Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2014

  Časopis Zvěrokruh 3/2014
     Pro praxi – Daňová poradna

 

Kristýna Cajthamlová

O nových pravidlech při nabývání majetku

Dnešní příspěvek je věnován některým změnám v oblasti daní z příjmů fyzických osob, které nastaly s příchodem roku 2014. Jak jsme již uváděli, začátek roku 2014 přinesl velké množství novinek, které vstoupily v účinnost s novým občanským zákoníkem, a řada z nich souvisí s novou terminologií, kterou používá nový občanský zákoník (dále NOZ), nebo také zákon o obchodních korporacích (dále ZOK).

Novými pojmy v zákoně o daních z příjmů (dále ZDP) vyplývajícími z NOZ a ZOK jsou například pojem dluh, který nahrazuje původní pojem závazek, pojem bezúplatné plnění, které nahrazuje původní pojem dar. Půjčka se nově nazývá zápůjčka, nemovitosti jsou nově nemovité věci, pronájem nahrazen nově slovem nájem. NOZ defi nuje pojem záloha („má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha“) a zároveň zavádí nový pojem závdavek, který je považován za „závaznou zálohu“, pojem bez právní subjektivity je v NOZ nahrazen pojmem bez právní osobnosti atd.

V následující části se příspěvek věnuje faktickým změnám, které v ZDP u fyzických osob přinesl rok 2014. Nově předmětem daně není majetkový prospěch při bezúročné zápůjčce, při výpůjčce a při výprose (výpůjčkou je bezplatné dočasné užívání nezuživatelné věci, výprosou je bezplatné užívání věci bez ujednání doby a účelu užívání). Změna v oblasti majetkového prospěchu souvisí se začleněním daně dědické a darovací do ZDP. Do konce roku byly tyto daně upraveny samostatným zákonem o dani dědické, darovací a o dani z převodu nemovitostí, zrušeným k 31. 12. 2013. Právě části o dani dědické a darovací byly integrovány do ZDP a daň z převodu nemovitostí je od 1. 1. 2014 nově upravena samostatným zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí.

K dosavadním osvobozeným příjmům vyplývajícím ze ZDP u fyzických osob byly přidány nově osvobozené příjmy, které vycházejí z dědění a darování, jejich úpravu nalezneme v § 4a ZDP a § 10 ZDP. Největším rozdílem oproti dani dědické před rokem 2014 je, že se jedná o osvobození všech dědiců, nejedná se tedy pouze o blízké příbuzné. V případě nabytí nemovité věci darováním nenajdeme již osvobození poskytovatele zdravotních služeb. Tyto změny byly provedeny za účelem snížit osvobození pro příjemce darů, který dar přijímá v souvislosti s podnikáním či závislou činností. Darům, které spadají do „ostatních příjmů“, přibyla nová osvobození, jedná-li se o získané bezúplatné příjmy:

  • od příbuzného v přímé i vedlejší linii (sourozence, strýce, tetu, synovce, manžela, manžela dítěte, rodiče manžela),

  • od osoby, se kterou poplatník žil po dobu minimálně jednoho roku ve společně hospodařící domácnosti,

  • nabyté příležitostně, jejichž hodnota je nižší než 15 000 Kč.

Další výraznou změnou je prodloužení čekací doby pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Dříve byla doba stanovena na šest měsíců, počínaje rokem 2014 byla prodloužena na tři roky.

V případě osvobození pravidelně vyplácených důchodů se nadále jedná o částku 36násobku minimální mzdy, ovšem takto vypočtená hranice byla zvýšena vlivem srpnového schválení vyšší minimální mzdy z 8000 na 8500 Kč. Hranice pro osvobození je tedy nově 306 000 Kč pro rok 2014. Pro roky 2013 až 2015 nebude používáno ustanovení, které omezuje výši jiných příjmů. Tedy důchodci, jejichž součet příjmu ze závislé činnosti, samostatné činnosti a příjmů z nájmu převýší částku 840 000 Kč za rok, o své osvobození nepřijdou.

I nadále je základ daně z příjmů fyzických osob vypočítáván ze superhrubé mzdy

V „ostatních příjmech“ došlo od letošního roku ke zvýšení osvobozené částky například u příležitostných čin-ností. Nová hranice je stanovena na 30 000 Kč. Dále jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (při zrušení podílových fondů) do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, je však nezbytné, aby tyto cenné papíry a podíly nebyly součástí obchodního majetku.

Zdaňovacím obdobím i pro rok 2014 zůstává kalendářní rok, nedochází ke změně jednotné sazby daně, která zůstává na 15 %, ani ke změně 7% solidárního zvýšení daně, kterému se budeme věnovat v příštím článku. I nadále je základ daně z příjmů fyzických osob vypočítáván ze superhrubé mzdy. Hranice pro odvod solidárního zvýšení daně se zvýšila na 103 768 Kč za měsíc. Slevy na dani, které se vyskytovaly u fyzických osob, se nezměnily. Nově lze od letošního roku uplatnit i daňové zvýhodnění na vnuka, pokud jeho rodiče nemají příjem, ze kterého by daňové zvýhodnění mohli uplatňovat.

Změny v souvislosti s rektifi kací soukromého práva jsou rozsáhlé, věříme, že tento článek upozorňuje alespoň na nejpodstatnější změny v zákoně o daních z příjmů, pro daň z příjmů fyzických osob. V příštích číslech budeme pokračovat problematikou solidárního zvýšení daně a změnami v zákoně o daních z příjmů u daně z příjmů právnických osob.

 
Kristýna Cajthamlová