Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zasedání společně se Slováky

Zasedání společně se Slováky

Milí kolegové a kolegyně!

Poslední jednání představenstva v tomto roce se konalo ve čtvrtek 7. 12. a pro tentokrát jsme se nesešli v Brně, ale jeli jsme až do Rajnochovic, do hotelu Zubříč. Je to pro mne celkem daleko a navíc jsem musela poprvé nechat svého syna samotného doma přes noc. Takže se mi tam nechtělo, ale s ochotnou pomocí švagrové jsme vše zvládli. Takže po najetí asi 330 km jsem se ubytovala v příjemném hotýlku a s chutí vyrazila na velmi vydatný oběd.

Jednat jsme, jak už je naším zvykem, začali asi s dvacetiminutovým zpožděním v počtu pouhých jedenácti členů. Po tradičním zahájení, volbě zapisovatele a ověřovatelů zápisu jsme si vyslechli a schválili zprávu prezidenta. Tento bod byl krátký, neboť o své práci nás pan prezident podrobně informoval v průběhu celého měsíce e-mailovou poštou.

Za zmínku jistě stojí výsledek jednání se zástupci VFU. To důležité z něj můžeme shrnout do tří bodů:

1) Povedlo se a studium bakalářů všeobecného lékařství se zatím zavádět nebude.

2) Minimum dovedností absolventů veterinárních škol.

Četla jsem si se zájmem jednotlivé oblasti tohoto dokumentu rozdělené podle zvířat a musím konstatovat, že bych před čtyřmi lety přes takové síto zaručeně neprošla. Ještě živě si totiž vzpomínám na cvičení z chirurgie se dvěmi mrtvými kočkami, kdy si jedenáct absolventů pižlá ránu v kůži, aby ji pak mohli zase zašít, pokud měli dost ostré lokty a udrželi se u svého kousku kočky. Shrnuto, šít jsem se naučila až na klinice, kde jsem mohla své teoretické základy převést do praxe. Stále nevím, kde mnoho čerstvých absolventů pompézně otevírajících nová pracoviště bere tu odvahu? Nebo spíš drzost?

Například i z velké praxe manuální vybavení zadrženého lůžka jsem, nejen já, dlouho znala jen ze skript. Ale vedení školy toto jako problém nevidí a jsou přesvědčeni, že studenti i praxi umí a ovládají.

3) Posledním bodem jednání s vedením VFU byl přetrvávající problém s prací zaměstnanců mimo školu. Ale o tomto si můžete přečíst podrobněji v příspěvku Dr. Matušiny.

Dále bych se chtěla zmínit o tom, že v průběhu roku 2007 má dojít ke změně nakladatele časopisu, tak jak rozhodl sněm. Již toto první lednové číslo vám přišlo (doufám, že jsme to stihli) alespoň s malou úpravou obálky. Nakonec byla vybrána profesionální firma, která předložila nejkomplexnější nabídku a snad i nejvýhodnější. Je to firma ATOZ, podrobněji budete informováni asi až po uzavření smlouvy.

V otázce prací na Almanachu, které byly redakční radou zastaveny po bouřlivé e-mailové diskuzi, představenstvo také rozhodlo. Bude se nadále pokračovat s drobnými úpravami a skromnou skupinku sbírající materiály doplní další 3 členové představenstva.

Od legislativní komise jsme se dozvěděli podrobnosti připomínkování novely veterinárního zákona. Tuto novelu jsme dostali od SVS k připomínkování opět, ostatně jako vždy, dost pozdě. Měli jsme na to 1 – slovy jeden – den! Hlavně, že na sněmu jsme slyšeli, jak je naše spolupráce s SVS velmi dobrá.

Od Dr. Hoška ze vzdělávací komise jsme si vyslechli hodnocení prvního odborného komorového semináře a vizi seminářů na rok 2007. První z nich se bude konat začátkem března, informace o tématech a přednášejících budou uvedeny v dalších číslech v kalendáriu.

Také budeme mít nové formuláře žádosti pro udělování osvědčení.

Dr. Kyllar nás seznámil se zprávou zahraniční komise. Konstatoval, že i na zahraničních cestách a jednáních se sice diskutuje, ale nejsou žádné konkrétní výstupy. Informace ze zahraničních cest si však můžete pravidelně přečíst alespoň v našem časopise. Představenstvo také odsouhlasilo návrh, abychom se ucházeli o pořádání světového kongresu v roce 2013 a byla sestavena komise, která se bude zabývat organizací. Dále Dr. Kyllar pohovořil o podpoře střídavého volebního systému v mezinárodních institucích, obměna vždy pouze poloviny vedení a návrh na ukončení překladatelského systému na FVE.

Dalším bodem byla zpráva od Mgr. Rexy ve smyslu změn na sekretariátu. Týkala se nejen úprav prostor, ale i pracovních a mzdových záležitostí. (Máme Vánoce, konec roku, práci za sebou a tak se i prémie musí projednat.)

Důležitým rozhodnutím je, že se představenstvo nadále usneslo, že sněm v roce 2007 se bude konat samostatně a to s doprovodným programem, pokud možno v termínu 13. 10. 2007.

Probrali jsme i koncepce jednotlivých komisí v příštím roce, budeme pracovat lépe a radostněji. Jen škoda, že jsme koncepce nemohli připravit před rokem. Vždyť následující rok je již opět volební. Podle mého názoru je první rok činnosti představenstva spíše na rozkoukání a vytvoření cílů, kam chceme svoji práci ubírat a až v roce dalším to můžeme lépe realizovat. Problém je ten, že pak se mění složení představenstva a tak se začíná opět od nuly. To se mi nelíbí a vzhledem k tomu, že zvažuji, zda znovu kandidovat, tak toto by podle mne měla být prioritní změna v zákoně o Komoře.

Byla s plnou platností odsouhlasena nová hromadná smlouva o pojištění s Kooperativou. Plné znění smlouvy bude otištěno v tomto a dalším čísle Zvěrokruhu a podrobné podmínky v následujícím čísle. Mimochodem pro ty, kteří stále tvrdí, že pro ně Komora nic nedělá: Kdybychom se pojišťovali každý individuálně, dosahovala by částka při stejných podmínkách cca k devíti tisícům.

V bodě různé jsme opět trochu dražili – tentokrát nadbytečný televizorek (dar za nákup kopírky), rozdali pár peněz a odsouhlasili ceny pasů pro cirkusová zvířata, hlodavce a ptáky, o čemž se také dočtete dále.

Po dlouhém a pak již únavném jednání (13.20 – 19.30 hod.) jsme se přesunuli na večeři a následovalo přátelské jednání se zástupci slovenské Komory. Vyslechli jsme si kromě jiného, jak je to například se vzděláváním na Slovensku. Já jen doufám, že my vymyslíme něco smysluplnějšího než je kreditní systém. Jednání pokračovalo do pozdních hodin a přešlo plynule v zábavu. Ukázalo se, že při skleničce a osobním rozhovoru se můžeme i s opozicí shodnout lépe než u jednacího stolu. V kolik skončilo pro mnohé z nás “jednání” – raději zveřejňovat nebudu. Jen naznačím, že začínalo být vidět, kdo je po dlouhé době opět na “nějaké akci”. I pivko se dá poměrně dlouho pít ve větším množství.

Úspěšný rok 2007 přeje Jana Součková se synem; již významně ťuká na klávesnici.