Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis ze zasedání Okresního sdružení KVL Šumperk a Jeseník konaného 20. 4. 2013

Z činnosti komory

Miroslav Vitásek

Scházet se, diskutovat a předávat si zkušenosti

 

Zasedání zahájil předseda okresního sdružení MVDr. Alois Frank, který přivítal členy včetně hostů a seznámil je s programem.

M VDr. Josef Půček seznámil přítomné s portfoliem fi rmy Vetoquinol a upozornil na možnost využít slevy na přípravky spojené s Vetfairem. Posléze předal slovo MVDr. Dulíčkovi, který se podrobně věnoval přípravku Forcyl s účinnou látkou marbofl oxacin. Jedná se o jednorázové antibiotikum s indikací především mastitidy skotu.

Zevrubně se zabýval původci, rozdělením a léčbou mastitid nejen u nás, ale v celé Evropě. Dále se podrobněji zabýval analgetiky a anestetiky vyráběnými touto firmou.

Prezident KVL MVDr. Jan Bernardy seznámil členy s aktuálními problémy

Obsáhlou a názornou přednášku doplněnou diapozitivy a grafy ukončil popisem účinku nesteroidů Tolfedinu a Cimalgexu, přičemž zdůraznil bezpečnost jejich podání potvrzenou VIP programem, který probíhal mezi veterináři po celé Evropě. Dále následovala odborná přednáška MVDr. Františka Šprůčka, Ph.D., na téma klinický přístup při vyhodnocování symptomů zvracení a průjmu, infuzní terapie. Podrobně se zabýval příčinami, symptomy a možnosti doplňujících vyšetření včetně cytologického, což bylo doplněno názornými diapozitivy.

 

Přednáška byla obsáhlá a pokračovala diskusí k uvedenému tématu.

 

Prezident KVL MVDr. Jan Bernardy seznámil členy s aktuálními problémy, které jsou v řešení. Zejména se jedná o následující témata:

• jednání s Ústavem pro ochranu hosp. soutěže, který se snaží zasahovat do profesního řádu,

• novelizace zákona č. 381/91 o KVL, kdy dílčí novela by měla obsahovat 5 změn,

• plošném čipování psů,

• problematika antibiotik a jejich používání s možností prodávat perorální ATB jen v lékárnách, o čemž se jedná v komisi EU,

• Světový kongres WVC v Praze 17. – 20. 9. a příspěvek pro členy KVL,

• problematika ostravského útulku.

 

Zástupce KVS SVS pro Olomoucký kraj MVDr. Miloslav Němec se ve svém vystoupení zabýval úpravou Metodiky kontroly zdraví pro rok 2013, nákazovou situací v Evropě, kde se vyskytla opět vzteklina lišek a TBC skotu a ovcí. Dále se zabýval problematikou cysticerkózy, Aujeszkyho choroby a jejím výskytem, vzpomněl i trichinelózu v souvislosti s výskytem v Německu a seznámil přítomné s mimořádnou kontrolní akcí – odběry krve u skotu dováženého ze zahraničí.

Následovala diskuse k daným tématům, dále k problematice registru čipů a pasů v registru KVL, kdy členové žádají zjednodušení registrace, následného vyhledávání a případné korekce údajů.

 
Miroslav Vitásek