Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v oblasti DPH od 1.1.2014

  Časopis Zvěrokruh 1/2014

     Pro praxi – Daňová poradna

David Adamovič – tým PKMK

Staronové zákony, staronové pojmy

 

V dnešním příspěvku se budeme zabývat změnami v oblasti DPH, které nastanou od 1. 1. 2014, neboť v rámci již schválených zákonných opatření definitivně potvrzených Poslaneckou sněmovnou 27. 11. 2013 dochází od 1. 1. 2014 mimo jiné ke značným změnám právě v oblasti daně z přidané hodnoty. Jedná se o zákonná opatření č. 340/2013 Sb. a především 344/2013 Sb., příslušná usnesení

Poslanecké sněmovny byla vyhlášena pod č. 379 a 382/2013 Sb. a již nemohla být do konce roku zrušena. Zároveň dochází k nabytí platnosti některých částí již dříve schválených zákonů.

Konkrétně nabývá účinnosti část šestá zákona č. 502/2012 Sb., která ukládá části daňových subjektů povinnost podávat daňová přiznání a ostatní podání pouze elektronicky. A to i v případě, že subjektu nevzniká daňová povinnost, tedy i nulových přiznání.

Jedná se o následující subjekty:

  • právnické osoby bez výjimky,

  • fyzické osoby, jejichž obrat převýšil za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců šest milionů korun,

  • fyzické osoby bez limitu obratu, pokud mají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky

Pokud dojde u fyzické osoby k překročení obratu výše uvedeného, vzniká jí povinnost činit podání za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu šesti kalendářních měsíců. Například, pokud fyzická osoba (měsíční plátce) překročila obrat k 31. 3. 2014, bude jako první daňové přiznání podávané elektronicky popodávat za duben 2014. Pokud se jedná o čtvrtletního plátce a k překročení obratu dojde např. v květnu 2014, bude prvním elektronicky podávaným daňovým přiznáním přiznání za 3. čtvrtletí 2014. Elektronická forma je předepsána pro následující podání:

  • daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,

  • hlášení,

  • přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení,

  • přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů.

Novinkou je i ručení za nezaplacenou daň, byla-li úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na jiný bankovní účet než zveřejněný správcem daně. Toto ručení bylo původně zavedeno od 1. 1. 2013, nicméně Generální fi nanční ředitelství postupně odsouvalo jeho platnost. Konečným výsledkem je pak změna v příslušném ustanovení od 1. 1. 2014 tak, že u ručení je zaveden limit úplaty na dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Ručit tedy bude daňový subjekt pouze za bezhotovostní úhradu na neregistrovaný účet dodavatele v částce nad 700 000 Kč. Pro naplnění institutu ručení musí být splněny obě podmínky kumulativně, tj. jak neregistrovaný účet, tak částka překračující limit.

pacht a podpacht (pachtem je nájem spojený s právem užívat i výnos nebo plody věci)

Další významná změna se týká terminologie, zejména nového vymezení pojmu zboží, kterým se rozumí hmotná věc, tedy i nemovitá, dále pak právo stavby, živé zvíře, lidské tělo nebo jeho část, plyn, elektřina, teplo a chlad. Nájmem se pak nově rozumí i podnájem, pacht a podpacht (pachtem je nájem spojený s právem užívat i výnos nebo plody věci). Dále byly některé pojmy nahrazeny, např. vlastní daňová povinnost pojmem vlastní daň, podnik pojmem obchodní závod, obchodní společnost a družstvo pojmem obchodní korporace, (účastník) sdružení pojmem (společník) společnosti, občanské sdružení pojmem spolek, převod práv pojmem pozbytí nehmotné věci, poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty pojmem přenechání zboží k užití jinému. Novinkou je i ustanovení týkající se osvobození v případě dodání pozemků, kdy je osvobozeno dodání pouze pozemku nezastavěného (stavbou nebo inženýrskou sítí), který není ani stavebním pozemkem (s povolením nebo souhlasem k stavbě).

Věříme, že toto stručné shrnutí podstatných změn v oblasti DPH od 1. 1. 2014 bylo přínosem. V příštím článku se budeme zabývat novinkami a změnami v dani silniční.