Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zhodnocení aktuální situace v průběhu NOP od IBR

  Z činnosti komory

Pavel Raška

Jednání Odborné pracovní skupiny pro NOP od IBR na Ministerstvu zemědělství

… Lubomír Borkovec a Pavel Raška na pravidelném jednání Pracovní skupiny pro IBR na půdě Ministerstva zemědělství v Praze

 

Dne 3. 11. 2011 se zástupci KVL ČR (Lubomír Borkovec a Pavel Raška) zúčastnili pravidelného jednání Pracovní skupiny pro IBR na půdě Ministerstva zemědělství v Praze. Jednání za hostitele vedl zástupce náměstka ministra Ing. Jiří Machek. Zasedání za účasti zástupců SVS ČR, chovatelských svazů skotu a SVÚ Jihlava mělo v náplni zhodnocení aktuální situace v průběhu Národního ozdravovacího programu od infekční rhinotracheitidy skotu (IBR) a diskuzi o způsobu ukončení této akce.

Zde jsou tedy postřehy z průběhu jednání tak, jak se nám je podařilo zaznamenat:

Zástupci SVS:

Dr. Semerád – na úvod seznámil přítomné s rámcovým stavem v ozdravovacím programu a oznámil, že všechny KVS mají v současné době určeny koordinátory z řad inspektorů, kteří budou mít po odborné stránce na starosti dokončování NOP (www.svscr.cz).

Dr. Šatrán – představil změny, které jsou předloženy v nové Metodice kontroly zdraví pro rok 2012. V současnosti má tento materiál k dispozici MZe ve vnitřním připomínkovém řízení. Oblast týkající se NOP od IBR je především zaměřena na co nejsnadnější ukončení programu, sledujíce mimo jiné i zlevnění závěru akce chovatelům. Dojde pravděpodobně k přesunu některých kódů (zejména zrušení EpA 331 a 332). Vyšetřování IBR prostých a ozdravených chovů bude hrazeno státem, stejně tak i ozdravování v roce 2012 s cílem motivace urychlit závěrečná vyšetření a zdárné ukončení programu u co největšího počtu hospodářství.

vakcinovaný skot při přesunech do Bavorska i Rakouska nesmí být infi kovaný

Nově budou modifi kovány i kódy k vyšetřování na BVD, které by rovněž mohlo být hrazeno státem (sleduje počátek monitoringu a přípravu na eventuální ozdravování, které se dá v blízké budoucnosti v rámci EU očekávat).

Dr. Bažant – nejdříve seznámil přítomné se situací v Evropě. V letošním roce je již celá spolková země Bavorsko uznána jako IBR prostá. Je zajímavostí, že v Bavorsku se pouze 18% hospodářství vakcinovalo, ostatní byla řešena metodami eliminačními bez vakcinace, popřípadě i radikálně. Přesuny do Německa tedy nyní musí být s jednoznačně známým místem určení. Vakcinovaný skot při přesunech do Bavorska i Rakouska nesmí být infi kovaný – vyšetřit gE Elisa testem před přesunem. Tato opatření mají oporu ve změnách podmínek pro obchodování se zeměmi prostými v EU v evropské legislativě. Nyní platí tedy, že do prostých zemí mohou jít zástavová zvířata, která mají protilátky po markerových vakcínách. Všechna zvířata musí být před přesunem vyšetřena gE Elisa testem s negativním výsledkem. Nabyvatelská země musí dát k přesunu souhlas, bez něhož nelze zvířata jinak přesouvat. Poté byly podány informace o situaci v ČR. Stav skotu je v současnosti stabilizovaný – během prvního pololetí 2011 stoupl stav o 58 000 kusů skotu (nebylo sděleno, zdali masného nebo mléčného). V ČR je nejvíce drobných chovatelů v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

v roce 2011 došlo k důležité změně v pravidelném monitoringu

Za 1. polovinu tohoto roku klesl stav ozdravovaných hospodářství o dalších 0,25 %. Stále jsou jako nejlepší v rámci ozdravování hodnoceny kraje Plzeňský, Vysočina, Královéhradecký a Zlínský – největší posun v ozdravování. V roce 2011 došlo k důležité změně v pravidelném monitoringu. V rámci Kódu IBR 103 bylo zahájeno povinné vyšetření nejstarších krav, které v době prvního vstupního vyšetření byly telaty (1 den – 12 měsíců stáří). Některá z těchto zvířat by mohla být ještě pozitivní a teoreticky tak uchovávat virus v chovu. V případě záchytu pozitivních zvířat v této skupině bude pod kódem IBR 106 rozšířeno vyšetření na všechny ostatní krávy. Oba tyto kódy jsou plně hrazeny státem. Pokud by i v rámci vyšetření pod kódem IBR 106 byla odhalena další pozitivní zvířata, bude se pokračovat v dalších kategoriích po dohodě s KVS, ale již plně hrazeno chovatelem – kód IBR 108. Pro informaci, závěrečné vyšetření od šesti měsíců stáří všech zvířat gE testem stojí asi 100 Kč/kus. V roce 2011 již bylo 843 chovů v individuálním sledování inspektory KVS v rámci blížícího se závěru NOP. Celkem je k 30. 9. 2011 asi 25 500 pozitivních zvířat. Stáda byla rozčleněna podle věku a nejvíce pozitivních zvířat je dle očekávání ještě v kategorii nad pět let. Pokud jsou však zachycena pozitivní zvířata ve stáří šesti měsíců až čtyř let, je to signálem, že v ozdravovacím programu něco selhává! Nejnepříjemnějším je záchyt pozitivních prvotelek (stáří 24–30 měs.). Tyto situace je nutné kolektivně neprodleně řešit – chovatel + inspektor KVS + soukromý veterinární lékař. Individuální sledování čtvrtletně prostřednictvím krajských koordinátorů a aktualizace seznamů pozitivních zvířat budou pokračovat i v příštím roce.

V roce 2011 také proběhl monitoring situace ve výkrmových stájích – specializovaných pouze na výkrm (bez samic). Zásadní otázkou bylo zjistit, zdali se zde vyskytuje původce IBR – Herpesvirus bovis. Při známé časté cestě šíření IBR vzduchem při bezprostředním styku mezi zástavovým skotem se vyšetřování zaměřilo na mladší kusy, které však musí být starší šesti měsíců a musí být ve stáji alespoň dva měsíce před odběrem krve k vyšetření. Vyšetření bylo provedeno konvenčním Elisa testem podle klíčem určeného počtu zvířat. Začalo se koncem července a do 30. 9. 2011 bylo vyšetřeno 374 hospodářství. Z toho 59 hospodářství bylo zjištěno pozitivních (tj. 15,7 %). Tato hospodářství budou ozdravována v následujícím režimu:

 

… Účastníci jednání se tak znovu sejdou nejpozději v únoru 2012

1) 100 % pozitivních zvířat – bude se vakcinovat,

2) ojedinělý záchyt jednotlivých kusů – nevakcinovat,

3) pozitivních je do 1/3 stavu – zvážit vakcinaci pouze pozitivních zvířat, nebo všechna.

někteří chovatelé zpochybňují celý program

Ve výkrmnách je možné v rámci ozdravování, po zvážení KVS a schválení žádosti od SVS, použít i živou intranazální vakcínu. Toto opatření má sledovat rychlé nastartování tvorby protilátek a chráněnost u mladých zvířat přicházejících do výkrmen a omezit tak další šíření infekce v chovu. Opravdu však pouze zcela výjimečně! Vakcínu i úkony hradí soukromému veterinárnímu lékaři chovatel a má opět možnost si zažádat o dotaci 40 Kč na jednu dávku vakcíny.

Závěr NOP od IBR každopádně začíná momentem ukončení vakcinace zvířat.

Vakcinaci v ozdravovaných chovech je možné ukončit až po prvním závěrečném vyšetření s negativním výsledkem.

Diskuse:

(pouze to významné telegraficky):

Dr. Skřivánek – apel na dobrou informovanost, někteří chovatelé zpochybňují celý program, někteří chovatelé masného skotu se stovkami matek neví aktuálně téměř nic o průběhu NOP.

Dr. Osička – většina chovatelů cítí NOP jako pozitivní, ale část ještě nevidí konec ozdravování, apeluje na jednotu názoru mezi SVS a zdravotní komisí. Zastavili jsme cirkulaci viru ve stádě, zvířata vakcinovaná neonemocní, ale virus může dále kolovat ve stádě. Negativní záv. vyš. dobrý signál, problém s chovy, kde jsou +++ v mladších kategoriích – selhal program (zjistit proč a zaujmout radikální přístup – zabránit cirkulaci viru v ČR a ohrožování ozdravených chovů). V počátečním vyšetření i chovy s 90% +++ krav a 60% +++ jalovic. Při brakaci 30 % ročně by měla být tato zvířata již pryč, ale nejsou (úředně pozitivní). Zmíněna možnost, že mnoho chovatelů to z objektivních důvodů nestihne a co s nimi?

Dr. Semerád – musí o tom rozhodnout MZe, podmínky byly dány na začátku, tj. ukončení do konce r. 2012, brakaci nemůže nařídit SVS – ozdravování si tak prodlouží chovatel za své.

Dr. Osička – Co s chovy, které selhaly v ozdravovacím programu z nějakého neznámého důvodu?

Dr. Semerád – sankce budou to poslední, ale pokud se dohodne postup mezi MZe a MF v prokázaných pochybeních, budou použity.

Závěr:

Zbývá ozdravit zhruba 1300 hospodářství (tj. zhruba 8 %) a dokud nebudeme IBR prosti, bude mít ČR problém s obchodováním v této komoditě. Z toho může být podle vyjádření chovatelských svazů minimálně 75 chovů tzv. problémových. Ze strany zemědělských svazů tak vzešel požadavek na prodloužení termínu dokončení ozdravování formou individuálních jednání s chovy, které z „objektivních“ důvodů nestíhají. Účastníci jednání se tak znovu sejdou nejpozději v únoru 2012, kdy již budou známy přesnější údaje o stavu na konci r. 2011 a výhled na dokončení programu snad bude mít jasnější faktické i ekonomické obrysy.

 
Zaznamenal:
MVDr. Pavel Raška
Foto: MVDr. Lubomír Borkovec