Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zdaňování příjmů autorů za příspěvky do novin a časopisů

  PRO PRAXI – DAŇOVÁ PORADNA

Zdaňování příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tyto příjmy spadají pod § 7 zmiňovaného zákona a jsou charakterizovány jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti.

Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká i celé řady provozovatelů veterinárních praxí, jsou jí věnovány následující řádky:

§ 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. (stanoví, kdy jsou tyto příjmy samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně):

Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč.

Komentář:

Základními předpoklady pro posuzování uvedených příjmů v režimu tohoto odstavce jsou:

 Musí se jednat o příjmy plynoucí ze zdrojů na území české republiky, za příspěvky do vyjmenovaných médií.

 Musí se jednat o příspěvky autorů podle § 7 (příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti) a nikoliv např. o příjmy z pracovního poměru.

 Úhrn těchto příjmů od téhož plátce nesmí přesáhnout v kalendářním měsíci 7000 Kč.

§ 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb. (stanoví výši této zvláštní sazby daně, a to ve výši 15 % z příjmů)

Co vše z uvedeného vyplývá, si ukážeme na jednotlivých příkladech:

Příklad č. 1

MVDr. A napsal odborný článek do Zvěrokruhu, který byl honorován částkou 6 000 Kč. Daň ve výši 900 Kč (15 % z 6 000 Kč) srazí a odvede svému místně příslušnému správci daně vydavatel Zvěrokruhu. Pro autora je tím celá záležitost z daňového hlediska uzavřena.

Příklad č. 2

MVDr. A napsal rozsáhlý odborný článek do Zvěrokruhu, který byl honorován částkou 15 000 Kč. V měsíci listopadu 2008 obdržel celou částku 15 000 Kč. Tento příjem je povinen zdanit jako součást svých celkových zdanitelných příjmů podle § 7 za zdaňovací období kalendářního roku 2008. MVDr. A uplatňuje výdaje ve skutečné výši. Protože jednotná daňová sazba pro rok 2008 činí 15 %, bude jeho příjem po zdanění daní z příjmů fyzických osob 12 750 Kč (15 000 Kč – 2 250 Kč daň). Navíc, protože se jedná o příjem podle § 7, bude z příjmu 15 000 Kč nutno odvést ještě sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění:
15 000 Kč x 0,50 (základ pro výpočet) x 0,296 (sazba) = 2 220 Kč

Zdravotní pojištění:
15 000 Kč x 0,50 (základ pro výpočet) x 0,135 (sazba) = 1 013 Kč

Konečný čistý příjem bude 15 000 Kč – 2 250 Kč daň – 2 220 Kč soc. pojištění – 1 013 Kč zdravotní pojištění = 9 517 Kč.

Příklad č. 3

MVDr. B ukončil v roce 2007 všechny své podnikatelské aktivity a odešel do starobního důchodu. V průběhu roku 2008 napsal dva odborné články do Zvěrokruhu, které byly honorovány částkami 7 200 Kč a 7 500 Kč. Celkovou částku 14 700 Kč obdržel rovněž v průběhu roku 2008. Protože tyto jeho zdanitelné příjmy nepřesáhly 15 000 Kč za celé zdaňovací období kalendářního roku 2008, není povinen podle § 38 g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podávat daňové přiznání a podle § 38 b téhož zákona nebude platit žádnou daň z příjmů fyzických osob za rok 2008.

 
Ing. František Elis,
daňový poradce