Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zasedání OS KVL Plzeň

  Časopis Zvěrokruh 6/2015
     Z činnosti komory

Václav Matěj Kramerius

Blížící se veřejné výběrové řízení

 

Po našem lednovém jednání, kdy jsme operativně řešili aktuální problematiku DPH, jsme svolali členy plzeňského sdružení na další veterinární besídku, kterou jsme si naplánovali na našem setkání. Za tu dobu se nashromáždilo velké množství problémů dotýkající se naší činnosti. Pro naše setkání jsme zvolili reprezentativní prostory hotelu Golden Fish, kde si nás rozmazlovala armáda mladých číšníků a čísnic. Pro zástupkyně něžného pohlaví bylo rezervováno prvotřídní welness centrum. Nabízené menu pro třicet jedna členů a devatenáct hostů bylo prvotřídní. Jako předkrm byly podávány porce tataráčku a svatebních koláčků.

Kuchaři se měli co ohánět, neboť museli zvládnout dvě tranžírované panenské svíčkové s houbovou omáčkou a opečenými ranými brambůrkami, třicet svíčkových pečení na smetaně podávané s houskovým knedlíkem a brusinkovým terčem, osmnáct steaků z divokého lososa s pečenými rajčaty podávaný s bylinkovou bagetou. Je potěšující, že kuchaři nemuseli připravovat cézar salát s kousky kuřecího masa, křupavou slaninou a krutónky pro obhájce racionální výživy. V průběhu jednání jsme zdolali sto deset velkých piv, třicet dva nealkoholických piv a devět malých-dámských piv a moře čajů a prvotřídních kávových nápojů.

Díky dlouholetému jednání Karla Böhma a Oty Humla se podařilo přivítat mezi námi vážené členy bavorské komory veterinárních lékařů Dr. Petra Jordan, MVDr. Helmut Fischer, kteří se aktivně účastnili našeho jednání a v závěru se s námi podělili o své zkušenosti a problémy, které řeší na svých pracovištích.

Program našeho jednání jsme zahájili poděkováním organizátorům a všem, kteří se podíleli na úspěšném pořádání již 9. plzeňského pohodového plesu, jenž se konal v již tradičním termínu: třetí sobota v měsíci únoru.

 

Videozáznam a fotografie jsou k dispozici na webové adrese: http://www.farao.eu/index.php?goto=clanky&clanek=792

Můj dík patří především kolegyni Jitce Stejskalové, kolegovi Ladislavovi Kunclovi a mému příteli Vladimíru Měřínskému.

který se snaží „za málo peněz mít hodně muziky“

Po stručném zahájení a seznámení se s čerpáním fi nancí našeho sdružení a problematice vyplňování cestovních pasů pro psy a kočky a hlášení počtu vyšetřených zvířat proti vzteklině jsem předal slovo našemu váženému hostovi MVDr. Lence Koutecké, CSc., která nás seznámila se zkušenostmi veterinární inspektorky Ústavu pro státní kontrolu biofaktorů a léčiv.

… MVDr. Jan Hnízdo

 

Upozornila nás na dodržování pravidel používání antimikrobiálních látek, kdy je třeba respektovat kaskády u potravinových zvířat (kdy velice často podléháme profesionální slepotě), preskripci léků, stanovení citlivosti původců onemocnění. Je důležité nepodléhat fi nančním tlakům chovatele, který se snaží „za málo peněz mít hodně muziky“, neboť veterinární lékař je jediný, kdo rozhoduje o způsobu léčby. Dalším proviněním veterinárních lékařů je, že nerespektují ochranné lhůty u léčiv, kde byly provedeny aktualizace SPC (summary of product characteristics) a při použití of label.

V těchto případech padá vina na soukromého veterinárního lékaře s možným velkým finančním postihem v rámci následného správního řízení a případného fi nančního odškodnění majitele postiženého pacienta v zastoupení právního zástupce. Přednáška byla ukončena diskusí, na které kolegyně Koutecká erudovaně a kvalifi kovaně odpověděla na všechny dotazy našich členů.

Na aktuální problematiku navázala členka revizní komise Marie Vranková. Ve svém příspěvku upozornila na stoupající trend stížností chovatelů na výkon veterinární činnosti soukromých veterinárních lékařů. Častým jevem se stává nekolegiální chování často hraničící s pomluvou některých členů, jež se stává impulzem pro podání stížnosti adresovanou na Komoru veterinárních lékařů. Bohužel současným trendem naší společnosti je léčba pocitů frustrace pomocí stížností adresovaných na všechny světové strany a orgány.

O aktuálním dění v naší stavovské organizaci nás informoval vážený host našich jednání, viceprezidentka KVL ČR MVDr. Radka Vaňousová. Ve svém krátkém informačním vystoupení nás seznámila s připravovanými vzdělávacími akcemi KVL ČR. Již nyní se těším na Vetmeeting 2015, který se připravuje v termínu 19.–20. 9. 2015 v hotelu Jizerka v Seči. Odborný program je tentokrát zaměřen na urologii malých zvířat a reprodukční medicínu skotu.

Vzhledem k tomu, že Magistrát města Plzně (dále jen MMP) plánuje od roku 2018 změnu systému provozování městského útulku pro zvířata v nouzi v Plzni, požádaly nás pracovnice Odboru životního prostředí MMP pod vedením Bc. Dagmar Svobodové–Kaiferové o možnost prezentace a projednání problematiky provozování útulku pro psy a kočky v městě Plzni. Pro ilustraci dané problematiky členům KVL ČR se nám podařilo zjistit tyto aktuální údaje.

 

… Bc. Dagmar Svobodová – Kaiferová

V současné době je v evidenci plzeňských městských obvodů celkem 10527 psů s průměrným každoročním nárůstem asi 550 čipovaných psů (nárůst v roce 2013 – 549 psů, 2014 – 567 psů). Odhadem se v městě Plzni pohybuje asi 20% nečipovaných psů, což pro nás praktické veterinární lékaře je zajisté výzva, neboť je účtováno městským obvodům 500 Kč za implantaci čipu podle odpovídající ISO normy, cena čipu a pravidelné hlášení v měsíčních intervalech o počtu očipovaných psů s jejich identifi kačními údaji. Poplatek za psa v městském obvodu Plzeň 3, ze kterého je poté hrazeno celoživotní čipování, činí 200 až 1500 Kč podle počtu psů a sociální hierechie majitele.

Odhadem se v městě Plzni pohybuje cca 20% nečipovaných psů

V současné době projde plzeňským útulkem cca 700 psů ročně, na které město Plzeň přispívá částkou 7 milionů. Karanténa je stanovena na dobu 14 dnů, kdy jsou provedeny tyto veterinární úkony: očkování, odčervení, odblešení a běžné akutní ošetření. Tyto a následné veterinární úkony byly předmětem výběrového řízení, které město Plzeň v minulosti vyhlásilo. Vítěz výběrového řízení si stanovil cenu 2200 Kč za 14denní karanténu jednoho psa. V současné době město Plzeň připravuje nové veřejné výběrové řízení na zajištění veterinární péče o psy v útulku a zároveň výběrové řízení na zajištění kompletní péče o kočky (dále jen VVŘ), proto bylo našim členům umožněno zavalit tvůrce těchto VVŘ dotazy a upřesňujícími návrhy na výkon veterinární činnosti v městském útulku. Zástupkyně města ochotně odpovídaly na dané otázky a osvětlily smysl veřejného výběrového řízení, jehož smyslem je v rámci rozpočtu města efektivně hospodařit s přidělenými financemi a najít soukromého veterinárního lékaře, který bude vykonávat svědomitě veterinární činnost nejen s ohledem na aktuální epizootologickou situaci, vedení lékařské dokumentace splňující požadavky platné legislativy, ale i současně poskytovat přehledy a podklady pro účtování a jednání s městem, kde se musí obhájit každá vydaná korunka z městské pokladny. Z naší strany zazněl požadavek, aby v dokumentaci VVŘ bylo garantováno, že případné odborné pochybení, případně podezření či kontroly výkonu veterinární činnosti prováděly pouze orgány KVL ČR. Proto bylo pro nás potěšující, že tvůrci výběrového řízení věnovali po skončení své prezentace svůj čas a osobně jednali s členy našeho sdružení a zástupci KVL ČR. Podmínky VVŘ budou uveřejněny na úřední desce MMP.

V zemi našich sousedů je ceník povinný od roku 1990

Zlatým hřebem našeho jednání byla přednáška MVDr. Jana Hnízda na téma chirurgie tenkého střeva. V průběhu přednášky se v auditoriu rozhostilo ticho, že bylo slyšet i padnutí vidličky. Honza svým zcela originálním přístupem a skvělou Power-pointovou prezentací zaujal auditorium i naše zahraniční hosty. Jeho poznatky a zkušenosti zajisté znamenají velký přínos pro specialisty malých zvířat.

V pozdních nočních hodinách naši zahraniční kolegové ochotně odpovídali na naše dotazy týkající se výkonu veterinární praxe ve Spolkové republice Německo. V zemi našich sousedů je ceník povinný od roku 1990, který uvádí ceny ve třech stupních, což umožňuje specializovaným pracovištím účtovat ceny ve vyšších stupních. V případě útulků pro psy a kočky jsou stanoveny speciální ceny. Elektronickou evidenci tržeb němečtí kolegové neřeší, neboť je pro ně neetické okrádat stát a majitelé psů vždy vyžadují daňový doklad, proto jsou daňové úniky takto minimalizovány. To, co naše kolegy trápí, je elektronická evidence použitých antimikrobiálních látek.

Naše jednání jsme ukončili v pozdních nočních hodinách. Bylo příjemné usednout u krbu s praskajícím ohněm, popíjet vychlazené pivo a diskutovat se svými kolegyněmi a kolegy. Tentokrát jsem se vrátil domů až ve čtyři ráno. Hlavu jsem si projasnil procházkou v přilehlém Borském parku za zpěvu potulného ptactva.

 
Veterinární Václav Matěj Kramerius