Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva Ekonomické komise KVL ČR pro XXII. Sněm KVL 2013

  XXII. SNĚM KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA EKONOMICKÉ KOMISE KVL ČR

 

V období od prosince roku 2012 pracujeme v týmu ve složení: MVDr. Pavel Raška, MVDr. Vladimír Rejnek, MVDr. Václav Benedikt, MVDr. Lubomír Hošek, MVDr. Renáta Hlavová – předsedkyně EK. Počet členů komise se navýšil o dva. Aktuální výroční zpráva, kterou nyní držíte v rukou, byla zpracována naším týmem společně s ekonomkou komory. Se společností EHV Enterprise a. s. spolupracujeme již třetím rokem formou outsourcingu, a to v zastoupení Ing. Edity Jelínkové Hrdličkové.

KVL ČR je stavovskou organizací – profesní komorou ze zákona. Ekonomika, daně, účetnictví a účtování podléhají předpisům zákonem stanoveným pro neziskové organizace. Postupuje odlišně než soukromý právnický subjekt či OSVČ. To je zřejmé i z našich výstupů, které podléhají ze zákona auditu a musí být předloženy místně příslušnému fi nančnímu úřadu. Tyto výstupy se skládají z těchto položek: daň z příjmu právnických osob, rozvaha v plném rozsahu, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu, zákonná příloha k účetní závěrce podle vyhlášky § 39 č. 500/2002 sb.

Pro KVL ČR realizujeme nyní tyto kontrolní postupy:

 • Průběžné kontroly výsledků ekonoma a správného začlenění v rámci středisek rozpočtu v návaznosti na rozpočet;

 • fyzickou kontrolu prvotních účetních dokladů a jejich návaznost z hlediska zaúčtování v souladu se směrnou účtovou osnovou pro neziskové organizace č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání;

 • sledování účtování v souladu se zákonem o účetnictví, zpětná kontrola s výstupem podrobné inventarizace aktiv, pasiv, nákladů a výnosů;

 • spolupráce s auditorskou kanceláří, účast na průběžném kontrolním auditu v účetním období;

 • kontrolu cestovních náhrad;

 • fyzické inventury v porovnání se stavem účetním, jejich vyhodnocení z hlediska daňových a účetních odpisů;

 • revizi hospodaření a jeho soulad s platnými směrnicemi a zásadami o maximální hospodárnosti se svěřenými prostředky;

 • sledování plnění rozpočtu včetně opatření, která by mohla přispět k budoucím časovým úsporám;

 • zajištění ukončení účetního období, účast při auditu s výstupem auditora k účetnímu období zakončená zprávou;

 • předložení účetní závěrky účastníkům sněmu a členské základně;

 • předložení hospodářského výsledku ke schválení ve stavu po zdanění a jeho účetního přerozdělení do fondů, určených k čerpání rozpočtu.

K čemu jsme dospěli a co zpřehlednili pro rok 2012 a období následující:

 • V rozpočtech byla přidána kolonka výnosy jednotlivých středisek, které tak mají možnost optimalizovat výši svých nákladů.

 • Pohledávky za RK a ČR, které se skládají z pokut a nákladů řízení, byly zpřehledněny samostatnou saldokontní knihou pohledávek. Tím je zajištěna zpětná kontrola s možností právního vymáhání.

 • Je prováděna optimalizace přechodných účtů aktiv a pasiv z hlediska nedořešených případů na přelomu roku a jejich návaznost na další zdaňovací období.

 • U VK byla vytvořena samostatná řada s vazbou na semináře, rozčlenění a aplikace daňových dokladů s možností analyzovat výstupy a vstupy.

 • Probíhá křížová kontrola plateb za semináře a jejich návaznost na daňově uznatelné náklady a uplatnění sazby DPH na vstupu a výstupu.

 • Absolvovali jsme kontroly s Městskou správou sociálního zabezpečení v rámci protokolu č. 2074/13/772 za období let 2010, 2011, 2012 a poměrnou část roku 2013 se závěrem: bez opatření náprav a se součinností subjektu k provedení kontroly.

 • Snažili jsme se maximálně vymezit pracovně právní vztahy v rámci náhrady za ztrátu času a jejich klasifikace v rámci ustanovení zákona § 6 zákona 582/1991 Sb., a v platném ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. Ekonomická komise předkládá sněmu účetní závěrku za období 2012. Dále ke schválení účetní hospodářský výsledek, který slouží jako podklad pro zajištění základu daně. Hospodaření KVL ČR v roce 2012 skončilo záporným účetním hospodářským výsledkem ve výši – 861 197 Kč. KVL ČR za rok 2012 dosáhla základu daně ve výši 561000 Kč. Daň z příjmů právnických osob činila 106 590,- Kč. Obrat za rok 2012 byl realizován ve výši 15 633 tis. Kč. Pro optimalizaci daně byla již druhým rokem uplatněna dle § 20 odst. zákona o účetnictví položka v maximální výši k základu daně ve výši 300 000 Kč, která přinesla daňovou úsporu v částce 57 000 Kč.

Porovnání hlavních parametrů hospodaření v letech 2009 – 2012:

 
2009
2010
2011
2012
Účetní hospodářský výsledek
1 489 030 Kč
5 870 473 Kč
767 171 Kč
– 861 197 Kč
Základ daně
1 900 000 Kč
7 322 000 Kč
1 481 000 Kč
561 000 Kč
Daňová povinnost
380 000 Kč
1 391 180 Kč
281 390 Kč
106 590 Kč
Obrat
12 385 000 Kč
19 198 000 Kč
13 593 000 Kč
15 633 000 Kč
Daňová úspora § 20 zákona 586/1992 Sb.
0 Kč
0 Kč
120 676 Kč
57 000 Kč

Dne 29. 4. 2013 byl proveden audit a ověření účetní závěrky za rok 2012. Skončil výrokem auditora, že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2012, stejně jako je věrným obrazem nákladů a výsledků hospodaření za rok 2012. Vše je v souladu s účetními předpisy. Konečné hodnocení auditora: „bez výhrad“. Děkuji za pozornost a přeji vše dobré jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Renáta Hlavová,
předsedkyně EK pro KVL ČR a kolektiv EK