Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Změny daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008, a to především z pohledu „dříve narozených“

   Daňová poradna

Změny daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008, a to především z pohledu „dříve narozených“

Do konce zdaňovacího období kalendářního roku 2008 zbývá ještě relativně velmi dlouhá doba a do termínu pro podání daňového přiznání fyzických osob za toto období doba ještě podstatně delší. Přesto by pro provozovatele privátní veterinární praxe, veterinární lékaře, jak již v úvodu řečeno, především pro ty dříve narozené (míněno poživatele starobního důchodu) mohlo být zajímavé znát v dostatečném časovém předstihu, jaké změny je čekají v daňovém přiznání za rok 2008.

V dále uváděných příkladech budeme porovnávat daňové zatížení fyzické osoby, provozovatele privátní veterinární praxe (který zároveň pobírá starobní důchod) v roce 2008 oproti roku 2007.

Příklad daňového zatížení a odvodu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2007

Zdanitelné příjmy
1 200 000 Kč
Daňově uznatelné výdaje bez výdajů na sociální a zdravotní pojištění provozovatele veterinární praxe
600 000 Kč
Výdaje na sociální a zdravotní pojištění provozovatele praxe
129 300 Kč
Daňově uznatelné výdaje celkem
739 300 Kč
Základ daně
460 700 Kč
Daň
102 652 Kč

Poznámky:

– výše daně je vypočtena podle právní úpravy platné pro rok 2007

– tato právní úprava umožňovala:

 uplatnit částky uhrazeného sociálního a zdravotního pojištění provozovatele NZZ jako daňově uznatelné
 dobu daňového odepisování osobního automobilu po čtyři roky a minimální dobu finančního leasingu osobního automobilu (pro daňovou uznatelnost leasingových splátek) 36 měsíců

– tato právní úprava neumožňovala:

 poživateli starobního důchodu uplatnit základní odpočet od daně, který činil 7200 Kč na poplatníka

– podle této právní úpravy bylo zdanění fyzických osob progresivní od 12 % do 32 %

Příklad daňového zatížení a odvodu daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2008 (při dosažení stejných zdanitelných příjmů)

Zdanitelné příjmy
1 200 000 Kč
Daňově uznatelné výdaje bez výdajů na sociální a zdravotní pojištění provozovatele veterinární praxe
600 000 Kč
Výdaje na sociální a zdravotní pojištění provozovatele praxe
(jsou počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2008 daňově neuznatelné)
129 300 Kč
Daňově uznatelné výdaje celkem
600 000 Kč
Základ daně
600 000 Kč
Daň
90 000 Kč
Základní odpočet od daně na poplatníka
24 840 Kč
Konečná daň k úhradě
65 160 Kč

Poznámky:

– výše daně je vypočtena podle právní úpravy platné pro rok 2008

– tato právní úprava umožňuje:

 i poživateli starobního důchodu uplatnit základní odpočet od daně, který činí 24 840 Kč na poplatníka – tato právní úprava neumožňuje:
 uplatnit částky uhrazeného sociálního a zdravotního pojištění provozovatele veterinární praxe jako daňově uznatelné

– podle této právní úpravy:

 je zdanění fyzických osob v jednotné výši 15 %
 doba daňového odepisování osobního automobilu byla prodloužena ze čtyř na pět let a minimální doba finančního leasingu osobního automobilu (pro daňovou uznatelnost leasingových splátek) je 60 měsíců

Dílčí závěry:

1. Daňové zatížení poplatníka (provozovatele privátní veterinární praxe) se za jinak stejných podmínek sníží v absolutní částce o 37 492 Kč.

2. Daňové zatížení poplatníka se v procentickém vyjádření za jinak stejných podmínek sníží o zhruba 36,5 %.

3. Celá daňová úspora vyplývá se změny legislativy a nepodílejí se na ní žádné formy daňové optimalizace ze strany poplatníka.

Příklad daňového zatížení a odvodu daně z příjmů fyzických osob, za zdaňovací období kalendářního roku 2007, při spolupráci druhého z manželů

(podíl příjmů a výdajů na spolupracujícího manžela činí 50 %, spolupracující manžel je rovněž poživatelem starobního důchodu a nemá žádné další zdanitelné příjmy)

Zdanitelné příjmy
1 200 000 Kč
Daňově uznatelné výdaje bez výdajů na sociální a zdravotní pojištění provozovatele veterinární praxe
600 000 Kč
Výdaje na sociální a zdravotní pojištění provozovatele praxe a osoby spolupracující
129 300 Kč
Daňově uznatelné výdaje celkem
739 300 Kč
Příjmy připadající na spolupracujícího manžela
600 000 Kč
Výdaje připadající na spolupracujícího manžela
369 650 Kč
Základ daně provozovatele praxe
230 350 Kč
Základ daně osoby spolupracující
230 350 Kč
Daň provozovatele praxe
35 987 Kč
Daň osoby spolupracující
35 987 Kč
Daň celkem
71 974 Kč

Poznámky:

– provozování veterinární praxe fyzikou osobou, která je poživatelem starobního důchodu za spolupráce druhého z manželů, je poměrně hojně rozšířena

– hlavním důvodem je citelná úspora na dani, která činí 30 678 Kč v absolutním vyjádření a v procentech asi 30 % oproti variantě, kdy by zdaňoval veškeré příjmy pouze provozovatel NZZ (viz shora uváděný příklad).

Příklad daňového zatížení a odvodu daně z příjmů fyzických osob, za zdaňovací období kalendářního roku 2008, při spolupráci druhého z manželů (při dosažení stejných zdanitelných příjmů a zachování shodných podmínek při dělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu)

Zdanitelné příjmy
1 200 000 Kč
Daňově uznatelné výdaje bez výdajů na sociální a zdravotní pojištění provozovatele veterinární praxe
600 000 Kč
Výdaje na sociální a zdravotní pojištění provozovatele praxe a osoby spolupracující (jsou počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2008 daňově neuznatelné)
129 300 Kč
Daňově uznatelné výdaje celkem
600 000 Kč
Příjmy připadající na spolupracujícího manžela
600 000 Kč
Výdaje připadající na spolupracujícího manžela
300 000 Kč
Základ daně provozovatele praxe
300 000 Kč
Základ daně osoby spolupracující
300 000 Kč
Daň provozovatele praxe
45 000 Kč
Základní odpočet od daně na provozovatele praxe
24 840 Kč
Daň k úhradě za provozovatele praxe
20 160 Kč
Daň osoby spolupracující
45 000 Kč
Základní odpočet od daně na osobu spolupracující
24 840 Kč
Daň k úhradě za osobu spolupracující
20 160 Kč
Celková výše daně k úhradě
40 320 Kč

Poznámky:

(mimo poznámek vztahujících se k případu, kdy provozovatel praxe předpokládal zdaňovat příjmy za zdaňovací období kalendářního roku 2008, bez využití možnosti spolupráce s druhým z manželů)

– daňové zatížení se sníží o dalších 24 840 Kč a je představováno výhradně možností uplatnění dalšího odpočtu a to na spolupracujícího manžela (manželku), poživatele starobního důchodu

– aby bylo možno tento postup využít, musí se nejen jednat o skutečnou spolupráci manželů, ale spolupracující osoba musí být po celé zdaňovací období vedena jako OSVČ na příslušné správě sociálního zabezpečení a u příslušné zdravotní pojišťovny

Dílčí závěry:

1. Daňové zatížení poplatníka (provozovatele privátní veterinární praxe) se oproti roku 2007, za jinak stejných podmínek, sníží v absolutní částce o 31 654 Kč.

2. Daňové zatížení poplatníka se v procentickém vyjádření, za jinak stejných podmínek, sníží o asi 44 %.

3. Daňová úspora vyplývá se změny legislativy, ale podílí se na ní i jistá forma daňové optimalizace ze strany poplatníka, využitím možnosti rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu.

Závěrečné shrnutí:

1. Z uvedeného je nade vší pochybnost zřejmé, že daňové zatížení fyzických osob, provozovatelů privátních veterinárních praxí a zároveň poživatelů starobního důchodu bude za rok 2008 nižší než v předchozím roce, tj. v roce 2007.

2. Konečná daňová úspora nemusí být tak velká, jak uvádějí předchozí příklady, neboť daň může být nakonec počítána z vyššího daňového základu a to především z důvodu, že některé daňově uznatelné výdaje se rozloží do delšího časového období (delší doba odepisování osobního automobilu …).

3. Přesto, že institut spolupracujících osob obecně ztrácí zavedením jednotné daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % na významu, skupina poplatníků, provozovatelů privátních veterinárních praxí, poživatelů starobního důchodu může jeho využitím docílit významných daňových úspor.

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056