Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zakladatel moderní veterinární chirurgie a ortopedie prof. MVDr. Emanuel Král

  Z historie

Ladislav Němeček, Zdeněk Žert, Alois Nečas, Petr Raušer

K nedožitým stoletým narozeninám

… Rodiče prof. Krále – František a Marie Královi

…Jako asistent v roce 1934 před budovou Chirurgické a oční kliniky

 

Dne 19. 10. t. r. by se dožil 100 let pan profesor MVDr. Emanuel Král, dlouholetý vedoucí katedry chirurgie, ortopedie a rentgenologie, zakladatel moderní veterinární chirurgie a ortopedie. Narodil se v Kutné Hoře v rodině živnostníka. Po maturitě začal studovat na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně, kterou ukončil s prospěchem výborným v roce 1934. Po získání zvěrolékařského diplomu se stal 1. 7. 1934 asistentem Chirurgické a oční kliniky (obr. 2) vedené profesorem MVDr. Karlem Pardubským a toto pracoviště se stává jeho celoživotním působištěm. V roce 1935 po obhajobě disertační práce získal titul doktora veterinární medicíny. Když po ukončení 2. světové války a znovuotevření vysoké školy byla pozastavena činnost a byl penzionován prof. Pardubský, byl dočasně vedením chirurgické kliniky pověřen prof. MVDr. Alois Hanslian, přednosta Onychologického ústavu (obr. 4). Po habilitaci v roce 1946 jako vedoucí kliniky se stal mladý docent MVDr. Emanuel Král, který jako představitel oboru zůstal až do svého odchodu do důchodu v roce 1977. Po tragické smrti profesora Hansliana v roce 1948 převzal i vedení Onychologického ústavu a přednášky tohoto oboru. V roce 1949 byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 1966 řádným profesorem chirurgie a ortopedie. Po vzniku kateder se stal v roce 1950 nejprve vedoucím katedry chirurgicko-porodnické, která se členila na chirurgickou kliniku vedenou doc. Jurným, ortopedickou kliniku vedenou prof. Králem a porodnickou kliniku, jejímž vedoucím byl prof. Přibyl. Záhy se však ukázalo, že toto formální spojení nebylo dobré, a proto již v roce 1953 vznikla samostatná katedra chirurgicko-ortopedická v čele s prof. Králem a samostatná katedra porodnictví s vedoucím prof. Přibylem. Vedoucím chirurgicko-ortopedické katedry, která v roce 1961 byla přejmenována na katedru chirurgie, ortopedie a rentgenologie, zůstal až do nové reorganizace kateder po událostech v roce 1968, kdy od 15. 9. 1972 byla tato katedra zrušena a stala se součástí nově vytvořené katedry reprodukce hospodářských zvířat a chirurgie. V rámci vnitřního členění této katedry zastával prof. Král dále funkci vedoucího chirurgické kliniky až do odchodu do důchodu v roce 1977.

Prof. Král byl výborný a oblíbený pedagog. Všichni ti, kterým přednášel jako představitel oboru, mohli posoudit, jakým vynikajícím učitelem byl.

uměl zaujmout dokonalým přednesem perfektně zvládnuté látky

Studenty uměl zaujmout dokonalým přednesem perfektně zvládnuté látky, kterou neustále přepracovával podle nejnovějších poznatků. Jeho přednášky byly bohatě dokumentovány vlastními kresbami, později využíval však prostředků audiovizuální techniky dané doby, včetně televizního přenosu. Do přednášek zařazoval i klinické pacienty. Mimořádnou pozornost věnoval přípravě učebních textů, z nichž některé učebnice a knihy zůstaly trvalými hodnotami i pro další generace.

Proto byl několikrát vyhodnocen jako nejlepší pedagog.

Své mimořádné schopnosti využil prof. Král v akademických funkcích. Od roku 1952 pracoval jako pedagogický prorektor VŠV a po spojení s Vysokou školou zemědělskou jako proděkan. Opětovně zastával funkci proděkana pro pedagogickou činnost v roce 1964 a na základě pozitivního hodnocení byl jmenován v roce 1966 prorektorem VŠZ.

 

… Titulní strany některých učebnic z chirurgie, ortopedie a podkovářství

Kromě výchovy téměř 4000 studentů a akademické funkce pedagogického proděkana nebo prorektora působil prof. Král jako školitel našich i zahraničních aspirantů a zastával funkce v řadě komisí pro udělování vědeckých hodností. Pod jeho vedením se habilitovalo pět učitelů kliniky.

… Prof. MVDr. Karel Pardubský (*1. 11. 1892– †16. 7. 1958) – zakladatel a přednosta Chirurgické a oční kliniky VŠZ v Brně

 

… Prof. MVDr. Alois Hanslian (*4. 4. 1885– † 30. 10. 1948) – zakladatel a přednosta Onychologického ústavu VŠZ v Brně

 

Prof. Král z tehdejšího pedagogického sboru vynikal mimořádnými organizátorskými schopnostmi. Po smrti prof. Hansliana a převzetí Onychologického ústavu realizoval významnou změnu v koncepci tradovaných disciplín. Onychologii, zaměřenou na patologii a terapii kopyta a podkovářství, sloučil s chirurgickými nemocemi pohybového ústrojí do nové disciplíny veterinární ortopedie a vedle chirurgické kliniky vznikla ortopedická klinika. Další změnou, o niž se prof. Král přičinil, bylo převzetí chirurgie a ortopedie sudokopytníků, které do té doby byly tradovány v rámci tehdejší buiatrické a ambulantní kliniky.

V roce 1958 pak založil rentgenologické oddělení, vybavené na velmi dobré prostorové a přístrojové úrovni.

V roce 1958 pak založil rentgenologické oddělení


Vrcholem jeho organizátorských schopností bylo vybudování chirurgicko-ortopedického pavilonu, v němž výuka a klinický provoz byly zahájeny v roce 1981. Pavilon označovaný jako CHOK se stal nejen chloubou školy, ale dostalo se mu uznání mnoha zahraničních odborníků. V roce 1985 pak měl prof. Král s tehdejším rektorem prof. Dražanem rozhodující zásluhy na scénáři a instalaci exponátů na nově vytvořené stálé expozici Kabinetu dějin veterinární medicíny.

Značnou část svého času, zkušeností a energie věnoval prof. Král redaktorské práci buď jako předseda, nebo člen redakčních rad v odborných časopisech Veterinářství, Veterinární medicína, Chirurgia veterinaria, Folia veterinaria a Acta veterinaria. Dále pracoval jako člen vydavatelské rady pro zemědělskou literaturu, jako předseda Státní návrhové komise pro odborné názvosloví ve veterinární medicíně při ÚVTI a jako vědecký redaktor Naučného slovníku zemědělského pro obor veterinární medicína.

Ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti řešil prof. Král se svými spolupracovníky ty významné úkoly a problematiku, které měly bezprostřední vztah k chirurgickým nebo ortopedickým problémům. Výzkumná a publikační činnost prof. Krále zasahovala téměř do všech úseků chirurgie a ortopedie, přičemž nejvíce prací věnoval nemocem pohybového ústrojí a anesteziologii. Byl jediným pokračovatelem prof. Hansliana a publikoval několik knih o podkovářství. Prof. Král sám nebo s dalšími autory vydal 16 knih a učebnic, 17 skript, 18 původních experimentálních prací a více než 60 odborných a vědecko-populárních článků. Mezi publikacemi mimořádně vyniká Speciální veterinární chirurgie v rozsahu 755 stran, v níž autoři prof. Jurný a prof. Král soustředili vše, co v chirurgii a ortopedii bylo tehdy známé.

Dlouholetá pedagogická, organizátorská a vědecko-výzkumná práce prof. Krále byla oceněna četnými uznáními, diplomy a medailemi. Jako jeden z prvních profesorského sboru obdržel v roce 1966 Pešinovu medaili.

Po delší těžké nemoci umírá prof. Emanuel Král 7. ledna 1993 ve věku 81 roků a je pohřben na Ústředním hřbitově v Brně (obr. 9).

 

… od shora: Budovy staré chirurgické kliniky, bývalého Onychologického ústavu, pavilon CHOK, přestavba CHOK v r. 2001 – 2003 na Pavilon klinik malých zvířat

V profesoru Královi odešel jeden z čelních představitelů poválečné generace učitelů, kteří byli důstojnými pokračovateli zakládajících profesorů Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Jeho úsilí o trvalý rozvoj svého oboru a neustálé získávání nových poznatků se nesmazatelně zapsaly do paměti jeho žáků a všech, kteří s prof. Králem spolupracovali. Profesor Emanuel Král jako zakladatel moderní veterinární chirurgie, ortopedie a rentgenologie svou koncepcí žije v základních myšlenkách dynamicky se rozvíjejících jednotlivých oborů veterinární chirurgie.

… Hrob rodiny Jerglovy a urna prof. E. Krále na Ústředním hřbitově v Brně

 

Použitá literatura a prameny:

Böhm, R. (red.): Vysoká škola zvěrolékařská – Veterinární fakulta VŠZL Brno. FV ROH Vet. fakulty VŠZL v Brně, 1959, 59 s.

Böhm, R. (red.): 75 let Vysokého veterinárního učení v Brně. VŠVF Brno a SVL Brno, 1993, 453 s.

Červený, Č., Nečas, A., Doubek, J.: Začátky veterinární chirurgie a oftalmologie v Brně v 1. polovině XX. století. Zvěrokruh, 17, č. 10, 2010: 22 27

Červený, Č., Nečas, A., Doubek, J.: Vývoj brněnské veterinární chirurgie v poválečném období do roku 1960. Zvěrokruh, 17, č. 11, 2010: 26 28

Dražan, J.: Prof. MVDr. Emanuel Král zakladatel moderní veterinární chirurgie a ortopedie v ČSSR. ES VŠV Brno, 1981, 14 s.

Hrabák, R. (red.) a spol: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. VFU, Brno, 1998, 64 s.

Kottman, J., Němeček, L.: Za Prof. MVDr. Emanuelem Králem. Vet. Med., 1993: s. 253

Novotný, E., Böhm, R. a spol.: 50 let Vysokého veterinárního učení v Brně. Vet. fakulta VŠZ Brno, 1968, 424 s.

Večerek, V. a spol.: 90 let Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. VFU Brno 2008, 407 s.

… Vstupní deska do Kabinetu dějin veterinární medicíny; prof. Král při výkladu v Kabinetu dějin veterinární medicíny