Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Životní pojištění

   Daňová poradna

Životní pojištění

1. Pojistné zaplacené za poplatníka – provozovatele privátní veterinární praxe (veterinárního lékaře)

Dle § 15 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká. Příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Tento poněkud nesrozumitelný text lze při nutném zjednodušení reprodukovat zhruba následovně:

1. Pojistná smlouva musí splňovat podmínku výplaty pojistného plnění až po 60ti kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60ti let pojištěného.

2. V případě pojistné doby od 5ti do 15ti let musí sjednaná pojistná částka činit minimálně 40 000 Kč. Je-li pojistná doba delší než 15 let, minimálně 70 000 Kč.

3. Maximální částka, kterou lze za zdaňovací období odečíst, je 12 000 Kč od základu daně i v případě, že má provozovatel NZZ více pojistných smluv.

4. Při nedodržení podmínek nárok na uplatnění odpočtu zaniká. Částky, o které byl v předchozích zdaňovacích obdobích základ daně snížen, budou dodaněny v § 10 jako ostatní příjem a to v tom zdaňovacím období, kdy k porušení podmínek došlo.

Příklad č. 10.

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. A zaplatil v roce 2005 na životní pojištění celkem 12 000 Kč, v 12ti měsíčních splátkách po 1 000 Kč. Od daňového základu odečte celou částku 12 000 Kč.

Příklad č. 11.

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. B zaplatil v roce 2005 na základě uzavřených smluv na životní pojištění 12 000 Kč jedné pojišťovně a 12 000 Kč druhé pojišťovně, tedy celkem 24 000 Kč.

Od daňového základu odečte částku 12 000 Kč, neboť je to maximum, které lze uplatnit.

Příklad č. 12.


Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. C se rozhodl k 30. 6. 2005 zrušit svoji smlouvu o životním pojištění.

Pojistné zaplacené v průběhu roku 2005 bude daňově neuznatelným výdajem. Protože v letech 2003 a 2004 uplatnil vždy 12 000 Kč jako odpočitatelnou část základu daně, musí v daňovém přiznání za rok 2005 částku 24 000 Kč uvést jako ostatní příjem v § 10.

Upozornění:

Splnění podmínek pro uplatnění odpočtu prokazuje poplatník kopií smlouvy, pokud nebyla tato smlouva již dříve u správce daně založena a potvrzením pojišťovny o zaplacených částkách na toto pojištění. Jedná se o povinné přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

1. Pojištění zaplacené za zaměstnance

Z pohledu provozovatele privátní veterinární praxe problematiku řeší § 24 odst. 2 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, dle kterého výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů je také pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, maximálně však v úhrnu za jednoho zaměstnance do výše 8 000 Kč za zdaňovací období nebo jeho část za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

Posuzuje se za každého zaměstnance samostatně.

Příklad č. 13.

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. D přispěl svému zaměstnanci na jeho pojištění částkou 8 000 Kč za kalendářní rok 2005.

Zaplacené pojistné v celé této výši 8 000 Kč je pro provozovatele privátní veterinární praxe daňově uznatelným výdajem.

Příklad č. 14.

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. E přispěl svému zaměstnanci na jeho pojištění částkou 12 000 Kč za kalendářní rok 2005.

Daňovým výdajem bude pouze zaplacené pojistné ve výši 8 000 Kč. Částka 4 000 Kč bude pro provozovatele privátní veterinární praxe výdajem daňově neuznatelným.

Příklad č. 15.

Provozovatel privátní veterinární praxe MVDr. F. zaměstnává dva zaměstnance.

Jednomu uhradil příspěvek na životní pojištění ve výši 10 000 Kč, druhému ve výši 5 000 Kč.

Přesto, že celkem uhrazené pojistné limitní částku pro dva zaměstnance nepřekročilo, ta činí 16 000 Kč, daňově uznatelným výdajem bude pro provozovatele privátní veterinární praxe pouze částka 13 000 Kč. Zákonem stanovené maximum je nutné posuzovat pro každého zaměstnance samostatně.

Vzhledem k tomu, že u jednoho byl limit o 2 000 Kč překročen, bude tato částka 2 000 Kč výdajem daňově neuznatelným.

2. Zaměstnanec

Dle § 6 odst. 9 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění jsou od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeny částky pojistného, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti (dále jen ”soukromé životní pojištění”), na základě pojistné smlouvy sjednané zaměstnancem jako pojistníkem za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, maximálně však do výše 12 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele. Toto platí v případech, kdy má právo na plnění z těchto pojistných smluv pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoby určené podle § 817 občanského zákoníku, kromě zaměstnavatele, který hradil pojistné.

Důležité upozornění:

U zaměstnance je od daně z příjmů osvobozen příspěvek na životní pojištění až do výše 12 000 Kč ročně u téhož zaměstnavatele.

U zaměstnavatele je daňově uznatelným výdajem pojistné na životní pojištění zaplacené za zaměstnance maximálně do výše 8 000 Kč ročně za jednoho zaměstnance.

Příklad č. 16.

Zaměstnanec pracuje v privátní veterinární praxi MVDr. E (příklad č. 14).

Ten mu přispěl na jeho životní pojištění v roce 2005 částkou 12 000 Kč.

Celý tento příspěvek ve výši 12 000 Kč bude u zaměstnance příjmem od daně z příjmů fyzických osob osvobozeným.

Příklad č. 17.

Provozovatel privátní veterinární praxe přispěl zaměstnanci na jeho životní pojištění v roce 2005 částkou 15 000 Kč.

Příspěvek ve výši 12 000 Kč bude u zaměstnance příjmem od daně z příjmů fyzických osob osvobozeným. Rozdílová částka ve výši 3 000 Kč bude součástí jejího zdanitelného příjmu.

Příklad č. 18.

Zaměstnanec je zaměstnán u dvou zaměstnavatelů. Každý zaměstnavatel mu přispěl v roce 2005 na jeho životní pojištění částkou 12 000 Kč.

Celý tento příspěvek ve výši 24 000 Kč (2 x 12 000 Kč) bude u zaměstnance příjmem od daně z příjmů fyzických osob osvobozeným.

Dle právního stavu platnému pro zdaňovací období kalendářního roku 2005 zpracoval:

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056