Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zasedání představenstva KVL 25. 11. 2009

  Z ČINNOSTI KOMORY

Dvacátého pátého listopadu jsme se sešli v zasedací místnosti komory veterinárních lékařů k další schůzi představenstva. Hned v úvodu jsme popřáli Dr. Rejnkovi k životnímu jubileu a poté se již vrhli po hlavě do práce.

Svou zprávou zahájil jednání prezident. V minulém týdnu byl pozván na sněm veterinárních lékařů Slovenské republiky, vyřídil nám pozdravy prezídia a zároveň předal pozvánku na mezinárodní lyžařské závody v Dolním Kubíně pořádané komorou. Současně s tím navrhl, aby náš tenisový turnaj byl napříště organizován také jako mezinárodní.

Zasedání byla přítomna i předsedkyně revizní komise Dr. Vranková. Za revizní komisi vznesla dotazy k představenstvu, a to v kauze jednoho nedohledaného petpasu, kde bylo revizní komisí navrhnuto odebrání licence na prodej. Vzápětí se zjistilo, že ten jediný petpas je v době mezi zasedáním revizní komise a představenstva již dohledán, takže představenstvo se jím dál zabývat nebude. Revizní komise požádala o přítomnost právníka na svých zasedáních, aby mohl k daným kauzám udělat okamžitý právní rozbor. Mgr. Rexa přislíbil, že ač nebude přítomen fyzicky, bude připraven on-line, aby mohl okamžitě reagovat.

Pak proběhlo hlasování o uzavření smlouvy s agenturou EURO PR, která byla schválena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dr. Raška seznámil představenstvo s nabídkou možností míst v předem zadané lokalitě západních Čech, kde by se mohl uspořádat jarní sněm. Na základě hodnocení i cenové kalkulace byl schválen hotel Resort Darovanský Dvůr.

Zasedání představenstva

 

Následovalo přednesení zpráv jednotlivých komisí. Dr. Mráček přednesl zprávu ekonomické komise, jednalo se o vzetí zpět výpovědi Ing. Tomanové a náhled na stav rozpočtu. Ekonomická situace byla zhodnocena jako stabilizovaná a rozpočet zatím v relaci. Za mediální komisi přednesl zprávu Dr. Rejnek. Shrnul průběh tvorby kalendářů pro členy komory a diskutovalo se o reprezentačních kalendářích nadačního fondu Matylda pro prezentaci prezidenta komory. Dr. Rychlík oznámil, že byl dodán modul ankety pro webové stránky, takže nyní může jakýkoli člen komory dát námět na anketu, která pak bude probíhat na našich internetových stránkách. Legislativní komise navrhla udělovat každý rok výroční cenu KVL ČR. Kandidáty na tuto cenu, která bude i finančně ohodnocena, bude nominovat tříčlenná komise. Za představenstvo byla do komise tajnou volbou zvolena Dr. Novozámská.

Legislativní komise nyní pracuje na úpravě volebního řádu, tak aby mohl být schválen na jarním sněmu, a připravuje novelu zákona č. 381/91 Sb., O komoře veterinárních lékařů, aby byla připravena pro případ otevření zákona, neboť s naší politickou scénou si nikdo nemůže být ničím jist. Za vzdělávací komisi shrnula Dr. Hlavová vyúčtování z posledních komorových seminářů a přípravu seminářů nových. Poté přednesla zprávu o stavu soudních znalců pro obor veterinární medicíny, která je poněkud znepokojující, neboť neexistují znalci přímo pro obor veterinární lékařství, ale pro obor zemědělství a veterinární lékařství a znalcem se může po splnění určitých formalit stát každý. Prezident přislíbil, že v této záležitosti osloví ministerstvo spravedlnosti, které v tomto systému připravuje změny. Za zahraniční komisi Dr. Daniel projednal pozvání rakouského a slovenského prezidenta veterinárních komor na ples veterinárních lékařů na Žofíně. Představenstvo rozhodlo o společném výjezdním zasedání s představenstvem KVL SR, které se uskuteční 16. 4. 2010 v Hradci Králové v rámci VETfairu.

Za sekretariát vystoupil Mgr. Rexa. Seznámil nás s právě probíhajícími právními spory, pro nové členy představenstva popsal celý průběh sporu s firmou Sano, která projevila zájem o mimosoudní vyrovnání. Představenstvo se shodlo, že má zájem na mimosoudním vyrovnání, ale o konečné částce se bude dále jednat. Další projednávání přerušil výstřel špuntu sektu. Dr. Mráček nás svým projevem pěkně napjal, než jsme se dozvěděli, co je tím důvodem k oslavě. Bylo jím 20. výročí sametové revoluce na Hané, která byla za Prahou trošku opožděná. Další jednání probíhalo už v trochu povzneseném duchu. Paní Hanelová seznámila představenstvo se změnami platnými od Nového roku v pojištění lékařů.

V závěru se probíral návrh Dr. Okřiny na zrušení, případně restrikce hromadného vakcinování psů. Dr. Okřina argumentoval důvody nedodržování správného postupu, tedy zejména vyšetření před vlastní vakcinací a udržení cenové hladiny daného úkonu. Rozpoutala se velká diskuse, kterou tento návrh vyvolal. Představenstvo vcelku v jednotném duchu s návrhem nesouhlasilo, protože nejsou vypracovány standardy pro jednotlivé úkony, takže není žádná forma, podle které bychom mohli rozlišovat vyšetření psa například od vyšetření prasete před vakcinací, navíc se tímto způsobem vakcinují psi, kteří by jinak ani vakcinováni nebyli, a celkově se jedná v podstatě o okrajovou záležitost, která i díky prodloužené době revakcinace u vztekliny je na ústupu a časem zcela zanikne. Rozhodně však nepřivede více klientů do ordinací.

Schůzi jsme ukončili stanovením termínu dalšiho zasedání a rozjeli jsme se domů.

 

Členové představenstva u jednacího stolu

 
MVDr. Radka Vaňousová