Komora veterinárních lékařů České republiky

Zápis z jednání volební komise ze dne 17.1.2018

  Časopis Zvěrokruh 3/2018
     Z činnosti komory


Volba nových zástupců profese do představenstva Komory, revizní komise a do čestné rady

ZÁPIS č. 2 z jednání volební komise KVL ČR dne 17. 1. 2018 na sekretariátě KVL ČR v Brně

Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Dobeš, Raška, Vondráčková Umlášek,

Program:

1. Příprava řádných voleb

2. Projednání žádosti OS KVL Prostějov a OS KVL Přerov o možnosti uložení volebních lístků u notáře

3. Stanovení termínů pro volby 2018

Ad. 1

Bylo diskutováno o způsobu voleb, zda zůstat u systému voleb korespondenčních a elektronických a nebo zvolit jen jeden způsob.

Členové volební komise doporučili představenstvu zvolit způsob pouze korespondenční.

Ad. 2

Volební komise projednala žádost Okresního sdružení Prostějov doručenou na sekretariát KVL ČR dne 15. 12. 2017, která byla následně podpořena i Okresním sdružením Přerov. Volební komise vyjadřuje své přesvědčení, že veškeré nejasnosti kolem posledních voleb byly tehdejším předsedou VoK náležitě objasněny a volby byly proto naprosto regulérní a legitimní. Toto potvrdil svým usnesením i XXV. sněm KVL ČR. Volební komise i přesto respektuje předmět žádosti a požádá notářskou kancelář o vyjádření. Po obdržení vyjádření a jeho projednání seznámí žadatele se svým rozhodnutím. Formulován dopis pro Mgr. Pavla Vavříčka – notáře. Byl také telefonicky konzultován Mgr. Zbyněk Láník v téže záležitosti.

Ad. 3

Volební komise na svém prvním zasedání dne 17. 1. 2018 doporučila následující harmonogram termínů pouze korespondenčních voleb do orgánů KVL ČR, pokud takto rozhodne představenstvo:


do 14. 3. 2018
Písemná výzva ke svolání volebních schůzí okresním sdružením KVL ČR, v nejbližším čísle Zvěrokruhu a ihned na webové stránky KVL ČR. Termín je vázán uzávěrkou časopisu Zvěrokruh č. 4/2018.
22. 6. 2018
Uzávěrka návrhů kandidátů

Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou na sekretariát KVL ČR. Pro rozhodnutí o dodržení termínu k přijetí volebních návrhů je rozhodující datum poštovního razítka na obálce. Je-li schválený návrh kandidátů doručený elektronickou poštou, je třeba jej doplnit nejpozději do tří dnů předložením jeho originálu. Pro zachování lhůty je v tomto případě rozhodující datum odeslání elektronické pošty.
28. 6. 2018
Schůze volební komise, kontrola formální správnosti doručených kandidátek.
do 13. 7. 2018
Odstranění případných formálních nedostatků na kandidátkách.
Zvěrokruh č. 8/2018 uveřejnění kandidátních listin + prezentace jednotlivých kandidátů.
14. 8. 2018
Vytištění hlasovacích lístků, kompletace obálek.
do 31. 8. 2018
Rozeslání volebních lístků všem řádným členům KVL ČR poštou (pokud člen KVL ČR tyto obálky neobdrží, může o jejich zaslání požádat na sekretariátu KVL ČR).
16. 10. 2018
Ukončení korespondenčního hlasování (rozhoduje datum podacího razítka).
18. 10. 2018
Schůze volební komise, sčítání hlasů.
3. 11. 2018
Sněm KVL ČR – předpokládané datum

Kandidáti jsou navrhováni okresním sdružením KVL ČR nebo deseti podpisy navrhovatelů, členů KVL ČR.

Volební komise doporučuje sestavení kandidátních listin s podporou deseti navrhovatelů, členů KVL ČR (formálně jednodušší zpracování návrhů). Návrh by měl obsahovat u navrhovatelů příjmení, jméno, členství v OS, registrační číslo KVL ČR, podpis, případně razítko. Navržený vyjadřuje prokazatelný souhlas, např. slovy: „Souhlasím s návrhem“ + podpis, případně razítko.

Vzor formuláře připraví administrátor, doporučujeme stažení formuláře z webových stránek KVL ČR.

Při zpracování kandidátních listin z okresních sdružení upozorňujeme na důsledné dodržení formálních náležitostí podle Volebního řádu.

Kandidátní návrhy z OS KVL ČR musí obsahovat:

a) název orgánu Komory, do něhož jsou kandidáti navrhováni,

b) jména, tituly, data narození, profese, sídla nebo trvalá bydliště kandidátů,

c) údaje o počtu členů Komory zúčastněných na předvolebním shromáždění, včetně prezenční listiny s jejich jmény a podpisy v případě, je-li kandidát navržen a schválen okresním shromážděním,

d) informaci o způsobu svolání předvolebního okresního shromáždění a způsobu navržení kandidátů pro volbu do orgánů Komory,

e) potvrzení platnosti návrhů nejméně třemi zástupci okresního výboru Komory nebo skupiny navrhovatelů podle § 1, čl. 2, písm. b) Volebního řádu. Platnost návrhu okresního shromáždění potvrzuje svým podpisem předseda okresního výboru.

Volební komise doporučuje, aby se každý kandidát do orgánů KVL ČR prezentoval stručným vyjádřením svých představ o práci v orgánu, do kterého kandiduje. Vyjádření budou zveřejňována průběžně v časopisu Zvěrokruh.

Zapsala: MVDr. Jaroslava Vondráčková

Ověřili:

MVDr. Jarmil Dobeš
MVDr. Václav Hrabal
MVDr. Pavel Raška

Komora veterinárních lékařů České republiky