Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva čestné rady KVL ČR pro XVIII. Sněm KVL ČR

  Z ČINNOSTI KOMORY
Čestná rada KVL ČR pracovala v době od 25. 8. 2008 do 30. 6. 2009 v následujícím složení:

MVDr. Andreas Zdeněk – předseda
MVDr. Frkal Vojtěch – místopředseda
Členové – MVDr. Blízek Augustin, MVDr. Kacafírek Adolf, prof. MVDr. Knotek Zdeněk, CSc., MVDr. Mazoch Michael, MVDr. Picmausová Dagmar, MVDr. Piskovská Jana, MVDr. Vokřálová Marie

Čestná rada zasedala v tomto období 8x, a to v termínech: 18. 10. 2008, 22. 11. 2008, 20. 12. 2008, 31. 1. 2009, 28. 2. 2009, 18. 4. 2009, 16. 5. 2009, 27. 6. 2009.

Během těchto jednání rozhodovala čestná rada KVL ČR případy předané revizní komisí takto:

Písemné napomenutí bylo uděleno pro:
odborné pochybení – 3x
snížení a znevážení profesionálního postavení kolegy – 1x

Zproštění obvinění bylo uděleno v případě neprokázání:
odborného pochybení – 1x
neetického chování – 2x

Pokuta v rozmezí 3 500 až 5 000 Kč byla udělena v případech:
veterinární lékař pracující bez osvědčení – 1x
odborné pochybení – 2x
nedoložena neúčast na jednání před senátem čestné rady – 1x
veterinární lékař pracující bez pojištění – 1x

V jednom případě vrátila čestná rada stížnost k doplnění důkazních materiálů.
V jednom případě čestná rada vrátila stížnost jako bezpředmětnou.
V jednom případě čestná rada stížnost odložila – obviněný není člen KVL ČR.

Disciplinárně projednávanými před čestnou radou byli ve výše zmíněném období veterinární lékaři mladší a střední generace.

Náš velký dík patří sekretariátu KVL ČR, jmenovitě paní Janě Horákové, za vzornou přípravu materiálů pro jednání čestné rady.

 
MVDr. Zdeněk Andreas,
předseda čestné rady KVL ČR