Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva ekonomické komise

  Z ČINNOSTI KOMORY
Vážené kolegyně a kolegové,
ekonomická komise dokončuje své další volební období a stále pracuje ve složení dr. Radomír Mráček, dr. Renata Hlavová, dr. Pavel Raška a dr. Karel Daniel. Účetní komory je stále Ing. Eva Tomanová a tímto jí děkuji za odpovědný přístup k práci.

Těžiště práce ekonomické komise je taktéž stejné. Sledujeme plnění stávajícího rozpočtu, podílíme se na sestavování nového rozpočtu. Dále vyřizujeme žádosti jednotlivých členů a okresních sdružení.

Rozpočet za rok 2008 při příjmech 10 911 000 Kč a výdajích 10 168 000 Kč skončil opět přebytkem, který činil 743 000 Kč. Není to částka v milionech jako minulé dva roky, stále však členské příspěvky stačí pokrýt výdaje komory, dle mě dostatečně až bohatě. Na loňském sněmu v Seči, ti, kteří jste se zúčastnili, jste odmítli schválit, abychom pracovali s vyrovnaným rozpočtem, takže přebytek vždy zdaníme a uložíme do rezerv pro vyrovnání případné ztráty.

Co se týká jednotlivých kapitol rozpočtu za rok 2008, tak vyšší výdaje měla revizní komise, a to o 20 %, čestná rada o 55 %. Tento stav je způsoben neustálým nárůstem počtu stížností.

Vyšší výdaje byly dále v kapitole mediální komise, a to o 69 %, a v péči o členskou základnu o 84 %. Také jsme zaplatili vyšší daň z přebytku za rok 2007, a to 1 325 000 Kč včetně záloh na daň za rok 2008 a umazali jsme 396 000 Kč z aktiv v České spořitelně, které jsme za minulé roky vydělali.

Mediální komise, respektive redakční rada, vyčerpala o 151 000 Kč více na přípravné a redaktorské práce a honoráře, než měla v plánu.

Vyšší výdaje na webové stránky o 65 000 Kč jdou na vrub tvorby nových webových stránek. V péči o členskou základnu jsme vydali o 101 000 Kč více na sociální výpomoc a o 100 000 Kč více na péči o stávající členy. Zde šlo o semináře konané komorou ve spolupráci s KVS jednotlivých krajů ČR.

Standardní čerpání bylo v kapitole prezident a viceprezident, představenstvo, sekretariát a ekonomická komise.

Naopak nízké čerpání vykazovala zahraniční komise a legislativní komise. Ziskem 49 000 Kč zakončila rok 2008 vzdělávací komise, a to díky novému systému seminářů, za což lze členům komise, v čele s jejich předsedou dr. Hoškem, poděkovat.

Vzhledem k tomu, že posunujeme sněmy komory pozvolna do první poloviny roku, informaci o čerpání rozpočtu 2009 podám na sněmu v Táboře. V současné době jsou k dispozici výsledky za 1. čtvrtletí 2009. Výdaje činí 24 % a příjmy 94 %, což je v normě.

Závěrem bych chtěl poděkovat prezidentovi komory dr. Karlovi Danielovi nejen za dodržování rozpočtové kázně, ale i za velmi hospodárné nakládání s finančními prostředky komory. Stejně tak děkuji členům ekonomické komise za aktivní přístup ke svěřeným úkolům. Sněm se bude konat 12. 9. 2009 v Táboře. Přijeďte se pobavit a podiskutovat s kolegy.

Rozpočet za rok 2008 a plán rozpočtu na rok 2010 je přílohou zprávy ekonomické komise (rozpočet na rok 2010 byl zveřejněn v minulém čísle, pozn. redakce).

 
MVDr. Radomír Mráček,
předseda EK KVL ČR