jejich podávání. V civilizovaných a technicky vyspělých zemích se stává obrovskou slabinou demokratických procesů úporná snaha některých médií a některých politiků hledat témata jednoduše atraktivní pro většinového voliče. Ten se však v technicky komplikovanějších oblastech zpravidla ztrácí a témata jako „energie z jádra“, „hrozba prasečí chřipky“ nebo „nefungující antibiotická léčba“ začínají žít vlastním iracionálním životem, plnit titulky oblíbených médií a postupně se stávají svébytným objektem různých „konatelů dobra“ na národních i mezinárodních fórech.

Jedním z takových příkladů je zpráva, kterou v Evropském parlamentu přednesla dánská poslankyně Anna Rosbachová a která byla v pozměněné formě přijata začátkem prosince 2012.

…je řada způsobů jak lovit voliče. Tentokrát je na řadě nefungující antibiotická léčba

 

Zasedá parlament – držte si peněženku!

Citát platí po staletí, ale Evropský parlament však zdá se dovádí některé jurodivé nápady k dokonalosti. Ve snaze omezit spotřebu veterinárních léčiv a narůstající rezistenci vůči antimikrobiálním látkám označovaným pracovně jako Rosbach Report, ofi ciálně jako Microbial Challenge – Rising threats from Antimicrobial Resistance (2012/2041(INI). V tomto materiálu europoslankyně navrhovala novelizaci paragrafu 4a (v pozměněné verzi stejného reportu pak paragraf 16, odst. 2), která předpokládala oddělení práva veterinárních lékařů předepisovat antibiotika na recept od práva tato léčiva chovatelům pro jejich zvířata prodávat. Jinými slovy by veterinární lékař mohl antibiotikum pouze předepsat, nikoli ho chovateli přímo vydat či prodat.

Důvodem k navrhovanému opatření byl předpoklad, že veterinární lékaři jsou ekonomicky motivováni antibiotika chovatelům, prodávat a proto jich předepisují více, než by bylo ve skutečnosti potřeba. Zákaz antibiotikum prodávat je zde tedy považován za jeden z prostředků, jak spotřebu antibiotik omezit, a tím oddálit rozvoj rezistencí bakterií vůči antimikrobiálním látkám.

Za zmíněným usnesením předloženým k rozpravě v EP stálo doporučení, aby se v okamžiku revize směrnice 2001/82/EC nezapomnělo na implementaci opatření, která zamezí nadměrnému používání antibiotik v léčbě včetně 1. omezení práva předepisovat ATB pouze na kvalifi kované veterinární lékaře (což není v řadě EU zemí zcela běžné – Sic!) a 2. zmiňované oddělení práva veterinárního lékaře antibiotika předepisovat od práva je vydávat a prodávat.

Schválená zpráva nemá status právně účinné normy

Ve skutečnosti neexistují žádné důkazy, že by v zemích, kde toto opatření již díky místní legislativě vešlo v účinnost a uplatňuje se (skandinávské a některé latinské země), došlo k zlepšení stavu oproti zemím, které toto opatření neuplatňují. Evropská veterinární federace (FVE) se sídlem v Bruselu vyzvala v prvních dnech prosince své členy, mezi něž patří jednotlivé národní veterinární profesní organizace, aby oslovili své národní europoslance s vysvětlením a výzvou pro tento návrh nehlasovat. FVE sama lobbuje v této věci již dlouhá léta a její trvalé stanovisko lze shrnout: „Zákaz prodeje veterinárních léčiv veterinárními lékaři nemůže vést k menšímu používání antibiotik ani ke zpomalení narůstání antibiotických rezistencí“.

Rozprava ohledně reportu poslankyně Rosbachové proběhla v Evropském parlamentu 10. 12. 2012. Problematický paragraf byl nakonec před jednáním ze zprávy vyjmut, nicméně k tomuto tématu bylo v průběhu jednání podáno deset kompromisních pozměňovacích návrhů, které daná ustanovení obsahovaly.

Hlasování proběhlo 11. 12. 2012 s následujícím výsledkem: 264 poslanců bylo proti a 394 pro ponechání předmětného paragrafu o oddělení práva antibiotika předepisovat od práva je vydávat či prodávat. Modifi kované ustanovení tedy ve zprávě zůstalo.

Schválená zpráva nemá status právně účinné normy. DG Health and Consumer Protection (SANCO) má podle dostupných informací podat oficiální návrh novely

 

…Veterinární lékaři upozorňují, že ač humánní lékaři léky neprodávají, přesto spotřeba antibiotik i frekvence rezistencí v humánní sféře neustále narůstá

zákona Animal Health Law na jaře 2013, ale schvalovací procedura a jeho možné přijetí se nedá očekávat dříve než před vypršením mandátu EP, tj. až v roce 2015. Vývoj situace je trvale sledován zástupci (nejen české) veterinární profese, ale samozřejmě také zemědělskou a především lékárnickou lobby.

Jedna profese – jeden hlas?

Snad. Doufejme. V této záležitosti je bezesporu potřeba spolupracovat se Státní veterinární správou, ÚSKVBL a dalšími institucemi, ať již na vládní či odborné úrovni, které mají k věci monitoringu a rezistencí na našem území co říci. Tím více, že pro DG SANCO není formálním partnerem nikdo jiný než vládní orgán.

Argumenty hovořící proti návrhu směřujícímu k oddělení preskripce a výdeje antibiotik jsou z pozice Komory veterinárních lékařů ČR jasné:

prvotním zájmem veterinárních lékařů je zdraví pacientů

  • veterinární lékař je v civilizovaných zemích jedním z výhradních poskytovatelů odborných služeb,

  • výdej a dodávka veterinárních léčiv se v průběhu času staly nedílnou součástí jeho služby,

  • veterináři spolu s majiteli zvířat, spolu s výrobci, spolu s distributory, spolu s lékárníky a spolu se všemi ostatními články řetězu žijí v otevřeném společném ekonomickém prostoru,

  • iracionální politické snahy dostat poskytování a dodávku veterinárních léčiv z rukou veterinárního lékaře jsou rozumově a prakticky neodůvodnitelné a vracejí nás zpět do časů „konatelů dobra“, konajících však bez ohledu na náklady a konečné výsledky,

  • veterinární léčiva by takto byla vystavována ještě menší kontrole medicínsky vzdělaných odborníků a daleko méně v reálném prostředí dostupná pro jejich konečné uživatele,

  • diskutovaná úprava směřuje nejen k podstatnému zvýšení nákladů pro spotřebitele, ale v konečném důsledku ani neomezuje objem používaných veterinárních léčiv – směřuje ovšem k redistribuci marží z prodeje veterinárních léčiv k jiným článkům než veterinárním lékařům.

veterinární léčiva by takto byla vystavována ještě menší kontrole medicínsky vzdělanými odborníky a daleko méně v reálném prostředí dostupná pro jejich konečné uživatele

I některé praktické argumenty proti tomuto posunu jsou zcela nesporné; v řadě oblastí by vedl:

1. ke snížení dostupnosti léčby a tím i negativnímu dopadu na welfare zvířat ve venkovských oblastech,

2. k výraznému zdražení léčby u malých a okrajových druhů zvířat, s výdejem léčiv limitovaným na jednotkové balení,

3. k preskripcím a objednávkám větších objemů předem s následnými problémy s věrohodnými způsoby likvidace zbytků či postoupení nespotřebovaných zásob atd.,

4. tedy k přesně opačným dopadům, než je úmyslem diskutované úpravy a smyslem antibiotické politiky pro snižování rezistencí a dohledu na rezidua antibiotik v životním prostředí, potažmo přímo v potravním řetězci,

5. k paradoxně zvýšenému výdeji antibiotik, při prodeji pouze originálních balení léčiv lékárnami [Pozn.: V současné době tvoří např. drobná zvířata mimo oba hlavní druhy (pes + kočka) 5–10 % klientely veterinárního lékaře zabývajícího se malou a smíšenou praxí.]

6. k nesprávnému nakládání s antibiotiky s nanejvýš pravděpodobným následkem ještě vyššího rizika tvorby rezistentních kmenů bakterií u zvířat chovaných v bezprostředním kontaktu s člověkem (v bytech), a tím vyššímu riziku přenosu rezistentních kmenů na člověka.

Najdi si svého poslance…?

Komora veterinárních lékařů ČR oslovila před hlasováním o předmětné zprávě Anny Rosbachová všechny české europoslance dopisem. Prezident KVL ČR pak ještě oslovil české europoslance – lékaře, tj. poslance Maštálku, Cabrnocha, Ouzkého, Roithovou a Sehnalovou. Někteří další členové představenstva oslovili poslance, kteří jsou jim buď známi osobně, nebo prostřednictvím jejich tajemníků. Zpětně se telefonicky ozvali tajemníci poslanců Maštálka a Roithové, kteří přinejmenším verbálně spolupráci uvítali.

Českým europoslancům Komora potvrdila, že prvotním zájmem veterinárních lékařů je zdraví pacientů a spokojenost jejich majitelů. Diskutovaná zpráva však míří opačným směrem. Veterinární lékaři upozorňují, že ač humánní lékaři léky neprodávají, přesto spotřeba antibiotik i frekvence rezistencí v humánní sféře neustále narůstá. Jestliže se však dohled na používání antibiotik vymkne kontrole medicínsky vzdělaných odborníků, lze počítat s těžko předvídatelnými důsledky na vývoj rezistentních kmenů bakterií a na obsah reziduí antimikrobiálních látek v potravinovém řetězci. Proto se KVL ČR připojila k výzvě Evropské veterinární federace a vyzvala všechny české europoslance, aby tento – snad dobře míněný, ale nepříliš promyšlený – návrh nepodporovali.

 
20. ledna 2013
K. Daniel, M. Grym