Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v zákoně o dani silniční

   Daňová poradna

Změny v zákoně o dani silniční

Zákonem č. 246/2008 Sb. došlo k několika změnám zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

Pro provozovatele privátních veterinárních praxí je zásadní přínos novely v tom, že sazba daně se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká, počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla, a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.

Ustanovení o snížení sazby daně se použije poprvé za zdaňovací období roku 2008.

Tento poněkud nepřehledný text se pokusíme vysvětlit na příkladu osobního automobilu, který má provozovatel veterinární praxe zařazen ve svém obchodním majetku.

1. Základem silniční daně u osobního automobilu je zdvihový objem motoru v cm3. Roční sazbu daně uvádí následující tabulka:

Zdvihový objem motoru
Roční sazba daně
Do 800 cm3
1 200 Kč
Nad 800 cm3 do 1 250 cm3
1 800 Kč
Nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3
2 400 Kč
Nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3
3 000 Kč
Nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3
3 600 Kč
Nad 3 000 cm3
4 200 Kč

2. Snížení sazby daně dle shora uvedeného textu novely zákona je promítnuto v další tabulce:

Zdvihový objem motoru
Roční sazba
daně
Snížená sazba
o 48%
Snížená sazba
o 40%
Snížená sazba
o 25%
Do 800 cm3
1 200 Kč
624 Kč
720 Kč
900 Kč
Nad 800 cm3 do 1 250 cm3
1 800 Kč
936 Kč
1 080 Kč
1 350 Kč
Nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3
2 400 Kč
1 248 Kč
1 440 Kč
1 800 Kč
Nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3
3 000 Kč
1 560 Kč
1 800 Kč
2 250 Kč
Nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3
3 600 Kč
1 512 Kč
2 160 Kč
2 700 Kč
Nad 3 000 cm3
4 200 Kč
2 184 Kč
2 520 Kč
3 150 Kč

Tato tabulka dává přehled o výši daně po uplatnění slevy.

3. Mnohdy však bude pro poplatníka výhodnější znát nikoliv výši daně po snížení, ale výši slevy. Na to reaguje dále uvedená tabulka:

4. Schematické příklady

Zdvihový objem motoru
Roční sazba
daně
Snížená sazba
o 48%
Snížená sazba
o 40%
Snížená sazba
o 25%
Do 800 cm3
1 200 Kč
576 Kč
480 Kč
300 Kč
Nad 800 cm3 do 1 250 cm3
1 800 Kč
864 Kč
720 Kč
450 Kč
Nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3
2 400 Kč
1 152 Kč
960 Kč
600 Kč
Nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3
3 000 Kč
1 440 Kč
1 200 Kč
750 Kč
Nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3
3 600 Kč
1 728 Kč
1 440 Kč
900 Kč
Nad 3 000 cm3
4 200 Kč
2 016 Kč
1 680 Kč
1 050 Kč

MVDr. A má v obchodním majetku zařazený osobní automobil o zdvihovém objemu motoru 1400 cm3. Automobil zakoupil v říjnu 2007. V říjnu 2007 byla provedena i registrace a MVDr. A byl vyznačen jako provozovatel vozidla v technickém průkazu. Otázka zní, v jaké výši zaplatí silniční daň za zdaňovací období kalendářního roku 2008.

Předpokládáme, že MVDr. A zaplatil jednorázově do 15. dubna 2008 celoroční zálohu na daň ve výši 2400 Kč. Při podání daňového přiznání za rok 2008 (do konce ledna 2009) uplatní snížení o 48 %, neboť do 31. 12. 2008 uplynulo méně než 36 měsíců od první registrace vozidla. Bude mít proto vratitelný přeplatek na dani v částce 1152 Kč (2400 Kč – 1248 Kč), který mu bude na základě žádosti vrácen, případně požádá o použití přeplatku na úhradu zálohy na daň za zdaňovací období roku 2009.

MVDr. B začal pro účely své podnikatelské činnosti používat osobní automobil na základě leasingové smlouvy uzavřené v měsíci dubnu 2005. V květnu 2008 osobní automobil po ukončení leasingové smlouvy odkoupil, zařadil do svého obchodního majetku a i nadále jej používá pro své podnikatelské aktivity. Zdvihový objem motoru je 1800 cm3, první registrace vozidla byla provedena v dubnu 2005.

Opětovně nastává otázka, v jaké výši zaplatí MVDr. B silniční daň za zdaňovací období kalendářního roku 2008. Opět předpokládáme, že MVDr. B zaplatil jednorázově do 15. dubna 2008 celoroční zálohu na daň, avšak tentokrát ve výši 3000 Kč. Při podání daňového přiznání za rok 2008 (do konce ledna 2009) uplatní snížení o 48 % za měsíce leden až březen 2008, neboť 36 měsíců od první registrace vozidla uplynulo v březnu 2008. Za zbylých devět měsíců uplatní snížení daně o 40 %.

Výpočet výše daně a vratitelného přeplatku:

Zaplaceno na zálohách: 3000 Kč

Vlastní daňová povinnost

– leden až březen (1560 Kč : 12) x 3 = 390 Kč
– duben až prosinec (1800 Kč : 12) x 9 = 1350 Kč
– celkem 1740 Kč

Vratný přeplatek 1260 Kč (3000 Kč – 1740 Kč)

Ing. František Elis
daňový poradce č. 0056