Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zhodnocení průběhu národního ozdravovacího programu (NOP) od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České republice k 31. 12. 2009

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

V ČR probíhá k 31. 12. 2009 program ozdravování od IBR čtyři roky.

Úvod

Nákazová situace u IBR zůstala v roce 2009 beze změny. Žádný stát ani region se neposunul do kategorie úředně prostých, tedy nebyl zařazen do přílohy č. 2 rozhodnutí Komise ES 2004/558. Proto nedošlo ani k teritoriálnímu rozšíření dodatečných garancí podle článku 10 směrnice Rady 64/432/EHS. V tomto období se nerozšířil ani počet států či regionů, kterým by Evropská komise schválila ozdravovací program. To znamená, že se nezměnila ani příloha č. 1 RK 2004/558, v níž je uvedena SRN, ČR a dvě autonomní oblasti Itálie.

K poklesu počtu hospodářství dochází zejména v kategoriích, v nichž byla již převaha prostých hospodářství

 

Nákazová situace u IBR v Evropě Státy (regiony) IBR prosté: Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Rakousko, Švýcarsko, provincie Bolzano v Itálii, kraje Horní Falcko a Horní Francko v Bavorsku v SRN. Tyto státy (regiony) jsou uvedeny (s výjimkou nečlenských států Norska a Švýcarska) v příloze č. 2 rozhodnutí Komise 2004/558/ES. Byly prohlášeny Evropskou komisí za oficiálně prosté a obdržely od ní dodatečné garance podle článku 10 směrnice Rady 64/432/EHS.

Státy se schváleným ozdravovacím programem od EK: Spolková republika Německo – všechny spolkové země s výjimkou krajů Horní Falcko a Horní Francko v Bavorsku, Česká republika – všechny kraje, Itálie – autonomní region Friuli Venezia Giulia a autonomní provincie Trento (severní Itálie). Podmínkou pro schválení programu je podle směrnice Rady 64/432/EHS povinný ozdravovací program, který daný stát zavede na administrativně vymezeném území.

v počtu aktivních hospodářství dochází průběžně k poklesu

Výše uvedené státy (regiony) jsou uvedeny v příloze č. 1 rozhodnutí Komise 2004/558/ES. Obdržely od Evropské komise dodatečné garance podle článku 9 směrnice Rady 64/432/EHS.

V ČR probíhá k 31. 12. 2009 program ozdravování od IBR čtyři roky. Za tuto dobu se podařilo převést do cílové kategorie, tzn. úředně prostých hospodářství, velkou část těch, u nichž byla zjištěna v prvním roce ozdravování příznivější nákazová situace To znamená, že se buď jednalo o hospodářství, v nichž nebyla zjištěna sérologicky pozitivní zvířata, nebo nízký počet pozitivních zvířat umožnil zavést rychlé ozdravení eliminační metodou bez vakcinace.

Pozornost v následujících letech bude zaměřena na hospodářství ozdravující dlouhodobě, tedy eliminační metodou s vakcinací markerovými vakcínami. V této skupině bude nutné, zejména v hospodářstvích méně zamořených, postupně program dokončovat.

Hospodářství s chovem skotu – počty skotu

Při hodnocení průběhu NOP se vychází z registrovaných hospodářství v IZR, v nichž je k datu uzávěrky chován skot, tedy hospodářství aktivních. Počet aktivních hospodářství byl k 31. 12. 2009 – 18 872. Počet registrovaných hospodářství je zhruba o 30 % vyšší. V celkovém počtu hospodářství jsou registrována hospodářství sezónní, kdy jedno stádo pobývá v průběhu roku na dvou místech (stáj – zimní období; pastvina, letní salaš – letní období). Bohužel, ojediněle zůstávají registrována i hospodářství, v nichž skot i několik roků není chován a chovatel je opomenutím či záměrně neodhlásil. V počtu aktivních hospodářství dochází průběžně k poklesu. Pokles se dříve týkal zejména drobných chovatelů, ale v roce 2009 ukončili chov skotu i chovatelé větší. V roce 2009, zejména ve 2. pololetí, došlo k výraznému poklesu i v kategorii hospodářství, která chovají 50–200 kusů skotu. S chovem skotu skončilo v roce 2009 i 92 (z toho ve 2. pololetí 76) chovatelů chovající 200–500 kusů skotu. Trend od r. 2006 (zahájení NOP) ukazuje následující přehled:

Rok
Počet (aktivních)
hospodářství
se skotem
Pokles o:
2006
24 087
 
2007
21 676
2 411
2008
19 558
2 118
2009
18 872
686 (2. pol. 2009 o 636)

Pokud jde o početní stavy skotu, tak rok 2008 a první pololetí 2009 znamenaly zvyšování. K 30. 6. 2009 bylo v ČR chováno podle údajů IZR 1 403 908 kusů skotu. Ve druhém pololetí 2009 však došlo k poklesu na 1 345 030, tzn. stavy poklesly o 58 878 ks.

Dosavadní průběh a výsledky NOP

Čtyři roky průběhu NOP znamenaly vzestup procenta IBR prostých hospodářství z 19,02 % na 59,90 %. To znamená, že procento prostých hospodářství se zvýšilo o 40,88 %. Průměrný roční přírůstek více než 10 % lze považovat za příznivý. Přispělo k tomu komplexní pojetí programu ozdravování s přesně vymezenými zásadami postupu a zejména zakotvení programu jakožto povinnosti pro všechny chovatele skotu.

Základem pro zahájení NOP bylo na samém začátku defi nování nákazové situace v ČR na základě výsledků vstupního sérologického vyšetření. Zcela přesná nákazová situace do té doby nebyla známa. Bylo odhaleno, která hospodářství jsou infi kována, ale také intenzita zamoření v jednotlivých stádech skotu. Do současné doby byla převedena do skupiny prostých hospodářství většina z těch, v nichž byla vstupním sérologickým vyšetřením zjištěna lepší nákazová situace, resp. bylo zde méně pozitivních zvířat. Přírůstek v kategorii úředně prostých/ ozdravených hospodářství má klesající tendenci. Je to logické, neboť tím, jak v NOP ubývá hospodářství ozdravujících bez vakcinace a převahu nabývá skupina s dlouhodobým programem ozdravující vakcinací, je přírůstek do skupiny úředně prostých pozvolnější. Procento prostých hospodářství by bylo určitě vyšší, kdyby nedocházelo k enormnímu poklesu počtu chovatelů skotu v ČR. K poklesu počtu hospodářství dochází zejména v kategoriích, v nichž byla již převaha prostých hospodářství. Tento trend nepříznivě ovlivňuje zejména kraje (Plzeňský, Královéhradecký, Vysočina i další), v nichž je procento prostých hospodářství nejvyšší.

V menším rozsahu dochází ke spojování hospodářství, ale častěji větší hospodářství, ozdravující vak-cinační metodou, odkoupí skot z hospodářství menších, vesměs již úředně prostých. Splynutí znamená rovněž úbytek z nákazově nejlepší skupiny.

K 31. 12. 2009 zbývá ještě 406 hospodářství, v nichž vstupní sérologické vyšetření neprokázalo pozitivní zvířata a chovatelé dosud otálejí s provedením závěrečných vyšetření a převedením mezi prostá hospodářství. Ve všech těchto hospodářstvích bude v prvním čtvrtletí 2010 provedeno první (druhé) závěrečné sérologické vyšetření z jednoho krevního vzorku společně s vyšetřením na brucelózu. Budou-li obě závěrečná vyšetření negativní, budou hospodářství prohlášena za úředně prostá a zveřejněna na webových stránkách SVS ČR.

nejhorší situace je ve Středočeském, Olomouckém a Pardubickém kraji

Vývoj nákazové situace v průběhu NOP charakterizuje následující přehled:

Stav k datu
Procento prostých/
ozdravených
hospodářství
Nárůst
v % od
předchozího
období
31. 12. 2005
19,02
 
31. 12. 2006
29,82
10,80
31. 12. 2007
47,99
18,17
31. 12. 2008
57,32
9,33
31. 12. 2009
59,90
2,58

Situace v jednotlivých krajích

Při zahájení NOP byla nejpříznivější nákazová situace v krajích Plzeňském, Vysočina a Královéhradeckém. Po čtyřletém ozdravování si tyto kraje udržují před ostatními stále určitý náskok. V těchto krajích zůstává k dokončení NOP již menší část hospodářství, proto také roční přírůstek v kategorii úředně prostých je pozvolnější ve srovnání s ostatními kraji. Hodnotíme-li jednotlivé kraje podle přírůstku v kategorii prostých a ozdravených hospodářství za celé období ozdravování, pak lze nejpříznivěji hodnotit Zlínský, Moravskoslezský, Ústecký, Pardubický, Karlovarský i Středočeský kraj. Obecně došlo k příznivému posunu ve všech krajích.

 
Kraj
Procento
prostých
hospodářství
k 31. 12. 2005
Procento
prostých
a ozdravených
hospodářství
k 31. 12. 2009
Úspěšnost
(nárůst)
za 4 roky
ozdravování
v %
Hospodářství, v nichž
nebyla zjištěna infekce
BHV-1 a nebyl dosud
ukončen NOP
11 Hlavní město Praha
10,00
76,47
65,47
0
21 Středočeský kraj
6,02
49,22
43,20
121 (!)
31 Jihočeský kraj
21,60
60,21
38,61
33
32 Plzeňský kraj
51,34
77,17
25,83
0
41 Karlovarský kraj
6,50
51,41
44,91
3
42 Ústecký kraj
6,70
53,56
46,86
12
51 Liberecký kraj
27,82
55,71
27,89
9
52 Královéhradecký kraj
26,54
63,72
37,18
5
53 Pardubický kraj
2,76
48,01
45,25
53 (!)
61 Vysočina
47,70
80,54
32,84
5
62 Jihomoravský kraj
2,57
39,92
37,35
20
71 Olomoucký kraj
1,91
35,34
33,43
85 (!)
72 Zlínský kraj
1,46
63,72
62,26
29
81 Moravskoslezský kraj
0,52
59,70
59,18
31
  CELKEM
19,02
59,90
40,88
406

Jednotlivé kraje je také nutno hodnotit podle toho, jak úspěšně převádějí skupinu nejsnáze ozdravitelnou, tzn. hospodářství, v nichž nebyla zjištěna infekce BHV-1, do úředně prostých. V tomto směru je nejpříznivější situace v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina. Naproti tomu nejhorší situace je ve Středočeském, Olomouckém a Pardubickém kraji. O všech hospodářstvích této skupiny bude rozhodnuto podle výsledků závěrečných vyšetření v roce 2010, neboť ve všech bude provedeno první (druhé) závěrečné sérologické vyšetření spolu s vyšetřením na brucelózu skotu nejpozději do 31. března 2010.

Kromě hospodářství, v nichž nebyla zjištěna infekce BHV-1, je nezbytné dokončit NOP v hospodářstvích, která ozdravují eliminační metodou bez vakcinace. V této skupině se vyskytují u některých krajů minusové hodnoty v počtu hospodářství. To může mít subjektivní i objektivní důvody. Subjektivním důvodem může být především to, že ne všechna hospodářství, v nichž byl BHV-1 pozitivní skot, resp. hospodářství nevyšetřovaná v rámci vstupního sérologického vyšetření (vakcinovalo se zde monovalentními či polyvalentními vakcínami obsahujícími BHV-1, samostatné výkrmny registrované jako samostatná hospodářství apod.) byla zaznamenána do tabulky 3 sl. 19 „hospodářství s pozitivními výsledky“. Objektivních důvodů minusových hodnot bude více. KVS obdrží seznamy hospodářství v tab. 3 sl. 19 a tab. 4 sl. 24 a seznamy rozdílových hospodářství při porovnání v obou sloupců, aby bylo možné subjektivní nepřesnosti odstranit.

Závěr

Infekční rinotracheitida skotu je první z chovatelsky významných (ekonomických) nákaz skotu, u které byl v ČR zaveden cílený ozdravovací program. Přírůstek IBR prostých a ozdravených hospodářství za čtyři roky průběhu NOP na úrovni téměř 41 % je příznivý a potvrdil správnost rozhodnutí o zavedení programu, ke kterému došlo v roce 2004.

Je bezpodmínečně nutné co nejdříve v roce 2010 ukončit ozdravování zbývajících hospodářství, v nichž nebyla prokázána infekce BHV-1 (původcem IBR) a ve skupině hospodářství, ozdravujících bez vakcinace. K tomu je nutno připomenout, že chovatel má zákonem stanovenou povinnost plnit v rámci NOP své povinnosti, viz § 5, odst. (2), písm. d) veterinárního zákona.

objektivních důvodů minusových hodnot bude více

Rokem 2010 musí začít fi nalizace NOP, tzn. provést kontrolu plnění KVS schválených ozdravovacích plánů jednotlivých hospodářství ozdravujících eliminační metodou s vakcinací markerovými vakcínami. Za tím účelem je nezbytné rozdělit úkoly v okresních pracovních skupinách, využít součinnosti zejména se zemědělskými agenturami ministerstva zemědělství v okresech. Řada hospodářství ze skupiny ozdravující vakcinací, která byla méně zamořená, by měla proces ozdravování končit. S chovateli je třeba průběh ozdravování konzultovat. V případě, že v hospodářství zůstává již jen několik pozitivních zvířat, doporučit jejich jednorázové vyřazení, ukončit vakcinování a proces závěrečnými vyšetřeními fi nalizovat. Vzhledem k tomu, že se vyskytují případy nových infekcí v úředně prostých hospodářstvích terénním, ale v roce 2009 častěji vakcinačním kmenem BHV-1, poučit chovatele, soukromé veterinární lékaře a případně další osoby, aby se počet případů zavlečení původce IBR do IBR prostých stád minimalizoval, nejlépe zcela vyloučil.

 
Zdroj: SVS ČR