Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva EK za rok 2011 k XXI. sněmu KVL ČR

  Z činnosti komory – XXI. Sněm KVL ČR

… Radomír Mráček předseda EK

 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás po roce opět pozdravit jménem EK, a to i jménem MVDr. Renaty Hlavové, Pavla Rašky, Vladimíra Rejnka – nového člena EK, i jménem svým, a podat vám informace o tom, co se dělo na poli ekonomiky v roce 2011.

A dělo se toho hodně, více než jsme předpokládali.

Ze zdravotních důvodů ke konci 1. čtvrtletí odešla naše zaměstnankyně dlouholetá účetní Ing. Eva Tomanová. Představenstvo rozhodlo nepřijímat nového zaměstnance na hlavní pracovněprávní poměr, ale využít služby formou outsourcingu externí firmy.

Na základě výběrového řízení jsme vybrali účetní fi rmu s 15letou tradicí, která poskytuje vedení účetnictví, mezd, audit, právní poradenství a korporátní služby zastoupená Ing. Editou Jelínkovou Hrdličkovou, která převzala účetní agendu od počátku 2. čtvrtletí 2011 a rozpracovanou účetní agendu za 1. čtvrtletí 2011.

Budu-li upřímný, předpokládal jsem, a asi nejen já, že pokud účetní nesedí na Komoře denně, může trochu váznout spolupráce předsedů okresních sdružení s takovýmto systémem. Provázat systém zhruba s 80 středisky, které Komora veterinárních lékařů ČR eviduje v kombinaci se samostatnou sekcí účetních položek a jejich identifi kací, není administrativně jednoduché. Tyto obavy se však nenaplnily, neboť Ing. Edita Jelínková Hrdličková je komunikativní a fl exibilní, a pokud kolegové z OS dali na její rady, vše se vyřešilo.

Nepředpokládali jsme však, co se stane po prvních krocích v optimalizaci hospodaření KVL. Upozorňuji, že tato optimalizace byla posouzena a schválena auditorskou kanceláří, která pro Komoru pracuje již několik let. K našemu velkému překvapení však tato optimalizace narazila na nepochopení některých členů vedení, respektive členů RK a ČR.

Důvodem bylo doporučení, které na návrh EK následně přijalo i představenstvo, aby členové orgánů Komory na náhrady za ztrátu času při výkonu funkce v KVL vystavovali daňové doklady. Je to v souladu se zákonem o Komoře dle ust. § 8 odst. 4, kde výkon pro KVL je považován za funkci čestnou. Náhrady za ztrátu času a cestovné spojené s výkonem, nelze považovat za pracovněprávní vztah, jak to bylo doposud. Vyplývá to jak z občanského zákoníku, tak ze zákoníku práce. Odpůrci této optimalizace však trvali a trvají na starém způsobu formou vyplácení mezd, aniž by byli schopni prokázat pracovněprávní vztah s Komorou. Přestože to je v rozporu se zákonem o Komoře, žádná argumentace nepomohla. Revizní komise poslala dokonce dopis se žádostí o vysvětlení na Ministerstvo fi nancí, aniž by o tomto kroku informovala prezidenta Komory a představenstvo. O tomto kroku není dokonce ani zmínka v zápisech RK. Obdrželi odpověď, kde byly odpovězeny jejich dotazy, aniž by poskytli dotazovanému zákon o Komoře. Ministerstvo fi nancí zodpovědělo dotazy, které klasifi kovali jako pracovněprávní vztah se závěrem cituji: „Dovolujme si upozornit na skutečnost, že Ministerstvo fi nancí není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů a rovněž ani k poskytování právního poradenství v individuálních záležitostech. Při posouzení vámi předložených dotazů vycházelo Ministerstvo fi nancí výhradně z údajů uvedených ve vašem podání a bez podrobných znalostí konkrétních informací a souvislostí, které se k předmětné problematice vztahují.“

Přesto, že každý soukromý veterinární lékař jako OSVČ je schopen vystavovat daňový doklad za provedenou práci, tak fakturovat za svou práci a cestovné pro Komoru se stalo problémem nepřekonatelným. Chtěl bych upozornit, že členové představenstva s tím problém neměli a nemají. Respektují doporučení Ing. Edity Jelínkové Hrdličkové, jsou obeznámeni se stanoviskem auditorů a vše běží bez zbytečných komplikací. Věřím, že přes řadu dalších nepředložených kroků odpůrců nutných změn se vše vrátí k normálu a ve zbytku volebního období budeme všichni svým čestným funkcím dělat čest.

Za EK musím rovněž konstatovat, že přínos nové ekonomky je pozitivní. Dívá se na věci z pohledu privátního sektoru, a to je hned vidět. Například zatímco jsme v roce 2010 na DPH odvedli téměř 250 000 Kč, za rok 2011 jsme obdrželi zpět více než 320 000 Kč. Více než půlmiliónového rozdílu bylo dosaženo výhradně správným zaúčtováním odpočtů této daně.

Jinak, co se týká čerpání rozpočtu v roce 2011, lze konstatovat, že při příjmech 13 479 000 Kč a výdajích 12 560 000 Kč je přebytek před zdaněním 919 000 Kč.

Pokud se zaměříme na jednotlivé kapitoly rozpočtu, výrazněji spořil prezident, představenstvo i vzdělávací komise. Představenstvo pracuje pod vedením MVDr. Ondřeje Rychlíka velmi efektivně, schůze se zbytečně neprotahují a řada věcí se řeší e-mailovou korespondencí, včetně hlasování o urgentních záležitostech. Více vyčerpala ekonomická, legislativní a mediální komise. Nárůst v absolutních částkách není však vysoký a je jednotlivými předsedy komisí racionálně odůvodnitelný. Výrazněji jsme přečerpali pouze právní služby – jsou nejvíce požadovány pro práci disciplinárních orgánů, ale tu a tam i pro ostatní poradenskou činnost. Jejich přesné rozúčtování do nákladů jednotlivých komisí podle skutečného využití je však za rok 2011 více než problematické. Bude to zohledněno až v rámci nového členění rozpočtu pro další léta. Pozitivní nárůst příjmů Komory jsme zaznamenali v prodeji a evidenci petpasů.

Kompletní čerpání rozpočtu 2011 je přílohou této zprávy, stejně jako rozpočet na rok 2013. Má-li kdokoli z vás podrobnější dotazy, jsem k dispozici na tel. čísle: 608 882 040.

Závěrem bych chtěl poděkovat výše jmenovaným členům ekonomické komise za odvedenou práci a prezidentovi a představenstvu za aktivní spolupráci.

Na XXI. sněmu na shledanou.

Výšovice 8. 4. 2012

Radomír Mráček
předseda EK

Plán rozpočtu na r. 2013 (porovnání s r. 2012)
 
   
plán 2012 (tis.Kč)
plán 2013 (tis.Kč)
%

prezident
a
viceprezident

01

cestovné+NC+IT
390
390
100
služby personální
30
30
100
služby ostatní
30
30
100
služby právní
10
10
100
reprezentace
40
40
100
celkem
500
500
100
 
představenstvo

02

cestovné+NC+IT
860
700
81
služby personální
10
20
200
občerstvení
30
40
133
služby právní
0
40
100
komise mimořádné
10
10
100
porada předsedů
40
40
100
celkem
950
850
89
Ostatní výnosy
0
10
100
celkem
950
840
88
 
Revizní komise

03

cestovné+NC+IT
520
610
117
služby personální
10
30
300
služby ostatní
50
30
60
služby právní
145
100
0
občerstvení
0
10
0
expertízy
20
20
100
celkem
745
800
107
 
Čestná rada cestovné+NC+IT
520
560
108
služby personální
10
30
300
služby ostatní
20
30
150
služby právní
140
70
100
občerstvení
0
10
100
celkem
690
700
101
Ostatní výnosy (pokuty)
0
10
100
celkem
690
690
100
 
Ekonom.komise cestovné+NC+IT
80
100
125
služby ostatní
0
20
100
celkem
80
120
150
 
Zahraniční komise cestovné+NC+IT
475
500
105
služby personální
600
60
100
služby ostatní
0
40
100
celkem
1 075
600
56
Ostatní výnosy
0
40
100
celkem
1075
560
52
 
Legislat.komise cestovné+NC+IT
100
100
100
služby personální
30
50
100
služby ostatní
0
20
100
služby právní
0
30
100
celkem
130
200
154
 
Vzdělávací komise cestovné+NC+IT
160
160
100
služby personální
30
20
100
služby ostatní
20
80
100
celkem
210
260
124
Ostatní výnosy
0
150
100
celkem
210
110
52
 
Mediální komise cestovné+NC+IT
190
200
105
služby personální
100
100
100
služby ostatní
100
100
100
honoráře
90
90
100
výdaje na PR
500
500
100
stránky WWW
160
160
100
drobné výdaje
10
50
0
celkem
1 150
1 200
104
Ostatní výnosy
0
50
100
celkem
1150
1150
100
 
Péče o členskou
základnu
péče o členy
300
300
100
zájmové aktivity členů
200
200
100
soc.výpomoc
100
100
100
sponz.+reklama a propag.
0
500
100
celkem
600
1100
183
 
Přímé daně (zálohy)  
600
600
100
 
Okresy  
1000
1000
100
 
Přísp. Mez. Org.  
25
500
100
 
sekretariát spotřeba – režie
120
120
100
opravy údržba
50
30
60
poštovné
70
70
100
servis softwaru
90
30
33
cestovné
30
30
100
Telefonica 02
65
50
77
ostatní
100
100
100
mzdy hrubé
1 555
1 200
77
zákonné soc.nákl.
610
510
84
invest a neinvest.náklady
30
30
100
nájemné, energie
180
180
100
ekonom
0
250
100
celkem
2 900
2 600
90
Ostatní výnosy (pokuty)
0
30
100
celkem
2900
2570
89
sněm
500
650
130
audit
25
20
80
volby
0
150
100
bankovní poplatky a soudní popl.
55
70
127
daňové poradenství
15
15
100
mimořádné výdaje
100
100
100
 
CELKEM
11 350
11 775
 
 
Příjmy příspěvky
11 500
11 700
102
reklama
0
0
0
úroky
500
250
50
databáze
0
0
0
pokuty
0
0
0
ostatní
0
0
0
ev. Petpasů – zisk
200
100
0
Prodej pasů – zisk  
450
 
CELKEM
12 200
12 500
102
 
příspěvky s Osvědčením
3 850
bez Osvědčení
1 250
bez Osvědč., nad 65
100
 
Bilance
výdaje
11 350
11 775
104
příjmy
12 200
12 500
102
přebytek
850
725
85
 
Světový veterinární kongres 2013
Předpokládané investice a předpokládané výnosy
WVC 2013 Ostatní náklady
0
19 725
100
Ostatní výnosy
0
22 196
100
celkem
0
2 471
100