Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Změny a doplnění vnitřních předpisů, organizačního a jednacího řádu, řádu pro udělování osvědčení a profesního řádu

  Časopis Zvěrokruh 4/2014
     Informace – zprávy – výzvy

schválené sněmem KVL ČR dne 30. 11. 2013

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

schválené sněmem KVL ČR dne 30. 11. 2013

VNITŘNÍ PŘEDPIS KVL ČR O POSTUPU PŘI POSUZOVÁNÍ DYSPLAZIE LOKETNÍCH KLOUBŮ U PSŮ

Hlava V. odstavec 7 se mění takto: V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad.

Dosud platné znění: V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu 5000,-Kč vrátí majiteli posuzovatel na základě výzvy komise. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů ortopedických vad.

VNITŘNÍ PŘEDPIS KVL ČR O POSTUPU PŘI POSUZOVÁNÍ DYSPLAZIE KYČELNÍCH KLOUBŮ U PSŮ

Hlava V. odstavec 7 se mění takto: V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli.V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad.

Dosud platné znění: V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu 5000,-Kč vrátí majiteli posuzovatel na základě výzvy komise. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů ortopedických vad.

VNITŘNÍ PŘEDPIS KVL ČR O POSTUPU PŘI POSUZOVÁNÍ LUXACE ČÉŠKY U PSŮ

Hlava III. odstavec 6 se mění takto: V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných ortopedických vad.

Dosud platné znění: V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu 5000,-Kč vrátí majiteli posuzovatel na základě výzvy komise. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů ortopedických vad.

VNITŘNÍ PŘEDPIS KVL ČR K POSUZOVÁNÍ DĚDIČNÝCH OČNÍCH VAD PSŮ A KOČEK

Hlava III. se mění takto: Odvolací komisi jmenuje představenstvo KVL ČR na návrh klubu posuzovatelů dědičných očních vad.

Ve sporných případech má majitel zvířete právo na odvolání proti výsledku vyšetření, a to do jednoho měsíce ode dne obdržení sporného výsledku vyšetření. Odvolání podává majitel písemně předsedovi odvolací komise společně se složením jistiny 5000,-Kč. Ten je povinen svolat do 30 dnů odvolací komisi. Členem odvolací komise nemůže být veterinární lékař, který je současně posuzovatelem sporného vyšetření. Kontrolní vyšetření zvířete bude provedeno na oft almologickém pracovišti Kliniky chorob psů a koček VFU v Brně nejméně 3 členy odvolací komise. Komise musí dospět k jednoznačnému výsledku vyšetření (varianty A–D v bodě II. tohoto předpisu). Proti tomuto výsledku již není odvolání.

V případě, že odvolací komise odvolání vyhoví, zálohu po odečtení nákladů na řízení vrátí majiteli. Majitel na základě nového posudku komise může požadovat úhradu nákladů, popřípadě vícenáklady, na posuzovateli. V případě, že odvolání bude zamítnuto, uhrazená záloha bude použita k uhrazení činnosti odvolací komise a činnosti Klubu posuzovatelů dědičných očních vad.

Dosud platné znění: Odvolací komisi jmenuje KVL ČR na návrh klubu posuzovatelů DVO.

Ve sporných případech má majitel zvířete právo na odvolání proti výsledku vyšetření, a to do jednoho měsíce ode dne obdržení sporného výsledku vyšetření. Odvolání podává majitel písemně předsedovi odvolací komise společně se složením kauce 5000,-Kč. Ten je povinen svolat do 30 dnů odvolací komisi. Členem odvolací komise nemůže být veterinární lékař, který je současně autorem sporného vyšetření. Kontrolní vyšetření zvířete bude provedeno na oft almologickém pracovišti Kliniky chorob psů a koček VFU v Brně nejméně 3 členy odvolací komise. Komise musí dospět k jednoznačnému výsledku vyšetření (varianty A–D v bodě II. tohoto předpisu). Proti tomuto výsledku již není odvolání. V případě potvrzení původního nálezu hradí náklady odvolacího řízení majitel zvířete propadnutím. V případě, že komise odvolání vyhoví, bude kauce vrácena majiteli a náklady odvolacího řízení uhradí chybující posuzovatel.

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ŘÁDU PRO UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VÝKON LÉČEBNÉ A PREVENTIVNÍ ČINNOSTI

schválené sněmem KVL ČR dne 30.11. 2013

1. V odstavci 3 v písmenu d) se zrušuje věta „nabytí účinnosti tohoto ustanovení se stanovuje na datum sněmu v roce 2013“ a doplňuje o novou formulaci: Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti novely zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve které bude povinnost absolvovat postgraduální praxi před udělením osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární a léčebné činnosti zakotvena.

Dosud platné znění: d) kteří byli podrobeni praktické výuce trvající minimálně 6 měsíců v pregraduálním a 24 měsíců v postgraduálním období za podmínek, že žadatel o osvědčení absolvoval postgraduální praktickou výuku v průběhu posledních 5 let před podáním žádosti o osvědčení, výuka se uskutečnila v minimálním rozsahu 30 hodin týdně a tato praxe byla vykonána pouze u veterinárního lékaře, který je držitelem osvědčení pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti po dobu nejméně pěti let, a po tuto dobu vykonával veterinární léčebnou a preventivní činnost v hlavním pracovním poměru jako osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba. Uchazeč o udělení osvědčení může za srovnatelným podmínek tuto praxi vykonat v zahraničí. Nabytí účinnosti tohoto ustanovení řádu se stanovuje na datum sněmu v roce 2013.

2. Odstavec 14 se mění takto: Po dobu držení osvědčení je podnikající člen povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání v rozsahu stanoveném Komorou. Od účasti na pojištění profesní odpovědnosti jsou osvobozeny osoby, které přeruší výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti, uloží osvědčení na sekretariátě Komory a přeruší podnikání ohlášením u finančního úřadu. Tuto změnu je nutné Komoře oznámit do 30 dnů po jejím uskutečnění.

Dosud platné znění: Po dobu držení osvědčení je člen povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání v rozsahu stanoveném Komorou.

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ORGANIZAČNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU

schválené sněmem KVL ČR 30. 11. 2013

1. v § 6 se mění znění odstavce 14 na: Sněm schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory a způsob náhrady cestovních výdajů ve smyslu obecně platných právních předpisů.

Dosud platné znění: Sněm schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech Komory a způsob náhrady cestovních výdajů.

2. § 7 odstavec 6 písm. c) se mění na: Představenstvu přísluší zejména posuzovat a dbát o udržování obecně platných právních předpisů

Dosud platné znění: Představenstvu přísluší zejména posuzovat a dbát o udržování zásad etiky a obecně platných právních předpisů

3. § 10 odstavec 6 se mění takto: Čestná rada vede prostřednictvím sekretariátu Komory evidenci projednaných případů a informuje o nich představenstvo.

Dosud platné znění: Čestná rada vede evidenci projednaných případů a informuje o nich představenstvo.

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ PROFESNÍHO ŘÁDU

schválené sněmem KVL ČR dne 30. 11. 2013

1. § 2 odstavec 3 písm j) se mění takto: Každý veterinární lékař je povinen: Při neúčasti na rámcové pojistné smlouvě o odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání zaslat kopii pojistné smlouvy. Z těchto dokumentů musí být zřejmé, že pojištění svým rozsahem nahrazuje pojištění předepsané Komorou a je uzavřeno na minimální pojistný limit škody stanovený rámcovou smlouvou. Tento akt je povinen učinit nejpozději do 30 dnů po vzniku členství v Komoře nebo do 30 dnů od uplynutí lhůty splatnosti pojistného stanoveného rámcovou smlouvou.

Dosud platné znění: Každý veterinární lékař je povinen: při neúčasti na rámcové pojistné smlouvě o odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání zaslat písemně čestné prohlášení o uzavření pojistky v této oblasti jiným způsobem.Tento akt je povinen učinit nejpozději do 30 dnů po vzniku členství v Komoře nebo do 30 dnů od uplynutí lhůty splatnosti pojistné částky stanovené rámcovou smlouvou.

2. § 2 odstavec 3 se doplňuje o nové písmeno k): Každý veterinární lékař je povinen: v případě, že zaměstnává jiné veterinární lékaře, oznámit na sekretariát KVL ČR k datu splatnosti pojistného v rámci jeho pojištění odpovědnosti seznam zaměstnaných veterinárních lékařů. Totéž musí učinit aktuálně při přijetí nového zaměstnaného veterinárního lékaře.

3. § 7 odstavec 3 písm. b) se mění takto: Veterinární klinika je pracoviště s minimálně dvěma veterinárními lékaři, obsahující čekárnu, dvě ordinační místnosti sloužící svým vybavením dvěma odlišným oborům (např. interní, chirurgický, dermatologický, oční, RTG atd.), sklad léčiv, oddělené místo pro krátkodobou hospitalizaci, oddělené místo pro uložení kadáverů. Toto klinické pracoviště zajišťuje každodenní provoz.

Dosud platné znění: Veterinární klinika je pracoviště obsahující čekárnu, dvě ordinační místnosti sloužící svým vybavením dvěma odlišným oborům (např. interní, chirurgický, dermatologický, oční, RTG atd.), sklad léčiv, oddělené místo pro krátkodobou hospitalizaci, oddělené místo pro uložení kadáverů.

4. § 9 odstavec 1 písmeno a) se mění takto: Uskutečnění veterinárních zákroků bez předchozího vyžádání chovatelem je nepřípustné. Výjimku tvoří nouzové případy defi nované v odstavcích 2 a 3 § 62 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Dosud platné znění: Veterinární lékař vykonává své povolání na vyžádání. Nabízení nebo uskutečnění veterinárních zákroků bez předchozího vyžádání chovatelem je nepřípustné. Výjimku tvoří nouzové případy a úředně nařízené úkony.

5. § 9 odstavec 8 se mění takto: Při provádění pitvy na žádost zákazníka je povinností předem upozornit, že pitevní nález nemusí poskytnout konkrétní odpověď. Kopii pitevního nálezu musí pitvající neprodleně předat i ošetřujícímu lékaři. Z forenzních důvodů přednostně využívat k PA diagnostice akreditovaných pracovišť.

Dosud platné znění: Při provádění pitvy na žádost zákazníka je povinností předem upozornit, že pitevní nález nemusí poskytnout konkrétní odpověď. Kopii pitevního nálezu musí pitvající neprodleně předat i ošetřujícímu lékaři.

6. do § 9 se zařazuje nový odstavec: Veterinární lékař nesmí ohrozit zdraví zvířat, zdraví lidí, případně u potravinových zvířat i potravin a surovin živočišného původu tím, že přijme zakázku chovatele, o němž je mu známo, že byl doposud pravidelným zákazníkem jiného veterinárního lékaře dříve, nežli dojde k předání podstatných informací, jež mu umožní zajistit řádnou odbornou péči. Veterinární lékař, který takovouto zakázku prokazatelně přijímá, je povinen vyžádat si tyto informace od dosavadního ošetřujícího veterinárního lékaře. Ošetřující veterinární lékař, pro nějž byl chovatel doposud pravidelným zákazníkem, je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. Výjimku tvoří pouze zákroky vyžadující neodkladnou péči tak, aby nedošlo k nadměrnému utrpení a akutnímu ohrožení života zvířete nebo ohrožení zdraví nebo života lidí či jiné rozsáhlé škodě, které bylo možno touto péčí zabránit, nebo jde-li o naléhavý úkon nutný v zájmu předcházení, zamezení šíření a zdolání nebezpečné nákazy.